STYCZEŃ 2018

    Głównym przedsięwzięciem miesiąca stycznia 2018 miała by druga, wyborcza część Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego po kadencji 2015-2017 r. Zebranie zaplanowano na dzień 09.I.2018 i zostało, zgodnie z planem przeprowadzone w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum UAM. Niestety z powodu zbyt niskiej frekwencji, główny punkt zebrania, czyli wybory nie zostały zrealizowane. Ponieważ jednak wybory nowych władz w roku 2015, na kadencję 2015 – 2017 przeprowadzone zostały w dniu 10.II.2015, czas trwania kadencji ustępujących władz nie został przekroczony. Wybory przeprowadzone powinny zostać ostatecznie na zebraniu w miesiącu lutym a ostatecznie w marcu.
    W miesiącu styczniu wzięliśmy udział w przedsięwzięciu, którym było spotkanie w Bibliotece Publicznej w Obornikach, przeprowadzone w dniu 19 stycznia br. a które poświęcone było kontynuacji projektu „Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po roku 1945”. Dalsze informacje w tym temacie przedstawione zostaną w kolejnych Aktualnościach.
    Ustępujący zarząd wniósł propozycję podjęcia nowego, kilkuetapowego projektu na nową kadencję władz Towarzystwa, w którym we współdziałaniu z Instytutem Historii UAM przedstawiany byłby temat stereotypów polsko-niemieckich. Jako głównych adresatów tematu widzi się uczniów polskich i niemieckich szkół średnich w partnerskich regionach niemieckich, współpracujących z Wielkopolską.   

GRUDZIEŃ 2017

    Jeszcze w listopadzie, w dniu 24.XI. uczestniczyliśmy w posiedzeniu zespołu, realizującego już kolejny rok projekty polsko-niemieckie z młodzieżą szkolną w Wielkopolsce. Spotkanie prowadziła p. Maria Kopeć, nauczycielka języka niemieckiego z Piły, uczestniczyli inni nauczyciele tego języka, przedstawiciele Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w tym Biblioteki Lingwistycznej oraz trzech naszych członków.
    W dniach 30.XI – 02.XII.2017, w naukowej niemiecko-polskiej konferencji „Polacy i Niemcy w Europie III” w Kilonii, współorganizowanej przez tamtejszy Uniwersytet Christiana Albrechta, wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawialiśmy dwa referaty: „Dawni mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza w polskim piśmiennictwie niemcoznawczym dekady 2005 – 2015” oraz „Obraz cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce jako obraz pogranicza polsko-niemieckiego w zbiorach internetowych”. 
    W dniu 09.XII.2017, na zaproszenie Stowarzyszenia im. Roberta Kocha we Wolsztynie, dwóch członków zarządu naszego Towarzystwa uczestniczyło w przedsięwzięciu we Wolsztynie. Stowarzyszenie zorganizowało okolicznościowe spotkanie, połączone z odsłonięciem pamiątkowego kamienia, poświęconego Robertowi Kochowi, w którym także udział wzięli potomkowie tego laureata nagrody Nobla. Złożyliśmy gratulacje oraz słowa wielkiego uznania za zrealizowanie tego uroczystego spotkania, poświęconego wielkiemu człowiekowi medycyny, życząc podobnie udanych projektów i jak najpomyślniejszej kontynuacji planowanych przedsięwzięć. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w projektach tego Stowarzyszenia, które planowane są na lato 2018.
    W dniu 12.XII.2017 odbyło się najważniejsze tegoroczne spotkanie naszego Towarzystwa, którym było Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze po kadencji władz 2015 – 2017. W Zebraniu, przeprowadzonym w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum UAM, udział wzięło 17 członków Towarzystwa, w tym 6 członków dotychczasowych władz Towarzystwa. Zebranie otworzył Przewodniczący Towarzystwa, zaczynając od przedstawienia porządku spotkania i treści protokołu z otwartego posiedzenia Zarządu w dniu 14.XI.2017. Dalszy ciąg zebrania prowadziła Danuta Bartosz, wybrana w głosowaniu jawnym do tego działania. Z przyczyn obiektywnych zrealizowana została w całości tylko część sprawozdawcza zebrania.
    Z dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami najważniejszymi wnioskami były:
Aktywność działania władz Towarzystwa utrzymana była przez cały okres sprawozdawczy na właściwym, możliwym do realizacji poziomie. Przeprowadzane regularnie, wcześniej zapowiadane otwarte posiedzenia zarządu oraz otwarte zebrania Towarzystwa spełniały swoje zadania, umożliwiając przygotowanie planowanych własnych przedsięwzięć i udział w przedsięwzięciach, na które otrzymaliśmy zaproszenia. Umożliwiały również podtrzymywanie kontaktów osobowych w Towarzystwie i wymianę informacji uzupełniających treści aktualności, zamieszczanych regularnie co miesiąc na stronie internetowej Towarzystwa. Niezrealizowanym zadaniem pozostaje uruchomienie i prowadzenie niemieckojęzycznej wersji strony internetowej Towarzystwa. Zadanie to powinno stać się prorytetowym dla nowych władz Towarzystwa, jako rozszerzające możliwości kontaktów i współpracy z Towarzystwami Niemiecko-Polskimi. Podobnie należy ponownie podjąć próbę przybliżania języka niemieckiego w postaci realizacji cyklu: „Spotkania z językiem i kulturą niemiecką”.
    W dyskusji powróciła także sprawa podjęcia próby uzyskania wsparcia z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania dla działalności Towarzystwa w roku 2018 a także podjęcia starań o pozyskanie innych instytucji do wspierania działalności Towarzystwa. Oceniono, że starania te mogą mieć większe szanse, jeżeli byłyby to wnioski wspólne naszego Towarzystwa i Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich albo Instytutu Historii UAM. Po zakończeniu dyskusji prowadząca zebranie poddała pod głosowanie wnioski o jawne głosowanie uchwały zebrania o udzielenie absolutorium ustępującym władzom oraz o jawne głosowanie podczas wyboru nowych władz. Oba wnioski zostały przyjęte. W głosowaniu jawnym Zebranie podjęło uchwałę oceniającą pozytywnie działalność władz Towarzystwa oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Towarzystwa za działalność w czasie trwania kadencji.
    Ponieważ z przyczyn obiektywnych zrealizowana została w całości tylko część sprawozdawcza zebrania, podobnie jak w roku 2015 postanowiono wybory nowych władz Towarzystwa przeprowadzić na drugiej części Zebrania, w dniu 09. stycznia 2018.

 

LISTOPAD 2017

    W dniu 03.XI.2017 we Wolsztynie zrealizowany został przez tamtejszy oddział katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana polsko-niemiecki projekt ekumeniczny, który rozpoczął się od ekumenicznego nabożeństwa w kościele zbudowanym przed pierwszą wojną światową jako świątynia ewangelicka, przy ulicy 5. Stycznia. Po tym nabożeństwie, na dawnym cmentarzu ewangelickim została odsłonięta i poświęcona tablica informacyjna o pierwotnym przeznaczeniu tego miejsca. Trzecią częścią projektu była konferencja pod tytułem: ”Cmentarze nieistniejących cmentarzy”, zorganizowana z inicjatywy naszego Towarzystwa oraz Instytutu Historii UAM i przeprowadzona w Muzeum im. Roberta Kocha. Konferencja składała się z czterech referatów oraz prezentacji wystawy zdjęć dawnych cmentarzy ewangelickich, znajdujących się na obszarze miasta i gminy Wolsztyn. W ramach tej konferencji przedstawialiśmy dwa wystąpienia. Profesor Jerzy Kołacki przedstawił referat pod tytułem: ”Koncepcja badań cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce” a przewodniczący Towarzystwa prezentację komputerową „Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce w fotograficznych zbiorach internetowych”. Projekt przedstawiony został w tygodniku „Głos Wolsztyński” i lokalnej telewizji. Otrzymaliśmy zaproszenie do współdziałania z Towarzystwem im. Roberta Kocha we Wolsztynie i zaproszenie do udziału w ich zebraniu w dniu 08.XII.2017. 
    W dniu 07.XI.2017 do Poznania przybyła grupa siedmiu osób z niemieckiej organizacji Landsmannschaft Weichsel-Warthe, w swojej podróży studyjnej przez Wielkopolskę i Mazowsze. Załatwiliśmy im nocleg w pokojach gościnnych PAN przy ulicy Wieniawskiego, zorganizowaliśmy spotkanie z osobami z dawnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Poznaniu oraz wzięliśmy także w tym spotkaniu udział. W dniu następnym grupa pojechała, przy naszej pomocy na miłostowski cmentarz do niemieckiej kwatery żołnierskiej a następnie do powiatu obornickiego, gdzie przejął ich nasz człowiek – kol. A. Maliński. Wieczorem w dniu 08.XI.2017 w Instytucie Historii UAM zorganizowaliśmy tej grupie spotkanie, na którym przedstawiliśmy nasz udział w projektach mających na celu ratowanie pamięci po dawnych ewangelickich cmentarzach w Wielkopolsce.

