Poznań, 27. listopada 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 06. grudnia 2011 r.

    Poprzednia kadencja działalności Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu została zakończona Zebraniem Walnym członków Towarzystwa w dniu 06. stycznia 2009. Na tymże zebraniu został wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Towarzystwa. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom za kadencję 2006 - 2008 oraz uchwałę zatwierdzającą wynik przeprowadzonych wyborów. Podział zadań w rozpoczynającym wtedy działalność Zarządzie został dokonany na zebraniu organizacyjnym nowych władz w dniu 03. lutego 2009 roku. Wtedy też przyjęto plan działania na pierwszy rok kadencji oraz program na lata 2009 – 2011. Po zorganizowaniu się władz Towarzystwa, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, informacja o ich składzie przekazana została do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń oraz do Urzędu Miasta Poznania. Działalność Towarzystwa skupiła się na przygotowaniach projektów, odpowiadaliśmy pozytywnie także na propozycje spotkań i kontaktów z odwiedzającymi Poznań grupami gości z Niemiec.
    W dniu 31. stycznia 2009 w Civitas Christiana miało miejsce wspólne posiedzenie zarządów Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu i Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Przyjęto wspólną uchwałę o dalszej współpracy obu Towarzystw przy organizacji i realizacji projektów w nowej kadencji władz. Po zamknięciu posiedzenia jego uczestnicy udali się do restauracji “SONATA”, przy ulicy Wrocławskiej, gdzie miało miejsce tradycyjne już spotkanie noworoczne członków obu zaprzyjaźnionych Towarzystw.
    Pierwszym ważnym wydarzeniem były kwietniowe obchody trzydziestolecia Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze, w których braliśmy udział zorganizowaną grupą, podobnie jak pięć lat wcześniej, kiedy to jubileusz dwudziestopięciolecia Towarzystwa był obchodzony wspólnie z pierwszym “Tagungiem” czyli Zjazdem Towarzystw Niemiecko-Polskich. Szczegóły organizacyjne udziału naszego Towarzystwa w jubileuszu w Hanowerze przygotowano na spotkaniu kwietniowym. Należały do nich: wyróżnienie p. Alicji Iburg tytułem “Honorowego członka Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu”, przygotowanie przemówienia gratulacyjnego z okazji jubileuszu, organizacja występu chóru z Poznania oraz udział poznańskich uczestników w dyskusji panelowej. Przygotowania zrealizowane zostały właściwie, udział delegacji poznańskiej w jubileuszu oceniony został jako bardzo udany.
    Zarząd otrzymał zapytanie z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Kilonii, czy możliwe jest udzielenie pomocy przy organizacji wieczoru poetyckiego z ich udziałem. Podjęliśmy próbę zorganizowania tego projektu w VIII. LO w Poznaniu. Mimo znacznego zaangażowania się naszych członków, projekt został przełożony przez głównych organizatorów na późniejszy termin.
    Otrzymaliśmy zaproszenie na wystawę “My berlińczycy - wir Berliner”, prezentowaną także w aktualnym numerze czasopisma “Dialog”. Nie doszło jednak do zbiorowego wyjazdu na tą wystawę, zdecydowały koszty wyjazdu. Na spotkaniach w kwietniu i maju przewodniczący przedstawił publikację z “Przeglądu Zachodniego” nr 4 (325), po tytułem “Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu”. Wymieniony artykuł powstał w trakcie pisania pracy dyplomowej, obronionej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Autor - członek naszego Towarzystwa, na podstawie dokumentacji Towarzystwa oraz różnych publikacji wykonał pracę dyplomową pod tytułem “Zarządzanie wizerunkiem Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu”. Zaistnieliśmy więc, jako stowarzyszenie, po raz drugi w czasopiśmie naukowym, gdzie nasza działalność została opisana w sposób trwały.
    W miesiącu czerwcu, wspólnie z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Hamburgu zajęliśmy stanowisko w sprawie pogarszającego się klimatu w stosunkach polsko - niemieckich. Obecna na naszym spotkaniu p. Viola Krizak, przewodnicząca Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hamburgu przedstawiła dokument o nazwie “Apel dotyczący pracy fundacji ‘Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie’ ”, będący ich oficjalnym stanowiskiem w tej sprawie. W wyniku dyskusji zarząd naszego Towarzystwa przyjął dokument  o nazwie “Apel w sprawie pogarszających się stosunków polsko - niemieckich”. Oba dokumenty przekazane zostały przewodniczącemu Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego, p. Lechowi Dymarskiemu, zostały także umieszczone na naszej stronie internetowej. Nasz apel przekazaliśmy także do Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hamburgu, które upubliczniło oba dokumenty.   
