1. Plakaty
2. Przemówienie prof. Gajkowskiego
3. przemówienie Wicemarszałka Jankowiaka
4. Powitanie przez Sekretarza Zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich
5. Stanowisko uczestników Kongresu w sprawie zamknięcia Instytutu Polskiego w Lipsku
6. Podsumowanie
7. Pliki do pobrania

 

Do góry

 

Wystąpienie przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego na XIV Kongresie Towarzystw Niemiecko – Polskich i Polsko – Niemieckich.

     W imieniu Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka serdecznie witam przedstawicieli Towarzystw Niemiecko – Polskich i Polsko-Niemieckich a szczególnie organizatora Kongresu czyli Krajowy Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich w osobie Pana Prezesa Zbigniewa Leraczyka. Nazywam się Andrzej Gajtkowski i jestem Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Programu Odra. Program Odra jest projektem Rządu Polskiego, ale budowa zbiorników wodnych, wałów i umacnianie brzegów rzeki Odry – zwiększa bezpieczeństwo ludności polskiej i niemieckiej mieszkającej po obu stronach Odry. Ten projekt a także wiele innych projektów realizowanych w ramach współpracy polsko – niemieckiej są świadectwem dobrego sąsiedztwa w centrum Europy.

     Wiodący temat Kongresu „Sąsiedztwo w Centrum Europy” jest okazją do wymiany informacji i doświadczeń w organizowaniu bardzo wielu wspólnych spotkań, imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych , kursów językowych, konferencji itp.

     Umowy międzyrządowe dotyczące naszych narodów – to zadanie Rządów Polskiego i Republiki Federalnej Niemiec. Umowy i kontakty między regionami lub miastami – to zadanie samorządów - wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ale kontakty między ludźmi - osobami i rodzinami to przede wszystkim zadanie organizacji społecznych, pozarządowych a w tym również Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich.

     Bardzo ważnym zadaniem organizacji pozarządowych jest upowszechnianie wiedzy o naszych Państwach, o naszych kulturach, literaturze, gospodarce i historii. Spotykamy się tutaj w Wielkopolsce w Poznaniu w atmosferze przyjaźni, współpracy, wymiany doświadczeń. A jak wyglądają stosunki polsko-niemieckie w skali całego kraju? Według Centralnego Biura Badań Opinii Społecznej 47% polaków ocenia je ani jako dobre ani jako złe, 38% jako dobre, 9% jako złe i 6% nie ma zdania. Naszym wspólnym zadaniem jest przekonywanie tej części, która stanowi 47% i właściwie nie ma zdania, że współpraca jest zawsze korzystna dla obu stron. Przykładem instytucji mającej duże zasługi w promocji Polski i Niemiec oraz finansowaniu wielu wspólnych projektów jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która współfinansuje również ten Kongres.

     Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie na ten XIV już Kongres nie tylko ze względu na bardzo cenne spotkania towarzyskie, ale również ze względu na bardzo ważne dla naszych społeczeństw tematy dotyczące polityki klimatycznej i energetycznej w Wielkopolsce i regionach partnerskich z Niemiec. Energia jest niezbędnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego naszych społeczeństw. Warto pamiętać, że w Europie 50% paliw i surowców pochodzi z importu, 45% importu ropy naftowej pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu (krajów niepewnych politycznie), 40% gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji a tylko ok.6% obecnej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na dodatek 94% zanieczyszczeń atmosfery CO 2 związanych z działalnością człowieka pochodzi z sektora energetycznego. Dlatego tak ważne są zagadnienia racjonalnego wykorzystania energii oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

     Rada Europejska zdaje sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania na energię i upatruje, jako efektywne rozwiązanie problemu, w pierwszej kolejności zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, które poza wzrostem ilości dostępnej energii zmniejszałyby zależność Unii od importu paliw, zredukowały emisję gazów cieplarnianych i zahamowały wzrost cen. Przyjęty został wiążący cel uzyskania 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej do 2020 roku. Do tego roku osiągnięty ma być także cel minimum w postaci 10 proc. udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego. Duży nacisk kładziony jest także na bardziej racjonalne wykorzystywanie energii. Rada Europejska wzywa więc do podjęcia wielu działań mających na celu przyjęcie ostrzejszych wymogów w tym zakresie. Obejmą one między innymi racjonalne wykorzystanie energii do oświetlania biur i ulic a także gospodarstw domowych.