    W dniu 30.X.2017 w siedzibie Konsulatu przy ulicy Kazimiery Iłłakowiczówny odbyło się spotkanie dwóch członków naszego zarządu z p. Krzysztofem Garschynskim, Honorowym Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu. Było to już drugie spotkanie, zainicjowane przez nas. Przekazaliśmy p. Konsulowi aktualne informacje o działaniach Towarzystwa, w tym o realizowanych projektach oraz o stanie przygotowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego w grudniu 2017. Pan Konsul zadeklarował wsparcie naszych działań w ramach swoich możliwości, atmosfera spotkania była bardzo dobra.

    Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w tym miesiącu kontynuuje realizację swojego projektu: „Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Przewodniczący zaapelował o udział w tym projekcie poprzez uczestnictwo w spotkaniu w Bibliotece Lingwistycznej UAM, w dniu 24.XI.2017, tym bardziej że zarząd Towarzystwa ma swój udział w tym projekcie już od ubiegłego roku. Informacja o tym projekcie, przedstawiona jest poniżej.
W piątek, 24 listopada 2017, o godzinie 17.00 odbędzie się  w  Biblioteki  Filologicznej Novum UAM  dziesiąte spotkanie z cyklu:
"Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku".

Spotkaniem naszym włączyliśmy się do programu Poetyckiego listopada 2017. 

    W dniach 30.XI – 02.XII.2017, Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii realizuje, wspólnie z UAM, międzynarodową konferencję naukową „Polacy i Niemcy w Europie III. Przestrzenie graniczne”. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w tym projekcie i w wyniku tego przedstawiać będziemy tam dwa referaty. Program konferencji, będący załącznikiem do protokołu został przedstawiony podczas zebrania.

    Przypomniane zostało, że w październiku otrzymaliśmy korespondencję od nowego Przewodniczącego Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich, p. prof. Jana Rydla z Krakowa na temat zaplanowanej na 09.XI.2017 kontynuacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów. Miejscem spotkania była siedziba Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, przy ulicy Zielnej 17. Pismo przewodnie od p. prof. Jana Rydla, będącego nowym przewodniczącym Krajowego Związku oraz porządek obrad, będące załącznikiem do protokołu, zostały ponownie odczytane i krótko omówione. Przewodniczący w korespondencji z p. prof. J. Rydlem przedstawił sytuację w naszym Towarzystwie informując, że nie wysyłamy naszego przedstawiciela na to spotkanie. Przeszkodami w udziale były zarówno koszty samego udziału w Zgromadzeniu jak i brak informacji o planowanym zamiarze działań nowego Przewodniczącego Związku oraz o programie działania na najbliższe lata.  

                Zbliża się termin naszego ostatniego w tym roku spotkania, zaplanowanego na 12.XII.2017, od godziny 17.00, w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum, przy Alejach Niepodległości 4. Spotkanie to zrealizujemy jako Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Sprawozdania z trzeciego roku działania oraz z całej kadencji obecnych władz są przygotowane. Zweryfikowaliśmy stan Towarzystwa na podstawie porównania złożonych deklaracji członkowskich, uczestnictwa w spotkaniach i projektach oraz stanu opłacania składek członkowskich. Informacja o terminie i miejscu grudniowego zebrania zostanie, zgodnie z tradycją i wymaganiami statutowymi rozesłana do wszystkich członków Towarzystwa.

 

PAZDZIERNIK 2017

    Miesiąc październik rozpoczęty został spotkaniem dwóch członków naszego zarządu z p. Szymonem Szynkowskim vel Sęk, posłem do Sejmu RP, przewodniczącym Grupy Polsko-Niemieckiej Sejmu. Spotkanie przedstawione zostało na comiesięcznym spotkaniu w dniu 10.X.2017. Pan Poseł przedstawił ideę podjęcia projektu, którego celem byłoby wspólne, polsko-niemieckie pozaszkolne „dokształcanie” młodzieży z najnowszej historii polsko-niemieckiej, realizowane w formie spotkań grup polskiej i niemieckiej młodzieży szkolnej, na przemian w Wielkopolsce i Brandenburgii, jako w partnerskich regionach. Wydaje się, że podjęcie tego tematu, wspólnie ze stowarzyszeniem nauczycieli jezyka niemieckiego, może być nowym otwarciem w działalności naszego Towarzystwa. Temat ma duże szanse na realizację tym bardziej, że są już w tym przedmiocie pewne pozytywne doświadczenia.  

    Po sierpniowej przerwie, na spotkaniu wrześniowym przedstawiona została książka „Ziemia skrywa kości”, w której zawarta jest pełna treść zeszłorocznej konferencji w Instytucie Historii UAM, której byliśmy współorganizatorem. Książka ma ponad 400 stron i zawiera wszystkie wystąpienia i prezentacje z konferencji. Razem z wydanym w roku ubiegłym katalogiem „Ziemia skrywa kości. Die Erde verbirgt noch viele Knochen” jest pięknym dowodem naszej aktywności na polu współpracy polsko - niemieckiej na szczeblu regionalnym.

    Spotkaniem wrześniowym rozpoczęliśmy przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w grudniu 2017 r., po kadencji władz Towarzystwa w okresie 2015 – 2017. Oznacza to, że następne, czyli październikowe spotkanie będzie otwartym posiedzeniem Zarządu Towarzystwa, na którym rozpoczniemy przygotowanie dokumentów sprawozdawczych za mijającą kadencję oraz weryfikację stanu Towarzystwa na podstawie porównania złożonych deklaracji członkowskich, uczestnictwa w spotkaniach i projektach oraz stanu opłacania składek członkowskich. Przygotowanie to, niezależnie od realizacji planów, zamknięte zostanie na podobnym spotkaniu listopadowym, przedstawieniem wstępnych deklaracji do kandydowania w nowych władzach Towarzystwa.

    Niezależnie od powyższego:
1.Od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu oraz Muzeum Zamku Górków w Szamotułach otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konferencji pod tytułem: „500-lecie Reformacji. Europa – Polska – Wielkopolska – Szamotuły”, która odbyła się w dniu 22.IX.2017 w Muzeum Zamek Górków, w Szamotułach, przy ul. Wronieckiej 30.
2.W wyniku naszej inicjatywy zaplanowane zostało w dniu 25.IX.2017 spotkanie przewodniczącego Towarzystwa wraz z przedstawicielką Oddziału Związku Literatów Polskich z p. Szymonem Szynkowskim vel Sękiem, posłem do Sejmu, przewodniczącym sejmowej komisji polsko – niemieckiej, w biurze poselskim przy ulicy Św. Marcin 43. Celem spotkania było przedstawienia obu organizacji i perspektyw ich dalszej działalności. Z obiektywnych przyczyn spotkanie zostało przesunięte na dzień 03.X.2017. Dlatego też informacja na ten temat przedstawiona zostanie w następnych Aktualnościach.
3.W dniach od 29.IX. do 03.X.2017 przebywać będzie w Poznaniu grupa nauczycieli z Kilonii, która zwróciła się do nas o pomoc w zorganizowaniu spotkania w Instytucie Historii i ewentualną opiekę podczas zwiedzania Poznania i Gniezna. Informacja o tym spotkaniu przekazana zostanie również na kolejnym spotkaniu czonków Towarzystwa.

 

SIERPIEN, WRZESIEN 2017

    Po sierpniowej przerwie, na spotkaniu wrześniowym przedstawiona została książka „Ziemia skrywa kości”, w której zawarta jest pełna treść zeszłorocznej konferencji w Instytucie Historii UAM, której byliśmy współorganizatorem. Książka ma ponad 400 stron i zawiera wszystkie wystąpienia i prezentacje z konferencji. Razem z wydanym w roku ubiegłym katalogiem „Ziemia skrywa kości. Die Erde verbirgt noch viele Knochen” jest pięknym dowodem naszej aktywności na polu współpracy polsko - niemieckiej na szczeblu regionalnym.

    Spotkaniem wrześniowym rozpoczęliśmy przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w grudniu 2017 r., po kadencji władz Towarzystwa w okresie 2015 – 2017. Oznacza to, że następne, czyli październikowe spotkanie będzie otwartym posiedzeniem Zarządu Towarzystwa, na którym rozpoczniemy przygotowanie dokumentów sprawozdawczych za mijającą kadencję oraz weryfikację stanu Towarzystwa na podstawie porównania złożonych deklaracji członkowskich, uczestnictwa w spotkaniach i projektach oraz stanu opłacania składek członkowskich. Przygotowanie to, niezależnie od realizacji planów, zamknięte zostanie na podobnym spotkaniu listopadowym, przedstawieniem wstępnych deklaracji do kandydowania w nowych władzach Towarzystwa.