    Na samym początku lipca przyjmowaliśmy grupę z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego we Wolfsburgu, w jej podróży przez Polskę. Zorganizowaliśmy spotkanie zapoznawcze w hotelu, gdzie zatrzymali się goście, następnie pokazaliśmy gościom miasto oraz ekspozycję historyczną w podziemiach klasztoru franciszkańskiego a zamknięciem wieczoru było spotkanie w restauracji “Pod dzwonkiem”. W czasie podróży powrotnej miało raz jeszcze miejsce spotkanie przedstawicieli zarządów obu Towarzystw, w czasie którego padła deklaracja przyjęcia polskiej grupy we Wolfsburgu w uzgodnionym terminie. I znowu niestety rachunek kosztów nie pozwolił na zebranie grupy, która pojechałaby z rewizytą.
    W miesiącu lipcu, w siedzibie Civitas Christiana, zrealizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Heskiej Akademii Planowania Przestrzennego w Kassel, którzy odbywali podróż studyjną po Wielkopolsce i zwrócili się do nas z prośbą o zorganizowanie spotkania. Goście wyrazili zainteresowanie współpracą w dziedzinach konserwacji zabytków oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii elektrycznej. Został nawiązany kontakt z trzema przedstawicielami zarządu Akademii. W tym samym czasie miało także miejsce spotkanie z grupą z Berlina, przebywającą w Puszczykówku na kursie języka polskiego, organizowanym przez Niemiecko - Polski Klub w Berlinie. Oba spotkania były szansą na dalsze kontakty, jednak tylko kontakt z grupą z Hesji zaowocował spotkaniem w roku następnym, ale tylko w postaci spotkania w Poznaniu.

    W miesiącu sierpniu Towarzystwo otrzymało zaproszenie do udziału w projekcie Internationales Bildungs-und Begegnungswerk w Darmstadt, który zaprosił do udziału w niemiecko-polsko-białoruskim projekcie trzech uczestników z Poznania. Ze strony polskiej organizatorem projektu była Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Projekt zrealizowany został w terminie od 31. sierpnia do 06. września 2009 roku, po trasie: Warszawa-Brześć-Mińsk-Pińsk-Nowogródek. Zaproszenie zostało przyjęte i wykorzystane, naszym głównym przedstawicielem był wiceprzewodniczący, kolega Jerzy Depko.
    Także w sierpniu Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdańsku potwierdziło wcześniejsze informacje i przysłało zaproszenie do wzięcia udziału w XV. Kongresie Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich, organizowanym w dniach 11-13. września. Wzięliśmy udział silną grupą 11 osób, uczestnicząc czynnie w prowadzonych dyskusjach. Przewodniczący Towarzystwa reprezentował, jako partner Hansa Koschnika, stronę polską w głównym panelu dyskusyjnym pod tytułem “ Pojednanie a współpraca Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich”. W młodzieżowym panelu “Przyczyny niskiej frekwencji młodzieży w pracy Towarzystw Polsko-Niemieckich. Wpływ wizerunku organizacji na rozwój jej działalności. Wypracowanie wspólnych kierunków działań dla poprawy sytuacji”, prezentacja poznańska była najważniejszą częścią panelu.     
    W miesiącu wrześniu zarząd Towarzystwa zwrócił się do zarządu stowarzyszenia Civitas Christiana z pisemnym wnioskiem o przyjęcie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu na zbiorowego członka wspierającego stowarzyszenia Civitas Christiana. Sprawa rozpatrywana była dość długo, jednak przekazana nam odpowiedź ustna była negatywna. 
    W październiku, w wyniku wymiany korespondencji, otrzymaliśmy propozycję podjęcia współpracy z berlińską organizacją “Sozialwerk Berlin e.V. Altenselbsthilfe und Beratungszentrum”, gdzie zaproponowane zostało spotkanie grupy organizacyjnej w końcu listopada lub w połowie grudnia. Jednak inicjatywa zakończyła się na wymianie korespondencji i przesłaniu naszego referatu na planowane seminarium. Znów zdecydowały koszty a dokładnie brak wsparcia. W październiku także w wyniku starań naszego Towarzystwa, poprzez kontakt z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Dreźnie, doszło do zrealizowania spotkania wielkopolskich samorządowców, zajmujących się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom z pracownikami  i ekspertami w tej dziedzinie w Saksonii. W ten sposób odnowiony został kontakt z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Saksonii, którego przewodniczącym był wtedy Wolfgang Nicht. Pomimo wcześniejszych planów nie uczestniczyliśmy w organizowanym w Hanowerze dniu “Polentag”, ponieważ odbył się w środku tygodnia, co wykluczało praktycznie wyjazd. Otrzymaliśmy tylko informację, że przedsięwzięcie było bardzo udane.