     Upowszechnianie zagadnień racjonalizacji zużywania energii i propagowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych może być z pewnością w większym stopniu zadaniem organizacji pozarządowym w tym również Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich.

     Pan Wojewoda życzy Państwu owocnych obrad podczas realizacji merytorycznej części Kongresu oraz przeżyć artystycznych podczas występu Zespołu „Staropolanie” i przeżyć historycznych w Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956.

Do góry

 

Tekst przemówienia podczas uroczystości otwarcia Kongresu, wygłoszonego przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Goście

     Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu XIV Kongresu Towarzystw Polsko – Niemieckich i Niemiecko-Polskich w Poznaniu. Tym samym chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z faktu, że udało się Państwu zorganizować to wydarzenie właśnie w stolicy naszego Województwa

     Województwo Wielkopolskie - myślę, że mogę wypowiedzieć te słowa w imieniu wszystkich jego mieszkańców, dumne jest z tego, że po drugiej stronie Odry zyskało tak niezawodnych i gotowych do współpracy partnerów. Z całą mocą chciałbym podkreślić, iż jest to partnerstwo powstałe ze świadomego wyboru. Najlepszym przykładem tego, jak bardzo Wielkopolska ceni sobie przyjacielskie stosunki z Republiką Federalną Niemiec jest fakt, że aż cztery Kraje Związkowe to regiony partnerskie naszego Województwa – mam tu na myśli Berlin, Brandenburgię, Dolną Saksonię oraz Hesję. Największe miasta Wielkopolski, a także wiele gmin oraz powiatów znalazło w Niemczech niezawodnych i kompetentnych partnerów. Dzięki współpracy z naszym heskim partnerem mamy dziś biuro w Brukseli i bezpośrednie połączenie lotnicze do Frankfurtu nad Menem. Brandenburgia wspiera nas w edukacji i w rolnictwie. Z Dolną Saksonią prowadzimy intensywną współpracę w zakresie ochrony środowiska.

     Z każdym rokiem, a nawet miesiącem wzrasta ilość projektów, nowych pomysłów a także inwestycji, które wspólnie realizujemy. Już dawno nasze kontakty wyszły poza ramy gospodarcze. Ze wszystkimi partnerami współpracujemy bardzo intensywnie w takich dziedzinach jak edukacja (niedawno podpisane zostało w Poczdamie kolejne porozumienie w tym obszarze z Brandenburgią na lata 2008-2011), kultura, sport i turystyka, ochrona środowiska i kształtowanie polityki energetycznej w wymiarze regionalnym. Bardzo ucieszył mnie fakt, że właśnie te zagadnienia będą dyskutowane i prezentowane podczas jutrzejszych spotkań w ramach Kongresu. Dynamicznie rozwija się wspólna inicjatywa przygranicznych Krajów Związkowych oraz Województw Zachodniej Polski – „Partnerstwo Odra”. Również tutaj współpraca między nami ma wymiar wielopłaszczyznowy. W najbliższych tygodniach dojdzie do licznych spotkań na szczeblu roboczym, organizowanych zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

     Na uwagę zasługuje również fakt, iż coraz ściślejszą współpracę nawiązują gremia ustawodawcze i uchwałodawcze. Dowodem na to jest choćby niedawna wizyta przedstawicieli Komisji ds. Europejskich i Polityki Rozwojowej Parlamentu Krajowego Brandenburgii, a także planowana wizyta Komisji Budżetu naszego Sejmiku w Hesji. Naturalnym jest, że przy tak zażyłych kontaktach, które praktycznie z dnia na dzień stają się coraz bardziej intensywne, występują między nami drobne tarcia, problemy, różnice zdań. Ale chyba nikt z tu obecnych nie zaprzeczy, że nie ma w tym nic negatywnego! Nie powinniśmy się obawiać różnic między nami! Dojrzałe partnerstwo polega właśnie na tym, że wspólnie jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem!

