Witamy na stronie Towarzystwa
Polsko - Niemieckiego

    Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu jest stowarzyszeniem działającym od dnia 07. czerwca 1991 r., zgodnie z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”. Uzyskało też, w roku 2002 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

    Statutowymi celami Towarzystwa jest nawiązywanie i rozwijanie kontaktów polsko-niemieckich, służących wzajemnemu poznawaniu się różnych środowisk i społeczności w Wielkopolsce i krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, dla tworzenia warunków na rzecz wszechstronnej współpracy między Polakami i Niemcami.

    Cele te Towarzystwo realizuje przez upowszechnianie wiedzy o kulturze, nauce, gospodarce oraz współczesnych i historycznych problemach Polski i Niemiec, wśród swoich członków i sympatyków oraz wśród zainteresowanych obywateli niemieckich, głównie członków Towarzystw Niemiecko–Polskich. W swoich działaniach korzysta ze wsparcia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, współpracuje także z redakcją polsko-niemieckiego portalu internetowego Point. Portal Polsko-Niemiecki.pl.

    Stowarzyszenie skupia ludzi w różnym wieku, zainteresowanych problematyką stosunków polsko-niemieckich, starając się o udział ludzi młodych. Znaczną jego część stanowią nauczyciele i lektorzy języka niemieckiego oraz urzędnicy administracji publicznej. Towarzystwo nie jest organizacją mniejszości narodowej. Współpracuje z podobnymi organizacjami w kraju oraz z Towarzystwami Niemiecko-Polskimi w Niemczech. Może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami działania Towarzystwa, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 07. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.