    Niezależnie od powyższego:
1.Od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu oraz Muzeum Zamku Górków w Szamotułach otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konferencji pod tytułem: „500-lecie Reformacji. Europa – Polska – Wielkopolska – Szamotuły”, która odbyła się w dniu 22.IX.2017 w Muzeum Zamek Górków, w Szamotułach, przy ul. Wronieckiej 30.
2.W wyniku naszej inicjatywy zaplanowane zostało w dniu 25.IX.2017 spotkanie przewodniczącego Towarzystwa wraz z przedstawicielką Oddziału Związku Literatów Polskich z p. Szymonem Szynkowskim vel Sękiem, posłem do Sejmu, przewodniczącym sejmowej komisji polsko – niemieckiej, w biurze poselskim przy ulicy Św. Marcin 43. Celem spotkania było przedstawienia obu organizacji i perspektyw ich dalszej działalności. Z obiektywnych przyczyn spotkanie zostało przesunięte na dzień 03.X.2017. Dlatego też informacja na ten temat przedstawiona zostanie w następnych Aktualnościach.
3.W dniach od 29.IX. do 03.X.2017 przebywać będzie w Poznaniu grupa nauczycieli z Kilonii, która zwróciła się do nas o pomoc w zorganizowaniu spotkania w Instytucie Historii i ewentualną opiekę podczas zwiedzania Poznania i Gniezna. Informacja o tym spotkaniu przekazana zostanie również w październikowych aktualnościach.

 

LIPIEC 2017

    Jakby wbrew wakacyjnym planom, miesiąc lipiec rozpoczęliśmy spotkaniem w Centrum Bukowska, podczas którego kontynuowaliśmy przygotowanie działań zamierzonych do realizacji jesienią. W pierwszej połowie listopada weźmiemy udział w projekcie oddziału Civitas Christiana we Wolsztynie, który poświęcony będzie tamtejszym polsko-niemieckim miejscom pamięci. Projekt ten z jednej strony nawiązywał będzie do zrealizowanej, z naszym udziałem w Instytucie Historii UAM konferencji pod tytułem: „Ziemia skrywa kości” a z drugiej strony mieć będzie związek z realizowanym już drugi rok z naszym udziałem cyklem spotkań poznańskiego oddziału Civitas Christiana, pod wspólnym tytułem: „Wielokulturowe dziedzictwo Wielkopolski”. Omówiona została także planowana do realizacji w następnej kolejności konferencja w Wyszynach, w gminie Budzyń, której inicjatorem jest proboszcz tamtejszej parafii, w której to konferencji także przypomniana ma zostać chrześcijańska wielokulturowość tamtego regionu.      

    W dniu 14. lipca dwuosobowa delegacja władz Towarzystwa wzięła udział w spotkaniu na które zaprosił p. Christoph Garschynski, nowy Honorowy Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu. Przedstawiliśmy Panu Konsulowi dotychczasowe działania Towarzystwa i dalsze plany, przekazaliśmy Statut Towarzystwa i wybrane publikacje na nasz temat. Uzyskaliśmy obietnicę wsparcia naszych działań i kontynuacji spotkań.  

    
W dniu 19.VII.br., w składzie trzyosobowej delegacji, spotkaliśmy się u naszej seniorki p. Blanki Minczykowskiej, która nie mogąc ze względu na swój wiek (skończone dziewięćdziesiąt cztery lata) uczestniczyć w naszej działalności, w ten sposób podtrzymuje z nami kontakt. Stały się te spotkania pewną tradycją, wynikającą z szacunku dla najstarszej osoby w naszym Towarzystwie, mającej wielkie zasługi w dziele utrwalania pamięci o działaniu naszego Towarzystwa. Pani Blanka pełniła funkcję sekretarza zarządu Towarzystwa od założenia organizacji, to znaczy od roku 1991. Do swojej funkcji podchodziła w sposób niezwykle sumienny, najpierw tworząc a potem przekazując swoim następcom wzorowo prowadzoną dokumentację. To dzięki Jej staraniom Towarzystwo posiada pełną dokumentację, która między innymi umożliwiła wiele publikacji a także napisanie pracy magisterskiej na temat TPN Poznań.

CZERWIEC 2017

    W czasie wakacyjnej przerwy w spotkaniach będziemy przygotowywać materiały do kontynuacji naszego udziału w realizowanym od roku ubiegłego projekcie Wydziału Historii UAM, poświęconym dawnym cmentarzom ewangelickim w Wielkopolsce. Zamierzoną kontynuacją będzie konferencja poświęcona dawnym cmentarzom ewangelickim w parafii Wyszyny i Nadleśnictwie Sarbia należących do gminy Budzyń w powiecie Chodzież. Przygotowanie tej konferencji podobne będzie do działań zrealizowanych podczas przygotowania zeszłorocznej konferencji: „Ziemia skrywa kości. Die Erde verbirgt noch viele Knochen”, zrealizowanej w Instytucie Historii UAM w lutym 2016 r.

    W dniach od 09 – 11. czerwca br. trzech członków naszego Towarzystwa wzięło udział w dużym niemiecko-polskim spotkaniu, gdzie również nasz udział w działalności Instytutu Historii UAM w wyżej przedstawianym temacie był prezentowany. Referaty z prezentacjami komputerowymi na temat niemieckich - ewangelickich miejsc pamięci w Wielkopolsce przedstawiali prof. dr hab. Jerzy Kołacki – zastępca przewodniczącego Towarzystwa, Adam Maliński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz Hubert Owczarek – przewodniczący Towarzystwa.

    Jak było to przedstawiane w majowych aktualnościach, otrzymaliśmy z Drezna, z tamtejszego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego informację o planowanym przyjeździe ich grupy do Poznania, podobnie jak przed dwoma laty. W toku dalszej korespondencji okazało się, że tym razem celem głównym wyprawy był Licheń, a w Poznaniu zaplanowano tylko krótki przystanek ze zwiedzeniem Starego Rynku i Poznańskiej Fary oraz ze zjedzeniem obiadu. W pierwszej korespondencji goście liczyli na pomoc w zwiedzaniu Poznania i proponowali także spotkanie z członkami naszego Towarzystwa. Plany te zostały jednak zmienione, przyjazd tylko do Poznania został przełożony na rok przyszły. W tej sytuacji z grupą spotkał się tylko sam przewodniczący Towarzystwa, przedtem zamawiając im obiad w restauracji „Przy Bamberce”. Jako miejsce postoju autobusu wskazany został parking przy ulicy Stawnej. Stamtąd zrobiono mały spacer do Rynku przez ulicę Wroniecką, uzupełniony informacją o „Nowej Synagodze”, która w czasie wojny została zamieniona w pływalnię miejską i tę funkcję pełniła jeszcze prawie pół wieku po wojnie. Przechodząc obok Oratorium Salezjańskiego goście usłyszeli historię „Czarnego Legionu”, którego członkowie po aresztowaniu i osądzeniu w Dreźnie, zostali zamordowani w tamtejszym więzieniu. Krótko przedstawiona została także historia Ratusza oraz fontanny, a właściwie pierwotnie wodopoju dla dorożkarskich koni, z postacią Bamberki, stojącego obecnie przed restauracją, w której nasi goście mieli zamówiony obiad. Zwiedzenie Fary zrealizowane zostało już po obiedzie, informację o tym kościele przedstawił ksiądz, towarzyszący wycieczce. Wstępnie też goście potwierdzili zamiar  przyjazdu do Poznaniu w roku przyszłym. Dodać tutaj należy, że poprzednio goście z Drezna byli przyjęci w Urzędzie Miasta Poznania a my spotkaliśmy się z nimi w siedzibie zaprzyjaźnionej z nami organizacji Civitas Christiana, przy ulicy Kramarskiej. Obecnie to stowarzyszenie przeniosło się do nowej, mniejszej siedziby na ulicę Bożniczą, przy ulicy Małe Garbary, naprzeciwko dawnej „Nowej synagogi”, gdzie warunków do takiego spotkania nie ma.

    Drugą okazją do spotkania się z ludźmi z Niemiec był planowany, a także potwierdzany przyjazd grupy z Kilonii, z Towarzystwa Niemiecko-Duńskiego na przełomie maja i czerwca, to znaczy od 30.V do 06.VI.2017. Goście mieli własny plan zwiedzania Wielkopolski, do nas zwrócili się tylko o kontakt, o spotkanie w samym Poznaniu. W tym spotkaniu udział wzięli nasi członkowie p.p. Krystyna i Wilfried Heyse, którzy na spotkaniu czerwcowym przedstawili informację z tego bardzo udanego spotkania.