    W miesiącu listopadzie na naszym wtorkowym spotkaniu miało miejsce przedstawienie pierwszego referatu na temat kronikarzy poznańskich z XIX i XX. wieku. Przedstawiona została postać Arthura Kronthala, wybitnego przedstawiciela patrycjatu poznańskiego, współpracownika nadburmistrzów poznańskich przed I. wojną światową i poznańskiego patrioty pochodzenia żydowskiego, który już po połączeniu Wielkopolski z odrodzonym państwem polskim w swoim mieście nie znalazł swojego miejsca i resztę życia spędził na emigracji, w Berlinie. Pozostałą część spotkania w dniu 03. listopada poświęcono omówieniu przygotowania grudniowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
    W roku 2009 pozyskaliśmy dwóch szczególnych nowych członków. Było to bardzo cenne osiągnięcie, ponieważ dołączyły do nas dwie obywatelki Republiki Federalnej Niemiec, mieszkające obecnie w Poznaniu, Barbara Erdmann i Christiane Sanders. Staliśmy się stowarzyszeniem podobnym w przedmiocie składu członkowskiego do Towarzystw Niemiecko-Polskich, gdzie działają Niemcy i Polacy. Przy tej okazji apelowałem do wszystkich o dalsze starania w dziele pozyskiwania dla naszego Towarzystwa takich osób, deklarując, że będę pokazywał nasze Towarzystwo jako wzór do naśladowania w tym temacie. Z tej deklaracji wywiązałem się, niestety dalszego wzrostu na tym polu nie osiągnęliśmy.
    W dniu 05. grudnia 2009 miało odbyć się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich, na którym planowano wybrać nowe władze na czteroletnią kadencję 2010-2013. Z naszego Towarzystwa planowaliśmy udział trzech członków w osobach: p. prof. Piotra Kraszewskiego, p. wiceprzewodniczącego Jerzego Depki oraz p. Huberta Owczarka, jako sekretarza Zarządu Krajowego Związku. Miejscem Zgromadzenia miała być Bydgoszcz. Zgromadzenie jednak nie doszło do skutku i zostało przełożone na późniejszy termin.
    Pierwszy rok kadencji obecnych władz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu został zakończony Sprawozdawczym Zebraniem Walnym w dniu 01. grudnia 2010. Zarząd otrzymał absolutorium za pierwszy rok kadencji i podjął dalsze działania, obejmujące rok 2010. Rok ten okazał się rokiem trudnym. Głównym problemem stawało się uzyskiwanie wsparcia planowanych przedsięwzięć a także opłacanie składek członkowskich. Właśnie z tego powodu po raz pierwszy zrezygnowaliśmy ze spotkania noworocznego, tym bardziej, że już w dniach 12 i 13. lutego realizowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Hanowerze projekt, którego główną częścią był wieczór autorski Basi Erdmann a po nim podróż studyjna do Rogalina i Rogalinka. Koszty tego projektu były dość wysokie i to zdecydowało o rezygnacji ze spotkania noworocznego. Dodać trzeba, że również nie byliśmy w roku 2010 dużą grupą z udziałem młodzieży w Hanowerze, na projekcie naszych najlepszych partnerów a zdecydowały o tym także koszty, a dokładnie mówiąc brak wsparcia.
     W roku 2010 Towarzystwo dotknięte zostało bardzo smutnymi wydarzeniami. Po ciężkiej chorobie zmarła nasza koleżanka Krystyna Radomska - skarbnik Towarzystwa. Jej choroba w pewnym stopniu zakłóciła działalność Towarzystwa, powodując konieczność uzupełnienia i reorganizacji zarządu, co dokonane zostało w miesiącu marcu. Niedługo potem na ten sam cmentarz odprowadziliśmy niemniej lubianego i cenionego Profesora Jerzego Kozłowskiego, Przewodniczącego Towarzystwa w latach 1998 - 2002.
Wobec bezskutecznych starań o wsparcie naszych planów utrzymywania kontaktów poprzez wyjazdy do zaprzyjaźnionych organizacji niemieckich w roku 2010, skupiliśmy się na działalności na miejscu, a mianowicie:

    1. Próbowaliśmy realizować współpracę z Deutsche Wirtschaft Kreis Brandenburg w Poznaniu, jako kontynuację nawiązanego w roku 2009 kontaktu i zaproszenia na spotkanie tego Koła Gospodarczego w miesiącu lutym. Uczestniczyliśmy w trzy osoby ze składu zarządu w spotkaniu Koła, zaprosiliśmy szefową Biura tego Koła, Angelikę Menze na nasz projekt, Basia Erdmann zaprosiła ją również na swój wieczór autorski do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na tym jednak się skończyło, bo nie okazaliśmy się partnerem biznesowym, a o to chodziło drugiej stronie.
    2. Na samym początku roku przygotowaliśmy się do realizacji projektu pod tytułem “Spotkania z ludźmi, kulturą i językiem niemieckim”, składając konkursowy wniosek do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Niestety wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia i projekt musiał zostać odłożony na kolejny konkurs.