Szanowni Państwo

     Jestem przekonany o tym, że stać nas na wiele więcej. Ambitne plany w zakresie współpracy z zagranicą na rok 2008 są najlepszym dowodem na to, że po obu stronach Odry istnieje żywa chęć pogłębiania wzajemnych kontaktów. Z pewnością zgodzą się Państwo ze mną, że realizując wspólne projekty we wszelkich dziedzinach nie możemy zapomnieć o tym, że najważniejsze są bezpośrednie, codzienne kontakty samych zainteresowanych – nauczycieli, uczniów, turystów, kibiców sportowych. Na nas spoczywa jednak najważniejszy obowiązek! Musimy tym właśnie ludziom dać możliwość, dać szansę na poznanie się, wymianę doświadczeń i pomysłów. I pragnę Państwa zapewnić, że tą właśnie zasadą kierują się władze Województwa Wielkopolskiego kształtując wzajemne relacje z niemieckimi partnerami.

Szanowni Państwo

     Nie ma, moim zdaniem, innej i lepszej drogi do zbudowania wzorowego, prawdziwie europejskiego partnerstwa pomiędzy naszymi narodami jak tylko współpraca oparta na otwartości i wzajemnym zaufaniu. Mam do Państwa jedną prośbę! Bądźcie naszymi Ambasadorami w Waszej Ojczyźnie!

     Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę wielu niezapomnianych wrażeń i spotkań podczas Kongresu! Dziękuję!

Do góry

 

Powitanie przez Sekretarza Zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich

Wielce Szanowni Zebrani!


     W imieniu Towarzystwa Polsko – Niemieckiego w Poznaniu, współorganizatora tego spotkania, witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Witam przedstawicieli władzy, administracji, nauki oraz instytucji i organizacji, które przyjęły nasze zaproszenie. Równie serdecznie witam wszystkich członków i sympatyków Towarzystw Niemiecko – Polskich oraz Polsko – Niemieckich, którzy przybyli do Poznania na nasz Kongres.
     Spotkanie nasze doszło do skutku dzięki wielkiej determinacji Krajowego Zarządu Towarzystw Polsko – Niemieckich, który przez półtora roku zabiegał o wznowienie takich właśnie kontaktów polsko – niemieckich oraz o wsparcie dla tego projektu. Przypomnę, że w Polsce ostatni nasz duży polsko – niemiecki projekt miał miejsce w Bydgoszczy w roku 2005, a przedostatni w Krakowie w roku 2003.