    Z dużą satysfakcją możemy powiedzieć, że nasze wnioski, zawarte w piśmie do burmistrza Nowego Tomyśla w sprawie planu „zagospodarowania” terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w tym mieście zostały wzięte pod uwagę. Uczestniczyliśmy w tej inicjatywie na prośbę uczestnika konferencji „Ziemia skrywa kości. Die Erde verbirgt noch viele Knochen”, p. Przemysława Mierzejewskiego z tego miasta. Sprawa była bulwersująca, choć nie jedyna w tym rodzaju, bo w ogłoszonym konkursie na przekształcenie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego w tym mieście znalazły się nawet wnioski o urządzenie w tym miejscu boiska sportowego. Przedstawiliśmy zdanie, że teren ten powinien być utrzymany jako założenie parkowe, z wyraźnym wskazaniem, że jest to obszar dawnego cmentarza. Jednym z uzasadnień było przypomnienie, że część terenu tego zrujnowanego w latach powojennych cmentarza została oczyszczona a pamiątkowy kamień z informacją o tym cmentarzu został poświęcony podczas ekumenicznego nabożeństwa przed niewielu laty. 

    Nowy Honorowy Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu, p. Christoph Garschynski po spotkaniu z Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu, przyjął obowiązki i rozpoczął działalność w swoim biurze przy ulicy K. Iłłakowiczówny 11. Już w kwietniu podjęliśmy kontakt, z propozycją ewentualnej współpracy, wzorem współpracy z poprzednimi Konsulami Honorowymi RFN w Poznaniu, to jest z pp. Krzysztofem Twardowskim i Andrzejem Tschurlem-Kareńskim. Ze względu na znaczne obciążenie obowiązkami, p. Konsul zaproponował kontakt w późniejszym terminie, w miesiącu lipcu. Informacja o wynikach tego kontaktu przedstawiona zostanie w kolejnych  „Aktualnościach” oraz na wrześniowym spotkaniu.

MAJ 2017

    W pewnym sensie w nawiązaniu do konferencji pod tytułem: „Ziemia skrywa kości. Die Erde verbirgt noch viele Knochen”, zostaliśmy zaangażowani w polsko-niemiecką inicjatywę w Nowym Tomyślu, dotyczącą propozycji przeobrażenia szczególnego miejsca pamięci w tym mieście, jakim jest pozostałość po dawnym ewangelickim cmentarzu. Miejsce to po powojennej dewastacji zostało, kilka lat temu, w części przekształcone w park pamięci z postawieniem tam pamiątkowego kamienia, poświęconego podczas ekumenicznej polsko-niemieckiej uroczystości. Zostaliśmy powiadomieni, że z inicjatywy tamtejszego Urzędu Miejskiego mają zostać podjęte dalsze działania, przekształcające tamtą przestrzeń, według pomysłów mieszkańców tego miasta. Wysłaliśmy do Urzędu Miasta naszą opinię w tej sprawie, w której jesteśmy zdecydowanie za takim działaniem, które pozwoli zachować pamięć o tym cmentarzu. Podobną opinię przekazał na ręce burmistrza Nowego Tomyśla Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym nasze Towarzystwo od kilku lat bardzo udanie współpracuje we wspólnych polsko-niemiecko projektach. Więcej na powyższy temat przedstawione zostanie na czerwcowym spotkaniu Towarzystwa oraz w kolejnych aktualnościach.
    Nasz wieloletni partner w realizacji przedsięwzięć polsko-niemieckich, Stowarzyszenie Civitas Christiana – Oddział w Poznaniu, przeniósł się z dobrze znanej nam siedziby przy ulicy Kramarskiej 2 do nowego obiektu, którym jest zupełnie nowy biurowiec przy ulicy Bóżniczej, naprzeciw dawnej synagogi. Aktualnie współpracujemy przy realizacji projektu: ”Wielkokulturowe dziedzictwo ziemi wielkopolskiej”. Przewodniczący Towarzystwa uczestniczył w inauguracji działalności w nowym miejscu i uroczystości poświęcenia nowego biura przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.      
    We czwartek, 25 maja br., przez Poznań, w drodze do Lichenia przejeżdżała grupa z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Dreźnie. Udzieliliśmy pomocy przy znalezieniu miejsca parkingowego dla autobusu w bezpośredniej bliskości Rynku Starego Miasta, zamówieniu obiadu dla grupy oraz „błyskawicznym” zwiedzeniu części Starego Miasta. Zrobiliśmy też pierwsze ustalenia w sprawie przygotowania spotkania w samym Poznaniu w roku przyszłym lub jeszcze jesienią tego roku.
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 30.V.br., do Poznania, na tygodniowy pobyt w Wielkopolsce przyjechała grupa z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kilonii. Mając w planie zwiedzenie części Wielkopolski, zaplanowali również kontakt z naszym Towarzystwem, który został pomyślnie zrealizowany.
Krajowy Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich uczestniczył w przygotowaniu i realizacji niemiecko-polsko-ukraińskiego kongresu w Rzeszowie w miesiącu maju, w dniach 18 – 21.V.2017. Kongres ten wspierała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Temat projektu: „Energia i środowisko”. Otrzymaliśmy propozycję współudziału w tym przedsięwzięciu, materiały dotyczące tego przedsięwzięcia dostępne są w internecie. Otrzymaliśmy też informację o planowanej akcji sprawozdawczo-wyborczej w Krajowym Związku, która w całości przedstawiona zostanie na spotkaniu czerwcowym.
    Zarząd Towarzystwa pomyślnie nawiązał kontakt i podjął próbę współpracy z nowym Honorowym Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu. Oczekujemy na odpowiedź i liczymy na spotkanie jeszcze przed wakacjami.
    Termin ostatniego spotkania Towarzystwa przed wakacjami przypada na dzień 13. czerwca 2017 r., czyli jeszcze przed końcem roku szkolnego i dwa dni przed Bożym Ciałem, w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum UAM, przy Alejach Niepodległości 4. Tradycyjnie zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

KWIECIEŃ 2017

    Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu kontynuuje swój udział w pracach na projektem poświęconym ewangelickim cmentarzom w Wielkopolsce. W dniu 01.IV. br., i nie jest to wiadomość primaaprilisowa, na zaproszenie księdza proboszcza parafii w Wyszynach, gmina Budzyń, powiat Chodzież, trzej członkowie naszego Towarzystwa: Jerzy Kołacki, Adam Maliński i Hubert Owczarek wzięli udział w spotkaniu na probostwie tej parafii. Spotkanie poświęcone było idei projektu, mającego na celu przedstawienie historii ewangelików w parafii Wyszyny a także zapoznanie się ze stanem coraz mniej widocznych śladów ich osadnictwa na tamtym terenie. Drugą częścią spotkania był wyjazd do miejsc w lasach Nadleśnictwa Sarbia oraz na pola wsi należących do parafii w Wyszynach, gdzie znajdują się pozostałości dawnych cmentarzy ewangelickich. Odwiedzono osiem takich miejsc, z tym, że nie są to wszystkie rozpoznane cmentarze ewangelickie w parafii Wyszyny i lasach Nadleśnictwa Sarbia. Przedstawiony wyjazd traktowany jest jako pierwszy etap projektu, którego głównym autorem będzie Wydział Historii UAM a Towarzystwo Polsko – Niemieckie w Poznaniu będzie jednym z jego współautorów i współwykonawców. W miarę postępu prac nad projektem kolejne jego etapy będą przedstawiane na następnych spotkaniach Towarzystwa. Sprawozdanie ze spotkania w Wyszynach, które otrzymał także Dziekan Wydziału Historycznego UAM, przygotowane i przedstawione zostało przez wiceprzewodniczącego Towarzystwa, prof. Jerzego Kołackiego na naszym spotkaniu kwietniowym.
    Według informacji wiceprzewodniczącego Towarzystwa kol. prof. J. Kołackiego, praca nad wydaniem książki będącej końcowym opracowaniem konferencji pod tytułem „Ziemia skrywa kości”, która odbyła się w lutym 2016 roku, dobiegła końca. Opracowanie ma ponad czterysta stron i zawiera całość materiałów z wymienionej konferencji. Jest to dzieło, które zarówno ze względu na nasz wkład pracy jak i naszą obecność na samej konferencji, może być powodem do uzasadnionej satysfakcji naszego Towarzystwa.
    Członek naszego Towarzystwa, Kamil Basiński przedstawiał w dniu 25. kwietnia (wtorek) o godzinie 17.00 w Poznaniu swoją książkę o Marcinie Lutrze, której tytuł brzmi: „Marcina Lutra myśli (nie)znane”. Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy jeszcze w lutym. Następnie w tej samej sprawie zwrócił się do nas pracownik Biblioteki Lingwistycznej, p. Łukasz Banaszak, który wziął udział w naszym kwietniowym spotkaniu. Miejscem przeprowadzenia spotkania promocyjnego książki była sala nr 82 Biblioteki UAM, przy ulicy Ratajczaka 27. Autor książki zapraszał wszystkich członków i sympatyków naszego Towarzystwa na to spotkanie. Spotkanie było, mimo skromnej frekwencji, bardzo udane. Autor książki przedstawił początek reformacji i na tle tego wydarzenia zaprezentował osobę Marcina Lutra oraz swoją książkę w sposób bardzo interesujący.
     Na spotkaniu powtórzona została informacja o planowanym przyjeździe grupy z Kilonii z Towarzystwa Niemiecko-Duńskiego, w dniach od 30.V do 06.VI.2017. Towarzystwo to ma własny program pobytu, wykraczający poza zwiedzanie Poznania i Wielkopolski, zgłosiło przy tym chęć spotkania się z nami, jako członkami Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu. Zarząd Towarzystwa udzieli pomocy, jeżeli będzie to możliwe, zorganizowane zostanie także spotkanie naszych członków z przyjezdnymi gośćmi. Traktujemy sprawę jako możliwość rozszerzenia naszych kontaktów polsko-niemieckich.
    Nowy Honorowy Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu, p. Christoph Garschynski po spotkaniu z Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu, przyjął obowiązki i rozpoczął działalność w swoim biurze przy ulicy Kazimiery Iłłakowiczówny. Przekazując życzenia świąteczne podjęliśmy próbę nawiązania kontaktu i współpracy.
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 09. maja 2017 r., w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum UAM, przy Alejach Niepodległości 4. Tradycyjnie zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