    3. W miesiącu marcu uzupełniliśmy skład zarządu i dokonaliśmy jego reorganizacji w związku z potrzebą wybrania nowego skarbnika Towarzystwa. Przedstawiona została także druga część prelekcji o postaci Arthura Kronthala, wybitnego Poznaniaka opcji niemieckiej i narodowości żydowskiej z przełomu XIX i XX wieku.
    4. W miesiącu kwietniu przećwiczyliśmy procedurę logowania się do FORUM naszej strony internetowej, dla zwiększenia aktywności naszych członków na tym polu. Był to miesiąc zaproszeń członków Towarzystwa do udziału w przedsięwzięciach Instytutu Zachodniego: Zaczęło się w dniu 01. kwietnia od spotkania z długoletnim dyrektorem Instytutu prof. Władysławem Markiewiczem, z okazji jego dziewięćdziesięciolecia urodzin. W dniu 15. kwietnia miała miejsce konferencja pod tytułem: “Polskie spory o historię na początku XX. wieku”. W dniu 23. kwietnia odbyło się spotkanie z profesorem Adamem Eberhardem, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich a 28. kwietnia dyskusja na temat sześćdziesięciolecia Deklaracji Schumanna. W dniu 24. kwietnia w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Przewodniczącym Związku pozostał p. Zbigniew Leraczyk.
    5. W miesiącu maju wysłaliśmy do Hanoweru naszą deklarację współpracy przy wrześniowym projekcie muzycznym w Goerlitz. Przyjęliśmy propozycję udziału w “Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych”, planowanym na wrzesień. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w projekcie “Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb rynku pracy”. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję spotkania z grupą seniorów z Laatzen koło Hanoweru, przejeżdżających przez Poznań w podróży na Mazury. Spotkanie z grupą z Laatzen miało miejsce w klubie seniora “Hetman” na Osiedlu Jana III. Sobieskiego w dniu 14. maja i zostało dobrze odebrane przez naszych gości. Z naszej strony wzięło w tym spotkaniu udział kilku naszych członków. Zostaliśmy zaproszeni do rewizyty w roku 2011.
    6. Po kilku już publikacjach na temat działalności naszego Towarzystwa, w naukowym czasopiśmie “Przegląd Zachodni” doczekaliśmy się pracy magisterskiej na nasz temat. W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na zakończenie roku akademickiego 2009/20010 została obroniona, z wynikiem bardzo dobrze,
praca magisterska pod tytułem: “Kształtowanie relacji polsko-niemieckich w regionie na przykładzie działalności Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”.
    7. W dniu 26. czerwca w siedzibie Civitas Christiana spotkaliśmy się z grupą młodych członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Poczdamie, z którą próbowaliśmy ułożyć plan współpracy w roku 2011.
Przedstawiciele zarządu rozmawiali także z przewodniczącym Towarzystwa z Poczdamu w sprawie przyszłej współpracy. Otrzymaliśmy zapewnienie Przewodniczącego Karla Fishera o wsparciu nas w naszym projekcie jubileuszowym, co zostało dotrzymane w postaci podpisania deklaracji o współpracy, potrzebnej do wniosku dla Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Otrzymaliśmy też pierwszą informację o planowanym przez nich dużym projekcie polsko-niemieckim w październiku 2011 we Frankfurcie nad Odrą.
    8. Wzięliśmy udział w Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych we wrześniu, przygotowując debatę na temat działalności organizacji pozarządowych na polu współpracy polsko-niemieckiej oraz ekspozycję na Placu Wolności podczas Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy także zaproszenie na kolejny wieczór autorski Basi Erdmann, tym razem w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tym wieczorze autorskim wzięła udział część naszych członków.
    9. Grupa naszych członków wzięła udział w zrealizowanym w Goerlitz i Zgorzelcu projekcie “Durch Musik zur Freundschaft: Jugendmusikgruppen als Erziehungsprojekt in Polen und Deutschland am Beispiel des Jugend-Mandolinenorchester in Zgorzelec, Dolnośląskie, Polen und der Big Band des Carl - Friedrich Gauß-Schule in Hemmingen, Region Hannover, Deutschland”. Projekt ten pierwotnie planowany był na dni 01-03. października 2010, odbył się znacznie później z powodu katastrofalnej powodzi w rejonie Zgorzelca i strat przez tą powódź spowodowanych.
    10. Uczestniczyliśmy w kolejnych przedsięwzięciach Instytutu Zachodniego. W dniu 27. października odbyła się dyskusja panelowa nad dziełem pod tytułem: “Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie”, pod redakcją prof. Huberta Orłowskiego, w której udział m.in. wziął dr Andrzej Byrt i prof. Waldemar Pfeiffer. W listopadzie uczestniczyliśmy w konferencji “Poznań. Miasto utracone - miasto odzyskane. Polskie i niemieckie losy rodzinne w Warthegau”. W tej konferencji grupa młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego z Małgosią Wiater miała swój efektowny, czynny udział. Sprawozdanie przewodniczącego Towarzystwa z tej konferencji, zamieszczone w numerze 1(338) “Przeglądu Zachodniego” było kolejną naszą publikacją w tym czasopiśmie.