Szanowni Zebrani,


     uczestniczyłem w wielu spotkaniach polsko - niemieckich, zaczynając, w roku 1995, od IV. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich. Kongres ten miał miejsce w Bielsku - Białej, mieście wielu kultur, jedynym polskim mieście z pomnikiem Marcina Lutra, stojącym tam do dzisiaj przed ewangelickim kościołem. Od XII. Kongresu w Krakowie w roku 2003, uczestnicząc w każdym, kolejnym spotkaniu Towarzystw Niemiecko - Polskich i Polsko - Niemieckich: szczególnie w roku 2006 w Berlinie oraz w roku 2007 w Hamburgu, zauważyłem, jak zaczynamy oddalać się od siebie, jak poziom współpracy zarówno Zarządów Krajowych, jak i naszych Towarzystw przestaje nadążać za potrzebami czasu. Nie wszystkie nasze problemy mają jednak związek z wielką polityką, apeluję więc, na początku naszego spotkania: Spójrzmy na siebie samych, szukajmy możliwości zmiany stanu rzeczy.
     Od roku 1992 do 2003 polsko - niemieckie Kongresy, z porównywalnymi liczebnie reprezentacjami, miały corocznie miejsce na przemian w Niemczech i w Polsce. Jednak już w spotkaniu w roku 2004, w Hanowerze, z okazji dwudziestopięciolecia tamtejszego Towarzystwa, strona polska reprezentowana była skromnie. W roku następnym delegacja niemiecka w Bydgoszczy także była znacznie mniej liczna niż na poprzednich kongresach. W latach 2006 i 2007 z ilościową równowagą na spotkaniach w Niemczech było nie lepiej, a nawet powiedzieć trzeba, że było jeszcze gorzej.
     Na rok 2007 Krajowy Zarząd Towarzystw Polsko - Niemieckich planował spotkanie w Poznaniu. Jednak tak się złożyło, że atmosfera dla takich projektów zbyt sprzyjająca nie była a do tego zaplanowano termin 19 - 21. października, w którym to czasie przypadły wcześniejsze wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymaliśmy również informację o przygotowanym już spotkaniu Towarzystw Niemiecko - Polskich w Hamburgu w listopadzie 2007. Ponadto wsparcie, o które występowaliśmy okazało się za słabe, aby przedsięwzięcie mogło być skutecznie zrealizowane.
     W tej sytuacji termin naszego spotkania przesunąć trzeba było na maj roku bieżącego i jak widać, przedsięwzięcie, choć opóźnione, jest realizowane.
     Na pierwszy Kongres w Berlinie, który odbył się w maju 1992 roku, pod hasłem “Polacy i Niemcy wspólnie w Europie”, zaproszeni zostali niemieccy i polscy sympatycy porozumienia polsko - niemieckiego, w tym także członkowie mniejszości narodowych w obu naszych krajach. Wiem, że tak było, bo idea Kongresu i jego program przygotowany został tu, w Poznaniu, przez zespół niemiecko - polski, w którym znaczny udział mieli członkowie naszego Towarzystwa. Znaczącymi głosami w pracach tamtego zespołu były głosy przedstawicieli Hamburga, czyli tego ośrodka, który od początku wnosił bardzo wiele do budowy porozumienia i współpracy polsko - niemieckiej. Wspominam o tym dlatego, bo tak się złożyło, że aż do ubiegłego roku ani w Hamburgu ani w Poznaniu nie było żadnego dużego spotkania Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich.
     W roku ubiegłym, na spotkaniu w Hamburgu, w mieście bardzo dobrze działającego Towarzystwa Niemiecko - Polskiego, w obecności ludzi, którzy stali na początku drogi budowania pojednania niemiecko - polskiego, uznałem, że można stawiać pytania o przyszłość współdziałania nie tylko poszczególnych Towarzystw Niemiecko - Polskich i Polsko - Niemieckich, ale także naszych Krajowych Zarządów. Wierzę, że głos ten, złożony do organizatorów, został zauważony. Nie trzeba więc tamtych słów tutaj powtarzać.
     Tu, w Poznaniu postanowiliśmy położyć akcent na pokazaniu regionu oraz rozwoju polsko - niemieckiej współpracy regionalnej, przy wsparciu której, jako Towarzystwo Polsko - Niemieckie działamy. Zapraszając Fundacje Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, dyskutować chcemy także o rozwoju współpracy młodzieży, co także z powodzeniem realizujemy w naszym regionie przy wsparciu samorządów terytorialnych i oczywiście wymienionych Fundacji.
     Dobrze pamiętam dyskusję młodzieży podczas V. Kongresu w Görlitz, w roku 1996 oraz zorganizowany ad hoc, poza programem VI. Kongresu, młodzieżowy panel dyskusyjny na trawniku przed Teatrem Wybrzeże, w Gdańsku, w roku 1997. Mamy mocne postanowienie reaktywacji tamtych inicjatyw, w wykonaniu grupy młodzieżowej Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, która podjęła współpracę ze swoimi rówieśnikami w Berlinie. Apelować będziemy o podobne działania do wszystkich uczestników.
     Szanowni Zebrani, już dziś wiemy, że gospodarzem następnego spotkania, w roku 2009, planuje być Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdańsku. To bardzo dobra wiadomość. Myślimy już teraz, jak wesprzeć tych organizatorów i życzmy sobie, aby podczas tego następnego spotkania odwrócone zostały niekorzystne tendencje, wywołane zakłóceniami w stosunkach polsko - niemieckich.
     Szanowni Państwo, zacząłem od nawiązania do historii naszych spotkań. Wracając do tej myśli witam z dużą satysfakcją gości z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hamburgu, którzy byli organizatorami zeszłorocznego spotkania. Serdecznie witam także gości z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze, bardzo efektywnego partnera Towarzystwa Polsko – Niemieckiego w Poznaniu, który w roku przyszłym obchodzić będzie swoje trzydziestolecie.
     Z wielkim szacunkiem i satysfakcją witam seniorów - członków poznańskiego Towarzystwa Polsko - Niemieckiego a wśród nich Panią Blankę Minczykowską, chyba jedyną uczestniczkę wszystkich Kongresów Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich.
     Witam raz jeszcze wszystkich przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Witam przedstawicieli instytucji, które wsparły nasze przedsięwzięcie. Są to w kolejności: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witam raz jeszcze wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków naszych Towarzystw, którzy przyjęli nasze zaproszenia i zechcieli uświetnić to spotkanie swoją obecnością.
     Teraz zapraszam do oglądnięcia i posłuchania popisów artystycznych naszego regionalnego zespołu STAROPOLANIE, reprezentującego Wielkopolskę i jej tradycje. Po występie zespołu zapraszam na toast i poczęstunek do holu przed salą konferencyjną, w której jesteśmy.