MARZEC 2017

    Jak było to sygnalizowane od początku roku, Towarzystwo będzie kontynuować swój udział w pracach na projektem poświęconym ewangelickim cmentarzom w Wielkopolsce. Publikacja przedstawiająca lutową konferencję, przeprowadzoną w Instytucie Historii UAM została ukończona, podejmujemy próbę naszego dalszego udziału w kontynuacji tematu.
    Jeszcze w miesiącu styczniu bieżącego roku otrzymaliśmy zaproszenie do przygotowania i uczestniczenia w projekcie, zrealizowanym w dniach 3 – 5.III.2017 w ośrodku Heiligenhof w Bad Kissingen, w Bawarii. Główną częścią projektu było spotkanie dwóch grup młodzieży – polskiej i niemieckiej z udziałem „świadków czasu” z okresu powojennego, z lat 1945 - 1989. Młodzież polską reprezentowała grupa z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach, jej partnerami byli rówieśnicy z niemieckiej szkoły średniej w Temeswar (Timisoara) w Rumunii. Naszymi partnerami, jako „świadkowie czasu” byli niemieccy uczestnicy projektu - nasi rówieśnicy. Wypowiedzi świadków czasu z Rumunii prezentowali licealiści z Temeswar. Sprawozdanie z udziału w projekcie przedstawione zostało na spotkaniu marcowym. Materiały z tego bardzo interesującego spotkania zostały zachowane w archiwum Towarzystwa.
    Otrzymaliśmy bardzo interesującą propozycję spotkania na probostwie parafii Wyszyny w gminie Budzyń, powiat Chodzież. Proboszcz tamtejszej parafii, najpewniej w związku z projektem i konferencją pod tytułem: „Ziemia skrywa kości” zrealizowaną w ubiegłym roku w Wydziale Historycznym UAM, zaprosił przedstawicieli UAM, szkoły w Wyszynach, Nadleśnictwa Sarbia i naszego Towarzystwa w celu rozpoznania możliwości zorganizowania projektu, poświęconego znajdującym się na tamtym terenie dawnym cmentarzom ewangelickim. Efekt spotkania przedstawiony zostanie na kwietniowym spotkaniu Towarzystwa oraz zaprezentowany w kwietniowych „Aktualnościach”.   
    W kwietniu, w dniu 25.IV.br. w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM przy ulicy Ratajczaka 27 swoją książkę „Marcina Lutra myśli (nie)znane” prezentował będzie członek naszego Towarzystwa, p. Kamil Basiński. Autor zaprasza serdecznie wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa do sali 82, na godzinę 17.00.
    Podtrzymujemy kontakt z Towarzystwem Niemiecko-Duńskim w Kilonii, skąd otrzymaliśmy przedstawione w styczniu zapytanie o możliwość kontaktu z nami podczas planowanej przez to Towarzystwo wycieczki do Poznania i Wielkopolski na przełomie maja i czerwca. Traktujemy sprawę jako możliwość rozszerzenia naszych kontaktów polsko-niemieckich i przygotowujemy spotkanie dyskusyjne w Instytucie Historii UAM, z udziałem członków naszego Towarzystwa. Szczegóły przedstawione zostały na spotkaniu marcowym, całość planujemy przedyskutować i opracować do czasu naszego spotkania w miesiącu kwietniu. 
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 11. kwietnia 2017 r., w nowym miejscu, w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum, przy Alejach Niepodległości 4. Podobnie jak w roku ubiegłym - zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

LUTY 2017

    Jak było to sygnalizowane od początku roku, Towarzystwo będzie kontynuować swój udział w pracach na projektem poświęconym ewangelickim cmentarzom w Wielkopolsce. Publikacja przedstawiająca ubiegłoroczną lutową konferencję, przeprowadzoną w Instytucie Historii UAM jest prawie ukończona, podejmujemy próbę naszego dalszego udziału w kontynuacji tematu.
    Po zeszłorocznym przyjęciu grupy niemieckich seniorów, która przy naszej pomocy zwiedziła Poznań i wybrane miejsca w Wielkopolsce, zostaliśmy zaproszeni do przygotowania i uczestniczenia w projekcie, planowanym do realizacji w dniach 3 – 5.III.2017 w Bad Kissingen, w Bawarii. Główną częścią projektu będzie spotkanie dwóch grup młodzieży – polskiej i niemieckiej z udziałem „świadków czasu” z okresu powojennego, z lat 1945 - 1989. Młodzież polską reprezentować będzie grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach, jej partnerami będą rówieśnicy z niemieckiej szkoły średniej w Temeswar (Timisoara) w Rumunii. Szkołę tę prowadzi organizacja mniejszości niemieckiej, działająca w Rumunii. Naszymi partnerami, jako „świadkowie czasu” będą niemieccy uczestnicy projektu - nasi rówieśnicy. Wypowiedzi świadków czasu z Rumunii zaprezentują licealiści z Temeswar. Sprawozdanie z udziału w projekcie przedstawione zostanie na spotkaniu marcowym.
    Podtrzymujemy kontakt z Towarzystwem Niemiecko-Duńskim w Kilonii, skąd otrzymaliśmy przedstawione w styczniu zapytanie o możliwość kontaktu z nami podczas planowanej przez to Towarzystwo wycieczki do Poznania i Wielkopolski w końcu maja. Traktujemy sprawę jako możliwość rozszerzenia naszych kontaktów polsko-niemieckich i przygotowujemy spotkanie dyskusyjne w Instytucie Historii UAM, z udziałem członków naszego Towarzystwa. Szczegóły przedstawione zostaną na spotkaniu marcowym, całość planujemy przedyskutować i opracować do czasu naszego spotkania w miesiącu kwietniu. 
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 14. marca 2017 r., w nowym miejscu, w Bibliotece Lingwistycznej w Collegium Novum, przy Alejach Niepodległości 4. Podobnie jak w roku ubiegłym - zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa

STYCZEŃ 2017

    Najważniejszym wydarzeniem stycznia było przeprowadzone w dniu 10.I.2017 Walne Zebranie Spawozdawcze po drugim roku kadencji władz. Porządek Zebrania zrealizowany został w całości, zarząd otrzymał absolutorium za działalność w roku 2016. W ten pomyślny sposób rozpoczął się trzeci, ostatni rok kadencji obecnych władz Towarzystwa.
    W dyskusji podczas zebrania wróciła sprawa podjęcia próby uzyskania wsparcia z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania dla działalności Towarzystwa w roku 2017 a także podjęcia starań o pozyskanie innych instytucji do wspierania działalności naszego Towarzystwa. Postanowiono także podjąć ponownie próbę złożenia wniosku o wsparcie do zarządu poznańskiego Volkswagena. Wnioskiem z tej dyskusji jest, że starania te mogą mieć pewne szanse, jeżeli byłyby to wnioski wspólne naszego Towarzystwa i Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich albo Instytutu Historii UAM.
    Z dyskusji nad przedstawionymi na zebraniu sprawozdaniami najważniejszymi wnioskami były:
    Aktywność działania władz Towarzystwa utrzymana była przez cały okres sprawozdawczy na właściwym, możliwym do realizacji poziomie. Przeprowadzane regularnie, wcześniej zapowiadane otwarte posiedzenia zarządu oraz otwarte zebrania Towarzystwa spełniały swoje zadania, umożliwiając przygotowanie planowanych własnych przedsięwzięć i udział w przedsięwzięciach, na które otrzymaliśmy zaproszenia. Umożliwiały również podtrzymywanie kontaktów osobowych w Towarzystwie i wymianę informacji uzupełniających treści aktualności, zamieszczanych na stronie internetowej Towarzystwa. Podtrzymanie dobrych kontaktów z Towarzystwami Niemiecko – Polskimi zostało także ocenione pozytywnie. Współpraca z Biblioteką Niemiecką – Partnerem Instytutu Goethego niestety nie będzie już kontynuowana, co wynika z jej likwidacji. Jest możliwość rozpoczęcia podobnej współpracy z Biblioteką Lingwistyczną Collegium Novum, w skład której obecnie wszedł księgozbiór Biblioteki Niemieckiej. Pierwsze uzgodnienia zostały w końcu ubiegłego roku dokonane przez przewodniczącego Towarzystwa. Zadania stojące przed Towarzystwem przedstawione zostaną w planie działania na rok bieżący, na lutowym spotkaniu.
    Podtrzymujemy dotychczasowe kontakty polsko-niemieckie a ponadto z inicjatywy niemieckiej nawiązany został nowy kontakt, w wyniku którego na przełomie maja i czerwca spotkamy się z grupą z Towarzystwa Niemiecko-Duńskiego, która postanowiła zwiedzić Poznań i również spotkać się z nami. O ustaleniach organizacyjnych informować będziemy w miesiącu maju.
    W dniu 14.I.2017, w kościele u Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha oraz na Cmentarzu Zasłużonych odbyły się uroczystości pogrzebowe znakomitego poznańskiego historyka profesora Lecha Trzeciakowskiego. Pana Profesora zachowujemy we wdzięcznej pamięci, jako tego który wielokrotnie współpracował z naszym Towarzystwem przy realizacji naszych polsko-niemieckich projektów. Była to wzruszająca i poruszająca uroczystość z udziałem przedstawicieli władz i świata nauki.
    Uczestniczyliśmy w promocji książki „Fikcyjna rzeczywistość” składającej się z kilkunastu artykułow polskich i niemieckich autorów, zredagowanych przez p. prof. dr hab. Annę Wolff-Powęską. Promocja miała miejsce w „Sali pod zegarem” Centrum Kultury Zamek, w dniu 19.I.2017.
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 14. lutego 2017 r. Podobnie jak w roku ubiegłym - zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

 

GRUDZIEŃ 2016

    Zacząć należy optymistycznie, więc na początek, niezależnie od rozesłanych przez internet życzeń świątecznych, a przede wszystkim noworocznych, Zarząd Towarzystwa w tym miejscu składa raz jeszcze Wszystkim Członkom i Sympatykom życzenia pomyślności w realizacji planów i zamiarów a jeszcze bardziej wiele szczęścia, uśmiechu losu i radości na drodze przez ten zaczynający się Nowy Rok 2017. 
    Chciałoby się napisać jak najbardziej pogodne, optymistycznie brzmiące aktualności, tym bardziej, że działalność całoroczna miała w swojej treści zdecydowanie więcej pozytywnych niż negatywnych treści. Niestety jednak finał roku 2016 optymistyczny nie jest, bo dobrze zapowiadające się przedsięwzięcie, jakim miał być polsko-niemiecki projekt pod tytułem: „W poszukiwaniu modelu współdziałania i współpracy polskich i niemieckich organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym”, mówiąc kolokwialnie „wziął w łeb” czyli upadł po odmowie wsparcia ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Prawie że zmarnowany został wysiłek organizacyjny ludzi z Towarzystwa oraz poznańskiego Uniwersytetu, bo pozostała tylko nadzieja, że uda się uzyskać to wsparcie z innych źródeł w roku 2017. Niestety wcale pewnym nie jest, że uda się ponownie zaangażować do działania naszych partnerów z Polski i Niemiec. Sprawę na teraz zamykamy stwierdzeniem, że nie poddajemy się, szukamy innych sposobów pozyskania wsparcia, zgodnie z zasadą, że walczyć trzeba do końca, że nadzieja umiera ostatnia.  
    Niezależnie od zmarnowanego wysiłku, podjętego na rzecz grudniowej konferencji, naszym priorytetem pozostaje przygotowanie i realizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa, po kolejnej, trzyletniej kadencji władz. Zebranie przeprowadzimy w styczniu 2017 roku. Jego porządkiem będzie przedstawienie sprawozdania z realizacji programu i planów działania w latach 2014, 2015 i 2016, przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej, oceniającej działania władz i organizacji w okresie kadencji a następnie podjęcie stosownej uchwały Zebrania, po dyskusjach nad treściami sprawozdań. W związku z upływem kadencji władz, Zebranie jest zobowiązane do powołania nowego zarządu oraz nowej komisji rewizyjnej, w drodze wyborów, zgodnie z treściami Statutu Towarzystwa oraz regulaminów Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej. Zamknięciem tych czynności powinno być podjęcie stosownej uchwały Zebrania, zatwierdzającej wyniki wyborów. O ile Zebranie nie zdecyduje inaczej, na tym porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z kadencji 2014-2016 zostanie wyczerpany. 
    Alternatywą dla przedstawionego scenariusza Zebrania Walnego może być tylko decyzja o przedstawieniu sprawozdań i dyskusji nad nimi oraz głosowaniem nad absolutorium dla ustępujących władz a następnie podjęcie uchwały o przełożenia wyborów nowych władz Towarzystwa na zebranie w miesiącu lutym, podobnie, jak uczyniono w roku 2014. 
Jeszcze w końcu listopada otrzymaliśmy propozycję uczestnictwa w projekcie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu, który to projekt, pod tytułem „Poezja wędrująca” został z powodzeniem zrealizowany w dniach 26.XI oraz 01.XII.2016. Z zarządu Towarzystwa czynnie uczestniczyli: w dniu 26.XI. przewodniczący Towarzystwa a w dniu 01.XII.wiceprzewodniczący kol. Jerzy Depko. Projekt odbywał się w ramach XXXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
Ponadto otrzymaliśmy jeszcze dwie propozycje, które zostały przyjęte, o których przekazane zostały mailowo informacje do naszych członków i sympatyków:

  1. Zaproszenie do udziału w Warsztatach pod tytułem „Historia placu z Kolegiatą w tle”, które zrealizowane zostały w Farze Poznańskiej i na placu przy wykopaliskach, początek o godzinie 12.00, w dniach 03. i 10.XII.2016.
  2. Zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach 98-mej rocznicy Sejmu Dzielnicowego, które odbyły się w dawnym kinie Apollo a które rozpoczęły się się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową i odśpiewaniem „Roty”, początek uroczystości o godzinie 14.00, 03.XII.2016.

    W dyskusji na grudniowym zebraniu wróciła sprawa podjęcia próby uzyskania wsparcia z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania dla działalności Towarzystwa w roku 2017. Starania te mogą mieć pewne szanse, jeżeli byłyby to wnioski wspólne naszego Towarzystwa i Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich albo Instytutu Historii UAM. Do sprawy powrót będzie możliwy już roku 2017 i może to być pierwsza próba działania nowych władz Towarzystwa.
    Realizowany na poprzednich spotkaniach „Mały kontakt z językiem niemieckim” w postaci konwersacji o krótkim tekście, jako podtrzymywanie kontaktu z tym językiem został na spotkaniu grudniowym zrealizowany poprzez zademonstrowanie, po niemiecku, fragmentów deklamowanej na Dworcu Głównym w Poznaniu „Lokomotywy” autorstwa Juliana Tuwima, w wykonaniu przewodniczącego Towarzystwa. Pretekstem był fakt, że wymieniony utwór, właśnie w języku niemieckim deklamowany był przez młodzież na tym właśnie dworcu kolejowym.

 