    Jak widać, rok 2010, czyli drugi rok tej kadencji był dość bogatym w wydarzenia, jednak głównie tu na miejscu, w Poznaniu. Zamknięciem tego roku kadencji było Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa, które odbyło się w dniu 07. grudnia 2010 roku i które przyjęło do akceptującej wiadomości sprawozdania zarządu, skarbnika i komisji rewizyjnej. 
    Początek trzeciego roku kadencji rozpoczęty został od uaktualnienia składu władz Towarzystwa, dokonanego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w grudniu 2010 roku, przekazania tej informacji do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i do Urzędu Miasta Poznania oraz rozesłania tej aktualizacji do wszystkich członków
Towarzystwa. Z inicjatywy koleżanki Skarbnik, p. Ewy Jakimowicz wprowadziliśmy możliwość wpłacania składek członkowskich bezpośrednio na konto bankowe Towarzystwa. Przedstawiona została korespondencja Basi Erdmann w sprawie Jej książki i projektu tą książkę promującego. Niestety nie udało się skompletować zespołu autorskiego do napisania stosownego projektu i wniosku o wsparcie do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    Po rocznej przerwie ponownie zaproponowaliśmy wznowienie tradycji spotkań noworocznych. Otrzymaliśmy propozycję połączenia tego spotkania z przedstawieniem “Jasełek” w wykonaniu zespołu “Staropolanie”. Spotkanie odbyło się w dniu 28. stycznia 2011 roku, w Domu Kultury “Jubilat” na Osiedlu Tysiąclecia. Tradycyjnie skorzystaliśmy z kateringu przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rogalinka, z którym współpracujemy od kilku lat. Na tym spotkaniu noworocznym, które spełniło również rolę comiesięcznego spotkania, przewidzianego na luty, gościliśmy zespół “Staropolanie”. W spotkaniu uczestniczył także młody Białorusin, zgłaszający zainteresowanie współpracą z naszym Towarzystwem. Jednak jak dotąd, skończyło się na wymianie adresów i krótkiej korespondencji.
W miesiącu lutym dwóch naszych członków w osobach kolegów Jerzego Depki i Remigiusza Dickhardta brało udział w tak zwanych “warsztatach” w Krzyżowej na temat organizowania polsko-niemieckich projektów. Uczestnicy tych “warsztatów” przedstawili przebieg tego projektu oraz wnioski wynikające z udziału w tym przedsięwzięciu. Przedstawili także przywiezione materiały szkoleniowe. Udział w spotkaniu był bardzo interesujący, z dyskusji wyniknęło jednak, że na dzisiaj jeszcze nie mamy możliwości wykorzystania tej wiedzy i umiejętności, które zdobyli uczestnicy szkolenia.
    Od miesiąca marca uzgadnialiśmy, głównie z Towarzystwami Niemiecko-Polskimi z Saksonii i Dolnej Saksonii, treść jubileuszowego projektu, planowanego na czerwiec roku 2011. Został ustalony termin projektu na dni 03-05. czerwca, co zostało dotrzymane. Również w marcu został złożony wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o wsparcie projektu. W dniu 04. marca o godzinie 17.30, w Czytelni Niemieckiej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka odbyła się prelekcja na temat jednego z ważniejszych ewangelickich kościołów w Berlinie, którą przeprowadził członek naszego Towarzystwa p. Kamil Basiński. Otrzymaliśmy zaproszenie z Laatzen koło Hanoweru do złożenia rewizyty ale próba skompletowania grupy wyjazdowej niestety się nie udała, mimo że mieliśmy zaproszenia do zamieszkania u zapraszających. Zdecydował rachunek kosztów. W numerze 2(339) “Przeglądu Zachodniego” ukazał się artykuł przewodniczącego Towarzystwa pod tytułem: “Wpływ Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy na rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi”, otwierający rozdział: “Materiały”. Z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Poczdamie otrzymaliśmy zaproszenie do uczestniczenia w spotkaniu Towarzystw Niemiecko-Polskich, planowanym na przełom października i listopada we Frankfurcie nad Odrą. Do młodszej części członków naszego Towarzystwa została skierowana propozycja podjęcia pracy nad projektem strony internetowej “www.wielkopolska-polonia maior.pl”. W tym samym czasie otrzymaliśmy propozycję współpracy z portalem “POINT”,
działającym przy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. To wciąż jest aktualne wyzwanie i szansa na rozwój tak samo dla naszej organizacji, jak i dla jej członków.