Do góry

 

Stanowisko uczestników XIV Kongresu Towarzystw Polsko-Niemieckich – odbywającego się w Poznaniu w dniach 16-18 maja 2008 r. – w sprawie zamknięcia Instytutu Polskiego w Lipsku.

     Instytut Polski w Lipsku ma zostać zamknięty, mimo że jego istnienie gwarantuje umowa o współpracy kulturalnej pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Polską z dnia 14 lipca 1997 roku (art. 17, akapit 2).

     Szczególne znaczenie ma położenie geograficzne Instytutu: jest on jedyną tego typu instytucją na terenie wschodnich krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Instytut Polski w Lipsku działa na terenie Saksonii, Saksonii - Anhalt i Turyngii, poza Lipskiem głównie w Dreźnie, Görlitz, Erfurcie, Weimarze, Jenie, Halle i Magdeburgu. Za dalszym działaniem Instytutu w Lipsku przemawiają także ścisłe związki Saksonii z Polską.

     Lipsk stanowi centrum wiedzy o Polsce i Europie Wschodniej. To tu działa najstarsza i największa w Niemczech polonistyka, wielkie i prestiżowe centrum badań nad historią, sztuką i społeczeństwem Europy Wschodniej (GWZO), tu wreszcie otworzono w 2006 roku reprezentujący nauki techniczne prestiżowy instytut ze specjalizacją na kontakty w Europie środkowo-wschodniej należący do Fraunhofer Gesellschaft. W Lipsku realizowanych jest wiele projektów rosyjskich, przede wszystkim w tzw. Centrum Kompetencji w sprawach Europy Wschodniej (KOMOEL). Na tym tle wycofanie Instytutu Polskiego z Lipska wydaje się nieporozumieniem również dla partnerów niemieckich. W proteście Deutsch-Polnische Gesellschaft Thüringen czytamy: „… nawet jeśli lokalizacja polskich instytucji w Lipsku jest pozostałością po dawnych socjalistycznych strukturach, to ostatni dyrektorzy IP potrafili znaleźć nowoczesną i efektywną formułę współpracy z regionalnymi instytucjami.” A wiceprzewodniczący DPG w Saksonii nazwała to „ciężkim ciosem” dla stosunków polsko-niemieckich.

