STATUT TOWARZYSTWA POLSKO - NIEMIECKIEGO
W POZNANIU

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I. Nazwa Towarzystwa, teren działania
i siedziba

1. Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zorganizowanym zgodnie z Ustawą z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855, z późn. zmianami), posiada osobowość prawną i zostało wpisane w dniu 17.12.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000144044.
2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Województwa Wielkopolskiego a siedzibą jego władz jest miasto Poznań.
3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej i aktywności  swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
4. Towarzystwo używa pieczęci o treści:

Towarzystwo Polsko - Niemieckie
w Poznaniu
   

5. Towarzystwo może posiadać znaczek organizacyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i legitymacje członkowskie.

 

Rozdział II. Cele działania Towarzystwa i sposoby ich realizacji

 

1. Celami działania Towarzystwa jest nawiązywanie i rozwijanie kontaktów polsko - niemieckich, służących wzajemnemu poznawaniu się różnych środowisk i społeczności w Wielkopolsce i krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, dla tworzenia warunków na rzecz wszechstronnej współpracy między Polakami i Niemcami.
2. Cele działania realizuje się poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze, nauce, gospodarce oraz współczesnych i historycznych problemach Polski i Niemiec, wśród swoich członków i sympatyków oraz wśród zainteresowanych obywateli niemieckich, głównie członków Towarzystw Niemiecko - Polskich.
3. Towarzystwo współpracuje z organizacjami w Polsce i za granicą na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami działania Towarzystwa, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w punkcie 4, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną  co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych, na ogólnych zasadach określonych w stosownych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa

1. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel polski, posiadający zdolność do czynności prawnych, zamieszkały na terenie działania Towarzystwa, po złożeniu deklaracji członkowskiej i jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Towarzystwa.
3. Członkiem wspierającym może być, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, aprobująca cele statutowe Towarzystwa oraz  wspierająca Towarzystwo w realizacji jego statutowych celów. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba, polska lub zagraniczna, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, która wniosła wybitny wkład w rozwój Towarzystwa lub w jego działanie na rzecz realizacji celów statutowych.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.
7. Utrata członkostwa następuje na skutek:
7.1 Rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa.
7.2 Zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres jednego roku.
7.3 Wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu stwierdzającą rażące  naruszenie zasad statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
7.4 Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
W przypadkach określonych w podpunktach 7.1, 7.2 i 7.3 Zarząd powiadamia członka o treści uchwały, wskazując prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, w terminie do 30 dni od daty doręczenia wymienionej uchwały.
W stosunku do osób, którym po złożeniu przez nich deklaracji członkowskich odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio powyższą zasadę.

 

Rozdział IV. Prawa i obowiązki członków

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.1 Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
1.2 Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
1.3 Zgłaszania propozycji do planów działania Towarzystwa oraz realizacji określonych programów.
1.4 Uczestniczenia w zebraniach i innych formach działania Towarzystw.
1.5 Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Towarzystwa.

2.  Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
2.1 Przestrzegania statutu Towarzystwa oraz realizacji uchwał jego władz.
2.2 Aktywnego uczestnictwa w pracy Towarzystwa oraz realizacji jego statutowych celów.
2.3 Regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w działalności władz Towarzystwa oraz do składania wniosków i postulatów w sprawach działalności statutowej i realizacji uchwał władz Towarzystwa. Są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz realizacji postanowień  statutu i uchwał władz Towarzystwa w zakresie ich dotyczącym.

4. Członkowie honorowi za wyjątkiem praw wyborczych posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych. Nie są zobowiązani do płacenia składek ani do świadczeń na rzecz Towarzystwa.

 

Rozdział V. Władze Towarzystwa, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie składu 

1. Władzami Towarzystwa są:
1.1 Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
1.2 Zarząd Towarzystwa.
1.3 Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zebraniem zwyczajnym lub nadzwyczajnym. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. Organizację oraz sposób prowadzenia Walnego Zebrania określa „Regulamin działania Zarządu Towarzystwa”.

3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w roku. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej piątej członków Towarzystwa, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w czasie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia pisemnie członków przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.

5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata a ich wybór dokonywany jest na Walnym Zebraniu. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów i podawany do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu.

6. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i składa sprawozdania Walnemu Zebraniu. Jest najwyższą władzą pomiędzy Walnymi Zebraniami. Działa w oparciu o „Regulamin działania Zarządu Towarzystwa”.

7. Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz sześciu członków: dwóch Zastępców, Skarbnika i Sekretarza oraz dwóch Członków Zarządu. Podział funkcji w Zarządzie proponuje Przewodniczący na pierwszym posiedzeniu Zarządu, po Walnym Zebraniu.

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące i są protokołowane.

9. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. Działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rewizyjnej”. Składa się z trzech osób, w tym: Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza. Komisja rewizyjna ma prawo wydawania poleceń Zarządowi Towarzystwa. Sporządza protokoły ze swojej działalności, podpisywane przez Przewodniczącego oraz przynajmniej przez jednego z pozostałych Członków.

Rozdział VI. Kompetencje władz Towarzystwa

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.1 Wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu Towarzystwa oraz  Komisji Rewizyjnej.
1.2 Uchwalanie programu działania Towarzystwa na okres kadencji Zarządu.
1.3 Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
1.4 Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa oraz uchwalanie „Regulaminu działania Zarządu Towarzystwa” i „Regulaminu Komisji Rewizyjnej”.
1.5 Zatwierdzanie lub uchylanie uchwał Zarządu w sprawie członkostwa w Towarzystwie.
1.6 Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa oraz ulg i zwolnień od tych składek lub ulg.
1.7 Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i władze Towarzystwa.
1.8 Podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi stowarzyszeniami.
1.9 Nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie tej godności.
1.10 Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
2.1 Realizacja statutowych celów Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.
2.2 Przygotowanie i realizacja programu i planu działania Towarzystwa.
2.3 Opracowanie regulaminów pracy, przewidzianych w statucie.
2.4 Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
2.5 Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Towarzystwa.
2.6 Przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań.
2.7 Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Towarzystwie.
2.8 Prowadzenie dokumentacji Towarzystwa.
2.9 Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
3.1 Badanie zgodności działania Towarzystwa z jego celami statutowymi i programem działania.
3.2 Kontrola działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności wydatków.
3.3 Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia istotnych uchybień w pracy Zarządu lub zaistnienia innych naruszeń statutu Towarzystwa.
3.4 Zwołanie Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutowo.
3.5 Składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu.

 

Rozdział VII. Sposób reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych a także warunki ważności jego uchwał
 
1. Towarzystwo jest reprezentowane na zewnątrz przez swoje władze oraz przez swoich członków w sposób zgodny z celami statutowymi Towarzystwa i  uchwałami jego władz. Wobec administracji publicznej oraz środków masowego przekazu Towarzystwo reprezentuje jego Przewodniczący a w jego zastępstwie członkowie Zarządu, według treści uchwał władz Towarzystwa. W innych sytuacjach, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, Towarzystwo reprezentować może każdy z jego członków.
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: Przewodniczącego lub jednego z Zastępców oraz Skarbnika.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Przewodniczącego lub jednego z Zastępców oraz jednego z pozostałych Członków Zarządu.
4. Uchwały władz Towarzystwa są ważne:
4.1. W odniesieniu do uchwał Walnego Zebrania, prowadzonego w pierwszym terminie, jeżeli przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, uchwała uzyska większość głosów. Głosowanie może być jawne lub tajne.
4.2. Jeżeli Walne Zebranie prowadzone jest w drugim terminie, do ważności uchwały nie ma zastosowania wymóg obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa, uprawnionych do głosowania.
4.3. W odniesieniu do uchwał Zarządu, jeżeli przy obecności nie mniej niż czterech członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z Zastępców Przewodniczącego, uchwała uzyska nie mniej niż cztery głosy.

 

Rozdział VIII. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.

1. Towarzystwo uzyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, opłat wpisowych, dotacji oraz darowizn i zapisów.
2. Środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
3. Składki członkowskie należy opłacać w pierwszym kwartale roku, nie później jednak niż do Walnego Zebrania.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wysokość składek oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa ustala się w formie uchwały Walnego Zebrania.

 

Rozdział IX. Zasady dokonywania zmian statutu i sposób rozwiązania Towarzystwa

1. Uchwalenie statutu Towarzystwa oraz jego zmiana a także rozwiązanie Towarzystwa wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania. Uchwały te mogą  być podjęta tylko przez Walne Zebranie prowadzone w pierwszym terminie i wymagają kwalifikowanej większości głosów, to znaczy uzyskania nie mniej niż dwóch trzecich głosów, przy obecności nie mniej niż połowy członków Towarzystwa upoważnionych do głosowania. Wymienione sprawy mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli projekty tych uchwał zostały dołączone do zawiadomienia o zebraniu, wynikającym z zapisu rozdziału V, w punkcie 4.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 stycznia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Rozdział X. Przepisy końcowe

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowień właściwego sądu rejestrowego.
2. Ustępujące władze Towarzystwa pełnią swoje obowiązki do chwili zarejestrowania przez sąd rejestrowy nowych władz.
3. Statut został przyjęty na pierwszym zebraniu Towarzystwa, w dniu 14. stycznia 2003 r., w obecności całego komitetu założycielskiego. Zmiany statutu wprowadzone zostały uchwałą Walnego Zebrania, przeprowadzonego w dniu 6. grudnia 2005 roku.

 

Do góry