W miesiącu kwietniu przewodniczący Towarzystwa uzgodnił z dyrektorem Instytutu Zachodniego możliwość uczestniczenia naszej organizacji w planowanym na rok 2012 w Poznaniu II. Kongresie Młodych Niemcoznawców. Miałby to być panel dyskusyjny na temat udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu relacji polsko-niemieckich.
Propozycja Towarzystwa została przyjęta do realizacji. Pozostaje zorganizowanie zespołu do przygotowania tego panelu dyskusyjnego, czyli opracowanie jego planu i treści. Sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu organizacyjnym w Instytucie jeszcze w tym roku. Poważnie oczekuję na zgłoszenia do tego przedsięwzięcia od tych, którzy widzą szansę swojego rozwoju na polu współpracy polsko-niemieckiej.
    Tym, którzy się zgłoszą zapewniam moją pomoc zarówno w sprawach merytorycznych, jak i metodycznych a także w wykorzystaniu dotychczasowych kontaktów polsko-niemieckich.
    Miesiąc maj zapełniły ostatnie przygotowania do jubileuszowego projektu “Dwudziestolecie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”. Ponieważ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wsparła nas tylko połową kwoty o którą wnioskowaliśmy, zostaliśmy zmuszeni do zrezygnowania z części programu projektu a zamiast publikacji o Towarzystwie zdecydowaliśmy o wykonaniu we własnym zakresie tylko polskojęzycznej zbindowanej broszury, przedstawiającej najważniejsze wydarzenia w dwudziestoletniej działalności Towarzystwa. Zostały rozesłane zaproszenia, wykonano foldery i broszury. Uzgodniono szczegóły organizacji konferencji “Uwarunkowania i efekty współpracy Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”, zaplanowanej do realizacji w Instytucie Zachodnim. Uzgodniono także punkty spotkań podróży studyjnej przez Powiat Obornicki. Projekt rozpoczął się od wyjścia po grupę z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Magdeburgu na dworzec w Poznaniu, po którym odbyło się spotkanie zapoznawcze w hotelu “Stare Miasto”. Projekt zrealizowany został w całości przy zaplanowanej frekwencji na konferencji oraz przy dobrej pogodzie podczas podróży studyjnej. Sprawozdanie z realizacji projektu oraz zdjęcia umieszczone zostały na naszej stronie internetowej. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie z realizacji projektu.
    Po spotkaniu lipcowym nastąpiła przerwa wakacyjna, w czasie której przygotowywany był kolejny projekt, planowany na 30.IX-03.X.2011r. Złożyliśmy wniosek o wsparcie projektu pod tytułem: “Na drodze ku wspólnej przyszłości”. Niestety Fundacja nie udzieliła nam wsparcia na realizację tego projektu i sprawa stała się bardzo trudna. Nasi partnerzy z Götingen, czyli Evangelische Gesellschaft fuer Ost-West-Begegnungen e.V. i tak przyjechali i trzeba było się bardzo postarać aby z projektu nie zrobiła się tylko jedna jeszcze niemiecka wycieczka do Wielkopolski, śladami przeszłości. Po spotkaniach w Rogoźnie, Obornikach i Ryczywole oraz w poznańskiej parafii ewangelickiej zorganizowaliśmy spotkanie polsko-niemieckie w Szkole Muzycznej przy ulicy Głogowskiej, obok VIII Liceum Ogólnokształcącego. Tym razem nie udało się zamówić kateringu w Kole Gospodyń Wiejskich w Rogalinku, ale i tak całość spotkania wypadła bardzo dobrze. Sprawozdanie z tego projektu też znajduje się na naszej stronie internetowej.
    W tegorocznym “Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych” nie wzięliśmy udziału ze względu na termin a poza tym zamiast prezentacji na Placu Wolności miał miejsce wyjazd do Warszawy, częściowo tylko finansowany przez Urząd Miasta Poznania. W dniu 24. sierpnia rozesłałem do wszystkich otrzymaną z Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w Berlinie kolejną informację o planowanym XX. Kongresie we Frankfurcie nad Odrą w październiku 2011r.
Informacja była dość długa i po niemiecku. Dzisiaj daję do tego następujący komentarz: Rozeszły się drogi organizacji krajowych Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich. Po XII. Kongresie w Krakowie w roku 2003 Niemcy robili swoje zjazdy o nazwie “Jahrestagung” a my próbowaliśmy kontynuować Kongresy, co udało nam się trzy razy, w tym jeden raz w Poznaniu.