LISTOPAD 2016

    Niezależnie od wysiłku, podjętego na rzecz zbliżającej się grudniowej konferencji, naszym priorytetem pozostaje przygotowanie i realizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa, po kolejnej, trzyletniej kadencji władz. Zebranie przeprowadzimy w styczniu 2017 roku. Jego porządkiem będzie przedstawienie sprawozdania z realizacji programu i planów działania w latach 2014, 2015 i 2016, przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej, oceniającej działania władz i organizacji w okresie kadencji a następnie podjęcie stosownej uchwały Zebrania, po dyskusjach nad treściami sprawozdań. W związku z upływem kadencji władz, Zebranie jest zobowiązane do powołania nowego zarządu oraz nowej komisji rewizyjnej, w drodze wyborów, zgodnie z treściami Statutu Towarzystwa oraz regulaminów Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej. Zamknięciem tych czynności powinno być podjęcie stosownej uchwały Zebrania, zatwierdzającej wyniki wyborów. O ile Zebranie nie zdecyduje inaczej, na tym porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z kadencji 2014-2016 zostanie wyczerpany. Samo Zebranie przeprowadzimy najprawdopodobniej w drugi wtorek stycznia 2017, w dniu 10.I.2017 r., po otwartym posiedzeniu zarządu Towarzystwa, planowanym na dzień 13.XII.2016 r. 
    Stan przygotowania naszego projektu, nad którym pracujemy od wiosny, a który związany jest z dwudziestopięcioleciem naszego Towarzystwa i ma na celu pokazanie historii Towarzystwa oraz jego perspektyw w obecnych warunkach działania organizacji pozarządowych w Polsce i w Niemczech jest dobry. Czekamy na decyzję o przyznaniu wsparcia i o wysokości tego wsparcia, choć ten czas się niepokojąco wydłuża. Wierzyliśmy, że do naszego listopadowego spotkania ta sprawa będzie już rozstrzygnięta z pozytywnym wynikiem dla nas, jednak tak się nie stało. Podkreślić trzeba, że chociaż informacja o przyznaniu wsparcia przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej się tak niepokojąco opóźnia, jednak z naszej strony wszystko jest przygotowane, włącznie z rezerwacją miejsc hotelowych dla gości.
    Jak było już przedstawiane wcześniej, treść projektu będzie nawiązywać do jubileuszu naszego dziesięciolecia, które w roku 2001 zrealizowaliśmy w Zespole Szkół w Objezierzu  i dwudziestolecia, które zrealizowaliśmy w roku 2011 w Instytucie Zachodnim. Nawiążemy także do naszej konferencji przeprowadzonej w roku 2006 w Instytucie Zachodnim i poświęconej Poznańskiemu Czerwcowi 1956 oraz wydarzeniom w marcu 1953 w Berlinie i innych miastach ówczesnej NRD. Przypomnimy nasz poznański Kongres Towarzystw Polsko – Niemieckich, który zorganizowaliśmy w roku 2008 i udział w takim samym Kongresie w roku 2009, który z naszym udziałem odbył się w Gdańsku. Pokażemy także nasze współdziałanie z różnymi niemieckimi organizacjami pozarządowymi, do bieżącego roku włącznie.
    Głównym jednak celem projektu będzie określenie perspektyw i kierunku kontynuacji działań Towarzystwa, co realizować będziemy podczas polsko – niemieckiej konferencji, której tytuł to: „Model współpracy polskich i niemieckich organizacji pozarządowych”. Mimo zamiaru wcześniejszego przeprowadzenia projektu, czas jego realizacji musieliśmy przesunąć na grudzień. Na dziś mamy zapewnienie o uczestnictwie i współpracy ze strony kilku Towarzystw: z Polski to Gdańsk, Bydgoszcz i Rzeszów, z Niemiec to Monachium, Magdeburg, Drezno i Poczdam. Jeśli chodzi o partnerów z Republiki Federalnej Niemiec to wystarczy. Przedstawione na spotkaniu październikowym tezy naszego programowego referatu, rozesłane zostały do wymienionych wyżej Towarzystw w Polsce i w Niemczech. Są załącznikiem do październikowego protokołu.
    W listopadzie, jak co roku, w kinie MUZA, zrealizowany został Tydzień Filmu Niemieckiego, podczas którego pokazane zostały bardzo interesujące filmy. Przed projekcją pierwszego filmu spotkaliśmy się z głównym organizatorem przedsięwzięcia, po projekcji uczestniczyliśmy w dyskusji o filmie.
    Zaproponowany na poprzednim spotkaniu „Mały kontakt z językiem niemieckim” w postaci konwersacji o krótkim tekście, jako podtrzymywanie kontaktu z tym językiem nie został na spotkaniu listopadowym zrealizowany. Powodem był brak czasu po dłuższej dyskusji nad wyżej przedstawianym projektem. Sprawa będzie traktowana jako priorytetowa dla nowych władz Towarzystwa. Jednak forma tego przedsięwzięcia prawdopodobnie zostanie zmieniona, rozszerzona.   

PAZDZIERNIK 2016

    W nawiązaniu do pisma protestacyjnego do Rektora UAM, w sprawie likwidacji Biblioteki Goethego i przeniesienia jej księgozbioru do biblioteki Collegium Novum UAM, otrzymaliśmy od p. Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego odpowiedź, która przedstawiona została na tym spotkaniu i została włączona do archiwum naszego Towarzystwa. Stan rzeczy jest taki, że Biblioteka ta w pomieszczeniu na czwartym piętrze jest zlikwidowana, księgozbiór przeniesiony zostanie na parter, do Biblioteki Collegium Novum, co ma być korzystne zarówno dla dalszego rozwoju tej części Biblioteki jak i dla jej czytelników. Od p. Dyrektor Biblioteki otrzymaliśmy propozycję kontynuowania współpracy na takiej samej zasadzie, jak dotąd z Biblioteką Niemiecką.
    Otrzymaliśmy, jako Towarzystwo oryginalną ofertę współpracy z Domem Bretanii, który od lat funkcjonuje przy ulicy Wielkiej, narożnik Rynku Starego Miasta. Kontakt ten może być rozwijany i ma szanse realizacji we wspólnych projektach w roku 2017.
    Stan przygotowania naszego projektu, który związany jest z 25-leciem naszego Towarzystwa i ma na celu pokazanie historii Towarzystwa oraz jego perspektyw w obecnych warunkach działania organizacji pozarządowych w Polsce i w Niemczech jest dobry. Czekamy na decyzję o przyznaniu wsparcia oraz o wysokości tego wsparcia. Wierzymy, że na następnym spotkaniu ta sprawa będzie już rozstrzygnięta z pozytywnym wynikiem dla nas. Treść projektu w zarysie przedstawiona została we wrześniowych Aktualnościach.
Współpraca naszego Towarzystwa ze stowarzyszeniem Civitas Christiana jest podtrzymywana, listopadowe spotkanie w związku z likwidacją Biblioteki Niemieckiej przeprowadzimy w siedzibie tego stowarzyszenia.
    Bardzo dobrze zapowiada się możliwość współpracy z dwoma stowarzyszeniami: Poznańskim Oddziałem Związku Literatów Polskich oraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w projekcie tego drugiego stowarzyszenia, który to projekt, pod tytułem „Poezja wędrująca” realizowany będzie w ramach XXXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, w dniach 26.XI oraz 01.XII.2016.

WRZESIEŃ 2016

    Czas wakacji wykorzystany został przede wszystkim na przygotowanie planowanego, w końcowym efekcie na grudzień, projektu związanego z tegorocznym jubileuszem dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa. W ramach tych prac miało miejsce ponadplanowe spotkanie w dniu 09. sierpnia, gdzie przedstawiony został stan przygotowań oraz dalsze zadania do realizacji.
    Złożyliśmy pismo protestacyjne do Rektora UAM w sprawie próby likwidacji Biblioteki Goethego i przeniesieniu księgozbioru do biblioteki Coll. Novum UAM. Dziękuję p. Adzie Matysiak za sformułowanie i wysłanie pisma. Otrzymaliśmy od p. Rektora Lesickiego odpowiedź, którą przedstawiona została na miesięcznym spotkaniu.
    Przewodniczący Towarzystwa otrzymał informację o kolejnej pozycji Biblioteki Niemieckiej p. prof. Huberta Orłowskiego, tym razem jest to życiorys Marcina Lutra. Zwróciliśmy się z prośbą o zaproszenie nas, jako Towarzystwa na promocję ten książki.
Z Poczdamu otrzymaliśmy zaproszenie na ich weekendowe spotkanie w Frankfurcie – Słubicach, z okazji dwudziestopięciolecia D-PG Brandenburg. Zaproszenie rozesłane zostało do członków i sympatyków Towarzystwa. Zaproponowaliśmy przedstawienie naszej jubileuszowej prezentacji, jednak oni właściwie tylko chcieli zwiedzać Frankfurt i popływać po Odrze, więc na tym się skończyło.
Centrum Bukowska przesłało nam zaproszenie do współpracy. Sprawa jest aktualna, przewodniczący służy informacjami dla zainteresowanych.    
    Z lektury czasopisma DIALOG dowiedzieliśmy się o przygotowywanym na przełom września i października bieżącego roku dużym projekcie niemiecko-polskim. Będzie to Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich w Gdańsku, w dniach 30.IX. – 02.X.2016. Jubileusz dwudziestopięciolecia obchodziło także Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku i ten jubileusz został w pewnym sensie połączony z niemieckim Kongresem.
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 11.X.2016 r. Zostanie on przypomniany w korespondencji na początku miesiąca października.

 

LIPIEC, SIERPIEŃ 2016

    Czas wakacji wykorzystany został przede wszystkim na dalsze prace przygotowujące planowany, w końcowym efekcie na grudzień, projekt związany z tegorocznym jubileuszem dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa. W ramach tych prac miało miejsce ponadplanowe spotkanie w dniu 09. sierpnia, gdzie przedstawiony został stan przygotowań oraz dalsze zadania do realizacji.
    Z lektury czasopisma DIALOG dowiedzieliśmy się o przygotowywanym na przełom września i października bieżącego roku dużym projekcie niemiecko-polskim. Będzie to Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich w Gdańsku, w dniach 30.IX. – 02.X.2016.     
    Termin spotkania po wakacjach przypada na dzień 13.IX.2016 r. Zostanie on przypomniany w korespondencji na początku miesiąca września.