     Niemcy, a zwłaszcza Niemcy Wschodnie są naszym bliskim sąsiadem. Nie da się budować dobrego sąsiedztwa będąc tu nieobecnym. Tak się składa, że nowym premierem Saksonii został pierwszy raz w historii Serbołużyczanin Stanisław Tillich. Likwidacja polskich placówek w Saksonii nie jest dobrym sygnałem dla przyszłej współpracy polsko-niemieckiej i już wywołała ostre komentarze prasy w Saksonii i Turyngii, nazywając ten krok „krótkowzrocznym”

     Instytut prowadzi cykliczną pracę we wszystkich dziedzinach kultury. Współpracuje z instytucjami takimi jak Festiwal Filmów Dokumentalnych i Animacyjnych (DOK-Woche), Jazztage (dni Jazzu), Euroscene (festiwal teatru), Kunstfest Weimar, Targi Książki w Lipsku.

     W sferze politycznej z imprez cyklicznych wymienić należy Lipskie Forum Europejskie - prestiżową imprezę powstającą przy współpracy wielu partnerów miejscowych, Erfurckie Rozmowy Europejskie - gdzie partnerem IP jest rząd krajowy Turyngii i Drezdeńskie Rozmowy Sąsiadów - realizowane wspólnie z Centrum Czeskim i miastem Drezno. Goście tych przedsięwzięć to Joschka Fischer, Hans Dietrich Genscher, Tadeusz Mazowiecki, Wolfgang Sch äuble, W ładysław Bartoszewski, Gesine Schwan, premier Saksonii Georg Milbradt, premier Saksonii-Anhalt, Wolfgang B öhmer .

     Nieobecność IP jako instrumentu oddziaływania będzie stratą także w perspektywie pracy promocyjnej w Niemczech w 2009 roku. Zbliżają się rocznice przełomu 1989 i wybuchu wojny 1939 r. Tych rocznic nikt za nas i bez nas nie będzie obchodził. Niemcy mają swoje odniesienia do tych dat, jak i do roku 1949, w którym powstały dwa państwa niemieckie.

     Na terenie krajów związkowych i województw przylegających do polsko-niemieckiej granicy, gdzie wspólna historia jest nadal problemem wymagającym szczególnej uwagi, ten delikatny i potencjalnie trudny proces transformacyjny wymagać będzie specjalnej opieki oraz wsparcia – w takiej sytuacji decyzja o zamknięciu Polskiego Instytutu w Lipsku jest całkowicie niezrozumiałe.

Do góry

 

Podsumowanie XIV. Kongresu Towarzystw Polsko – Niemieckich, Poznań, 16 – 18. maja 2008