    Ja na tą rozbieżność działań zwracałem uwagę w swoich wystąpieniach już na spotkaniach w Hamburgu i Magdeburgu w latach 2007 i 2008. Jednak był to głos wołającego na puszczy, chociaż mówiłem to do wszystkich zebranych uczestników spotkań podczas dyskusji. Duża część winy leży niestety po stronie polskiej. Niestety prawie zawsze nie nadążaliśmy za niemieckimi inicjatywami, również jakoś nie wychodziło nam przedstawianie własnych, wartościowych pomysłów i to się musiało w końcu “posypać”. To, co i jak tu powiedziałem znajduje się w moim artykule pt: “Wpływ Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy na rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi”, który można znaleźć w “Przeglądzie Zachodnim” nr 2 (339) z 2011. Ten artykuł jest szóstą pozycją w “Przeglądzie Zachodnim” na temat naszego Towarzystwa. Jak widać, można tam o nas i o naszej działalności pisać. Piszcie więc, bo do dziś z sześciu artykułów w “Przeglądzie Zachodnim”, nawiązujących do działań organizacji pozarządowych, aż pięć podpisane jest nazwiskiem “Owczarek” i czas z tym monopolem skończyć. Mimo tego co powiedziałem, zachęcałem do udziału w tym projekcie, czyli do udziału w XX. Kongresie we Frankfurcie nad Odrą, z góry jednak mówiąc, że mój udział w nim jest raczej niepewny.
    Mamy możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach polsko-niemieckich, odbywających się w Poznaniu, na które jesteśmy zapraszani. Są to przede wszystkim seminaria i konferencje organizowane nie tylko przez Instytut Zachodni. Wymienię tylko te przeprowadzone w roku 2011: W dniu 27. czerwca uczestniczyliśmy w prezentacji książki prof. Andrzeja Saksona pod tytułem: “Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury”. W dniu 11. października przedstawiony był w Instytucie Zachodnim film dokumentalny  pod tytułem “Ein weites Feld - Rozległe pole”, będący osobistą rozprawą autorki filmu z jej tożsamością jako Niemki, wywołaną przez berliński “Pomnik Pomordowanych Żydów Europy” i skonfrontowaną z jej własnymi wspomnieniami z czasów okupacji niemieckiej w Gdyni, które były dla niej najpiękniejszymi latami dzieciństwa. W dniu 19. października 2011r. miało miejsce spotkanie autorskie z prof. Anną Wolff-Powęską, poświęcone publikacji: “Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)”. Wcześniej braliśmy udział, w kawiarni “Poema” przy ulicy Wodnej, w prezentacji książki Anne Dorn pod tytułem “Sieh dich um - Obejrzyj się”. W dniu 16. listopada uczestniczyliśmy w dyskusji w WSNHiD z okazji otwarcia wystawy: “Willy Brandt a Polska - przezwyciężenie podziału Europy”.  W dniach od 24 do 30. października w kinie “Muza”, pod patronatem Generalnego Konsula Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, odbył się tradycyjny “Tydzień filmu niemieckiego”. Jest to ta sama impreza, która wcześniej odbywała się w kinie “Pałacowym” w Zamku. Zachęcałem do uczestnictwa, przynajmniej w pierwszym seansie, którym był film pod tytułem “Zakochany Goethe”.

    Film oglądaliśmy w dobrym towarzystwie i przy szczelnie wypełnionej sali. Po projekcji dość długo trwała dyskusja z udziałem p. prof. Huberta Orłowskiego, rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych, p. prof. Waldemara Pfeiffera z Viadriny, konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec, p. Andrzeja Tschurla-Kareńskiego oraz przedstawiciela Generalnego Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec p. Tomiczka.  
Wcześniej mówiłem o podejmowaniu grup niemieckich, odwiedzających Poznań. To jest zawsze szansa na nowe kontakty oraz ich rozwój. Dotyczy to nie tylko Towarzystw Niemiecko-Polskich. W sierpniu oprowadzałem po Poznaniu grupę samorządowców z dolnosaksońskiego miasteczka Wiehl a we wrześniu następną grupę z Dolnej Saksonii. Od tych pierwszych otrzymałem po kilku dniach następujące podziękowanie: “Szanowny Panie Owczarek, serdecznie pragnę Panu podziękować za Pana obecność podczas pobytu delegacji z Wiehl w Poznaniu. Nasz Pan Burmistrz Becker-Blonigen zawdzięcza Panu miłe i ciekawie spędzone chwile a my normalni śmiertelnicy wiele informacji o mieście, których byśmy nigdy nie dostali. Dziękuję, że podarował nam Pan swój czas. W czasie drogi powrotnej do Niemiec mieliśmy dużo czasu by pomyśleć o dalszych projektach. Pierwszy to pomysł na przyjazd do Poznania wiosną przyszłego roku, z conajmniej dwudniowym pobytem w mieście, ze spokojnym zwiedzaniem miasta, pójściem na koncert muzyki klasycznej i do przynajmniej jednego muzeum. Z TPN w Poznaniu chętnie chcielibyśmy zrobić spotkanie tematyczne o Rychezie, królowej polskiej, rodem z Nadrenii, której szczątki spoczywają w katedrze w Kolonii. Ale to są plany bardzo ogólne. Po prostu chcemy “zarazić” mieszkańców naszego miasteczka Wielkopolską. Tyle na dziś. Serdecznie pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję. Roswitha Kohlert.”