     W dniach 16 - 18. maja 2008 r., w Poznaniu miał miejsce XIV Kongres Towarzystw Polsko - Niemieckich. Obrady toczyły się w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Wieniawskiego. Uczestników Kongresu przyjął na zakwaterowanie a także podjął podczas uroczystego wieczoru towarzyskiego hotel Polonez. Podsumowaniem Kongresu było otwarte zebranie Zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich z udziałem części niemieckich gości Kongresu.
     Zebranych, w liczbie prawie stu uczestników, witał Prezes Zarządu, p. Zbigniew LERACZYK, przedstawiając treści listów, jakie na jego ręce przekazane zostały od Marszałka Sejmu, z Kancelarii Premiera Rządu oraz od Ministra Spraw Zagranicznych RP. Następnie słowa powitania i życzenia owocnych obrad przekazali zebranym, w imieniu Wojewody Wielkopolskiego, p. prof. dr habil. Andrzej GAJTKOWSKI oraz w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, p. Wojciech JANKOWIAK - I. Wicemarszałek Województwa. W imieniu Przewodniczącej Zarządu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko - Polskich przesłanie wygłosił Wiceprzewodniczący Związku, jednocześnie Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Berlinie, p. Christian SCHRÖTER. Okolicznościowe przemówienia zamknęło wystąpienie Sekretarza Zarządu Krajowego Towarzystw Polsko - Niemieckich, p. Huberta OWCZARKA, nawiązujące do tradycji i perspektyw współpracy Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich. Uroczyste otwarcie Kongresu uświetnił bardzo udanym występem Zespół Tańca Ludowego STAROPOLANIE, rozpoczynając swoim tańcem i śpiewem, przedstawianie Wielkopolski od strony tradycji i kultury.
     Kongres doszedł do skutku dzięki wielkiej determinacji Zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko – Niemieckich, który przez półtora roku usilnie zabiegał o wznowienie takich właśnie kontaktów polsko – niemieckich. Niemniej trudne były zabiegi o uzyskanie wsparcia dla tego projektu. Przy konsekwentnym dążeniu do możliwie niskiego obciążenia uczestników Kongresu kosztami, właśnie wielkość uzyskanego wsparcia określiła liczebność uczestników projektu. Dodać należy, że w Polsce ostatni polsko – niemiecki projekt tego rodzaju miał miejsce w Bydgoszczy w roku 2005, a przedostatni w Krakowie w roku 2003.
     Kongresy Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich organizowane były od roku 1992. Pierwszy kongres miał miejsce w Berlinie i był wynikiem inicjatywy niemiecko - polskiego zespołu, który rok wcześniej, w Poznaniu, przygotował to pierwsze spotkanie niemieckich i polskich zwolenników porozumienia pomiędzy naszymi państwami i społeczeństwami. Formuła pierwszych kongresów, jako projektów mających zbliżać do siebie Niemców i Polaków, zrzeszonych w Towarzystwach Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, była inicjatywą obywatelską, wspierającą działania polityczne na rzecz porozumienia i pojednania, w obu naszych krajach. Jednak formuła ta z biegiem lat i rozwojem kontaktów zaczęła się wyczerpywać. Przeobrażenia polityczne w Europie spowodowały, że Republika Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska stały się członkami tych samych organizacji polityczno - militarnych i gospodarczych, również organizacje pozarządowe obu krajów zaczęły realizować współpracę na coraz wyższym poziomie.
     Pierwszy raz stwierdzenie o wyczerpaniu się dotychczasowej formuły spotkań padło podczas XII. Kongresu w Krakowie, w roku 2003, a więc jeden rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wygłoszone zostało przez Przewodniczącą Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko - Polskich, p. Angelikę SCHWALL - DÜREN i zostało przez stronę niemiecką przyjęte do realizacji. W efekcie tego już w roku 2004, w Hanowerze, stronę polską reprezentowała tylko delegacja Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, jako partnerskie stowarzyszenie, obchodzącego jubileusz 25 - lecia, tamtejszego Towarzystwa Niemiecko - Polskiego. Spotkanie w Bydgoszczy, zorganizowane w roku 2005 przez stronę polską, miało nieco liczniejszą reprezentację niemiecką, niemniej kolejne projekty Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko - Polskich w coraz większym stopniu nakierowane były na zajmowanie się problemami, w których udział Towarzystw Polsko - Niemieckich stawał się niekonieczny.
     Jak było już powiedziane, inicjatywa Kongresów Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich miała swój początek w roku 1991, w Poznaniu. Jednak dotychczas miasto Poznań ani razu nie zaprosiło uczestników kongresów do siebie. Dlatego też, kiedy w roku 2006, w Berlinie, już po raz drugi spotkali się członkowie Towarzystw Niemiecko - Polskich i Polsko - Niemieckich, obecni tam członkowie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich podjęli decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu następnego polsko - niemieckiego projektu w Poznaniu. Nie trzeba chyba przypominać, że dla stosunków polsko - niemieckich nie był to czas najlepszy. Na dodatek przyjęty wtedy czas realizacji, a mianowicie 19 - 21. października 2007 okazał się zbieżny z datą wcześniejszych wyborów do Sejmu i Senatu a wsparcie, o które występowała strona polska okazało się za słabe, aby przedsięwzięcie mogło być skutecznie zrealizowane. W tej sytuacji termin kongresu przesunąć trzeba było na maj roku następnego i jak widać, przedsięwzięcie, choć opóźnione, zostało zrealizowane.
     Z inicjatywy Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu postanowiono, że podczas kongresu w Poznaniu położy się akcent na pokazaniu regionu oraz rozwoju polsko - niemieckiej współpracy regionalnej, traktując to jako element nowej formuły spotkań. W związku z Rokiem Ochrony Klimatu i udziałem miasta Poznania w tym przedsięwzięciu, wiodącym tematem pierwszej części kongresu było przedstawienie współpracy Wielkopolski z partnerskimi regionami niemieckimi w dziedzinie realizowania zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej. Osobno przedstawiano możliwości i szanse wdrożeń źródeł energii odnawialnej, przy wsparciu przez fundusze unijne. Moderatorami wymienionych dwóch pierwszych dyskusji byli: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, p. Andrzej BOBROWSKI oraz niemiecki naukowiec dr Robert KONAT z Monachium. Przedstawiono kilka referatów z prezentacjami, dyskutowano w czasie trwania panelów oraz podczas przerw.
     Druga część programu związana była z Wielkopolską i partnerskimi regionami w inny sposób. W pierwszym temacie wrócono do historii, zadając pytanie czy walka przeciw totalitaryzmowi w czerwcu 1953 roku w Berlinie oraz w czerwcu 1956 roku w Poznaniu jest wspólną przeszłością. Swój pogląd przedstawili wybitni znawcy tematu: Profesor doktor habilitowany Lech TRZECIAKOWSKI oraz dziennikarz niemiecki, autor filmów dokumentalnych i korespondent “Tygodnika Powszechnego” Joachim TRENKNER. Obaj też odpowiadali na liczne pytania zebranych. Wśród uczestników dyskusji szybko rozeszła się książka: “Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech” autorstwa p. Joachima TRENKNERA. Ostatnią częścią kongresowych dyskusji była prezentacja Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej, zrealizowana w największym stopniu dla obecnych na kongresie nauczycieli i uczniów szkół średnich z Wielkopolski i według ich zapotrzebowania. Zaproszenie do udziału w kongresowych dyskusjach młodzieży i nauczycieli z wielkopolskich szkół średnich traktowane jest także jako wdrażanie nowej formuły działania, polegającej na tworzeniu programu dla określonych grup docelowych i zapraszaniu przedstawicieli tych grup do udziału w projekcie.
     Podczas spotkania w Berlinie w listopadzie roku 2006, przedstawiony i przyjęty został dokument pod tytułem: “Spoczywa na nas odpowiedzialność”. Jego autorzy, czyli Federalny Związek Towarzystw Niemiecko - Polskich apelował o ochronę dotychczasowego dorobku na polu pojednania i porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu w grudniu 2006 dokument ten został podpisany przez zebranych a następnie wysłany do Berlina. Podczas XIV Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich jego uczestnicy podjęli podobnie ważną inicjatywę, jednak ukierunkowaną na bardzo konkretny cel. Przyjęto „Stanowisko uczestników XIV. Kongresu Towarzystw Polsko – Niemieckich w sprawie zamknięcia Instytutu Polskiego w Lipsku”, jako apel do władz polskich o odstąpienie od zamiaru likwidacji Instytutu, który według planu tych władz ma zakończyć działalność.
     W podsumowaniu nie może zabraknąć miejsca dla instytucji, które wsparły Kongres. Są to w kolejności: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
     Krajowy Związek Towarzystw Polsko - Niemieckich dążył będzie do kontynuowania corocznych spotkań polsko - niemieckich. Inicjatywę zorganizowania kongresu w roku przyszłym zgłosiło Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdańsku, mając zapewnienie wsparcia przez tamtejsze władze samorządowe. Trzeba mieć nadzieję, że ich droga do sukcesu będzie równie skuteczna.

Do góry

Pliki do pobrania

1. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
2. Finansowanie inwestycji w zakresie OZE - WRPO na lata 2007-2.
3. Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w latach 2008-2020.
4. Środowisko a transport.
5a. Realizowanie zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej (ppt).
5b.Realizowanie zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej (doc).
6. Erneuerbare Energien.
7.Wkład Politechniki Poznańskiej w zmniejszenie zużycia energii oraz w ochronę środowiska.
8. Możliwości finansowania Odnawialnych Źródeł Energii.
9. Plakaty do druku


Do góry