    Od pewnego czasu mamy w naszym Towarzystwie nową jakość w postaci możliwości udziału w przedsięwzięciach w Ostsee-Akademie w Luebeck-Travemuende w Schlezwiku-Holsztynie. Ostatnio otrzymaliśmy propozycję udziału w seminarium pod tytułem: “Narodowość i religia w XX i XXI wieku”, które odbyło się w dniach 14-16.X.2011. Byliśmy tam grupą członków i sympatyków Towarzystwa w sile 15 osób. Brałem udział w tym spotkaniu i w swoim referacie przedstawiałem wybrane fragmenty projektu zrealizowanego z Evangelische Gesellschaft fuer Ost-West-Begegnung e.V. z Getyngi, eksponując poświęcenie odnowionego cmentarza ewangelickiego we Wiardunkach w gminie Ryczywół, powiat Oborniki. Cmentarz ten wcześniej zwiedziliśmy podczas podróży studyjnej w ramach naszego jubileuszowego projektu.
    Od miesiąca sierpnia podjęte zostały działania organizacyjne, przygotowujące Towarzystwo do kontynuowania działalności po dzisiejszym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa. Dla uporządkowania spraw związanych z siedzibą Towarzystwa oraz jego adresem przygotowana została umowa z Instytutem Zachodnim, w myśl której za wynajem trzech metrów kwadratowych za kwotę pięćdziesiąt złotych miesięcznie uzyskaliśmy prawo do umieszczenia na budynku Instytutu tablicy informacyjnej o siedzibie Towarzystwa oraz do odbioru poczty w sekretariacie Instytutu. Ustalenia te nie naruszają w żaden sposób naszego dotychczasowego współdziałania z Civitas Christiana. Otrzymaliśmy także zaproszenie z Czytelni Niemieckiej Instytutu Goethego do organizacji spotkań w pomieszczeniach tej czytelni.
Propozycja zbiegła się z przeniesieniem Czytelni do budynku Collegium Novum przy ulicy Kościuszki.

    Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Magdeburgu złożyło propozycję-zapytanie o możliwość zorganizowania wspólnego projektu w roku 2012. Odnoszę wrażenie, że ta współpraca ma szanse rozwoju, mimo iż Towarzystwo z Hanoweru w dalszym ciągu uważam za naszego najważniejszego partnera. Tak jak w przypadku Hanoweru, gdzie wiodącą osobą jest p. Ela Skowrońska, wskazana byłaby deklaracja chętnego do prowadzenia korespondencji z Towarzystwem w Magdeburgu a w nowym roku do pracy nad wspólnym projektem. W sprawie tego projektu zostały już poczynione wstępne ustalenia organizacyjne.
    Mamy za sobą trzeci rok kadencji 2009-2011, czyli rok jubileuszowy oraz przymiarkę do działania w nowych, ciągle zmieniających się warunkach. Prawie dziesięć lat temu przechodziliśmy od formy niedużej grupy, pracującej na swoje przetrwanie i uczestniczącej jeden raz w roku w Kongresie Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich, do formy organizacji posiadającej osobowość prawną oraz samodzielnie współpracującej z Towarzystwami Niemiecko-Polskimi. Efektem tej zmiany było organizowanie przez kilka lat polsko-niemieckich projektów i uczestniczenie w projektach naszych niemieckich partnerów. Było to możliwe dzięki wsparciu, jakie uzyskiwaliśmy z     Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz od samorządów terytorialnych. Obecnie już wielkości wsparcia, możliwe do uzyskania stosowanymi przez nas sposobami i procedurami są niestety mniejsze a do tego nasz kryzys dołożył też swoją barierę, choć podobno tego kryzysu jeszcze nie ma. Aby dalej działać skutecznie, trzeba wypracować nowe formuły działania a te nowe formuły powinny być autorstwa tych, którzy w wyniku dzisiejszych wyborów przejmą stery w stowarzyszeniu.

    Zamykając prezentację działania naszego Towarzystwa wyrażam podziękowanie wszystkim aktywnym członkom za ich inicjatywy, działania oraz uczestnictwo w przedsięwzięciach. Liczę na powiększenie się grona tych aktywnych o przedstawicieli znacznie młodszego pokolenia. Wyrażając nadzieję na poprawę sytuacji w opłacaniu składek, dziękuję także tym wszystkim, którzy w terminie wnieśli składki członkowskie, dając dobry przykład pozostałym.  Obecnie poproszę jeszcze naszą Panią Skarbnik a potem sekretarza Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie swoich sprawozdań. Następnym punktem programu zebrania będzie dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, celem zdecydowania o absolutorium za okres całej kadencji.  

Hubert Owczarek
Przewodniczący Towarzystwa