CZERWIEC 2016

    W dniu 14. czerwca br. przeprowadzone zostało kolejne, ostatnie planowane przed przerwą wakacyjną posiedzenie zarządu Towarzystwa. Porządek zebrania, w dużej części poświęcony planom, realizowanym w pierwszej połowie roku, zrealizowany został w całości.
    Dwoma ważnymi wydarzeniami czerwcowymi była pomoc, jaką udzieliliśmy grupie niemieckiej w zwiedzaniu i poznawaniu Wielkopolski i miasta Poznania oraz udział w polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się w Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM.     
    W niedzielę, 12. czerwca do Poznania przyjechała grupa seniorek z Niemiec na tygodniową wyprawę po Wielkopolsce. Stosownie wcześniej zwróciły się o pomoc do naszego Towarzystwa, w co zaangażowało się trzech naszych członków. Pierwsze uzgodnienia ze stroną wielkopolską, według sugestii przewodniczącej niemieckiej organizacji – p. dr Marii Werthan, zrobione zostały podczas projektu, który realizowany był w dniach 01 – 03.IV.2016 w ośrodku Heiligenhof  w Bad Kissingen.
    Całe przedsięwzięcie miało zawierać trzy części a mianowicie zwiedzenie Poznania, w tym Ostrowa Tumskiego, wizytę w nowym kampusie uniwersyteckim, wykład w siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana, wyjazd na podróż studyjną do powiatu Oborniki oraz zwiedzenie kościołów w Gnieźnie. Plan został zrealizowany w całości i w zaplanowanych terminach. Pogoda dopisała bardzo dobrze, niespodziewane trudności zostały przezwyciężone bez żadnych strat i zmian w programie wizyty.
    W pożegnalnym spotkaniu wieczornym wzięli udział wszyscy, którzy uczestniczyli w tym prawie tygodniowym projekcie. Była to bardzo dobrze wykorzystana okazja, aby podzielić się wrażeniami z tego intensywnego, pierwszego dla wszystkich uczestników niemieckich, kontaktu z Wielkopolską i Poznaniem. I okazało się, że tych wrażeń było bardzo dużo, że były one bardzo pozytywne. Czas spotkania wykorzystany został na dalszą wymianę myśli, związanych z wrażeniami wynikającymi z kontaktu ze zwiedzanymi miejscami. Na tym spotkaniu obecna była również poezja, a mianowicie na pożegnanie przywołana została, przez polskiego uczestnika spotkania, piękna, refleksyjna „Nocna pieśń wędrowca” czyli „Wanderers Nachtlied”, autorstwa J.W. Goethego, z zapytaniem o przesłanie, czekającego wszystkich przecież „wędrowców”, wiecznego spoczynku:

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh
In allen Wipfeln 
Spuerest du 
Kaum einen Hauch;
Die Voegelein schweigen im Walde
Warte nur, balde
Ruhest du auch

Ponad wszystkimi szczytami
Jest cisza
W wierzchołkach nad nami
Chcesz wyczuć
Choć trochę tchnienia;
A ptaki w lesie zamilkły
Tylko poczekaj, wkrótce
Spoczniesz także i ty

    Wart zauważenia był także, rzadkie już obecnie, odmawianie krótkiej modlitwy, w obu językach, przed każdym wspólnym posiłkiem, które wykonywane było po podaniu sobie rąk przez wszystkich uczestników.

    W dniu 28.VI.2016 zrealizowany został projekt WOKiSS, na temat transgranicznej współpracy samorządów i organizacji społecznych z Brandenburgii i Wielkopolski, na który otrzymaliśmy zaproszenie. W projekcie wzięło udział sześciu członków naszego Towarzystwa. Projekt miał postać konferencji, która odbyła się w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, w kampusie na Morasku.
    Strona niemiecka – samorządowcy z niemieckich powiatów z Brandenburgii wystawili bogate punkty informacyjne, obecna była grupa niemieckiej młodzieży szkolnej, która uczestniczyła aktywnie w konferencji. Samorządowym partnerem ze strony polskiej był powiat wolsztyński.
    Część wspólna konferencji miała tytuł „Niemcy i Polska na drodze do zostania dobrymi sąsiadami w Europie”. Głos zabierali na przemian niemieccy i polscy referenci. Podobnie było w także wspólnej dyskusji panelowej „Niemcy i Polska na drodze do zostania dobrymi sąsiadami w Europie”. Następną częścią konferencji były cztery równolegle realizowane dyskusje w grupach roboczych, o wspólnym tytule: „Dobre praktyki we współpracy polsko-niemieckich regionów partnerskich Brandenburgii”. Tematami realizowanymi w grupach były: „Dobre praktyki we współpracy stowarzyszeń”, „Wizerunek pozytywnego kształtowania długotrwałej współpracy”, „Sąsiedzi: obcy czy przyjaciele? Stosunki polsko-niemieckie wczoraj i dziś” oraz „Projekty dotyczące przekazywania wiedzy o języku i kulturze kraju sąsiada”.
    Jako przewodniczący Towarzystwa uczestniczyłem w pracy czwartej grupy roboczej, która miała tytuł: „Projekty dotyczące przekazywania wiedzy o języku i kulturze kraju sąsiada”. Prowadzący zrobił dość skromne czasowo ale rzeczowe wprowadzenie, przedstawiając kilka postaci historycznych z obu krajów, a następnie oddał głos na salę. Członek naszego Towarzystwa, Henryk Józefowski - nauczyciel z VIII LO w Poznaniu przedstawił wieloletnie, wciąż kontynuowane międzynarodowe kontakty tego Liceum, wyróżniając przykład wykonanej w tej szkole wystawy, która eksponowana była w wielu miejscach w Niemczech, w tym nawet w Bundestagu. W swojej wypowiedzi skupiłem się na wskazaniu kilku współczesnych a także historycznych postaci i zdarzeń, które powinny być eksponowane podczas tytułowej dyskusji. Podałem też przykłady bardzo dobrze realizowanych partnerstw, w tym wymian młodzieży szkolnej w powiatach Oborniki i Wągrowiec. Zwróciłem również uwagę na fakt znacznie wyższego poziomu wiedzy o swoich sąsiadach u polskich uczniów oraz na potrzebę uzupełniania tej wiedzy u uczniów niemieckich. Prowadzący dyskusję przyjął moją konstatację bez żadnych zastrzeżeń.  
    Zaproponowany na poprzednim spotkaniu „Mały kontakt z językiem niemieckim” w postaci konwersacji o krótkim tekście, jako podtrzymywanie kontaktu z tym językiem został na spotkaniu czerwcowym powtórzony. Próby te planujemy kontynuować także po wakacyjnej przerwie.    
    Termin spotkania po wakacjach przypada na dzień 13. września 2016 r. Zostanie on przypomniany w korespondencji na początku miesiąca września.

 

MAJ 2016

    W dniu 10. maja br. przeprowadzone zostało kolejne otwarte posiedzenie zarządu Towarzystwa. 
Przedstawione zostały raz jeszcze, w pełniejszym stopniu, przebieg i ocena przygotowanej i przeprowadzonej z naszym udziałem konferencji w Instytucie Historii UAM, pod tytułem: „Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po roku 1945”. Obecnie trwa praca nad materiałami konferencyjnymi, która powinna zostać zakończona w czerwcu br. Dodać trzeba, że już teraz materiały z tej konferencji są prezentowane podczas innych projektów i wywołują pozytywne zainteresowanie. Ten powrót do lutowej konferencji zamyka sprawę aż do podjęcia decyzji o kontynuacji tematu, o co będziemy się starać u władz Wydziału Historycznego UAM. Jedną z form tego starania się są nasze podziękowania dla Dziekana Wydziału oraz dla Dyrektora Instytutu Historii, które zostały przedstawione na spotkaniu i są załącznikami do protokołu z kwietniowego spotkania.
    Przedstawiony został pomysł na realizację jubileuszu dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa, składającego się z konferencji naukowej oraz przedsięwzięć towarzyszących. Konferencja będzie oparta na doświadczeniach polskich i niemieckich organizacji pozarządowych od roku 1991, prezentowanych przez przedstawicieli zarówno polskich jak i niemieckich stowarzyszeń. Naszą sprawą będzie znalezienie partnerów do współpracy i do wykonania materiałów konferencyjnych. Chodzi oczywiście o stowarzyszenia polsko-niemieckie i niemiecko-polskie po obu stronach Odry i Nysy. Przygotujemy także podróż studyjną dla polskich i niemieckich uczestników projektu. Do współpracy w organizacji i realizacji projektu zaprosimy Wydział Historyczny UAM.
    Przedstawiona podczas spotkania idea konferencji, związanej z jubileuszem 25-lecia naszego Towarzystwa nawiązywać będzie do jubileuszów naszego dziesięcio- i dwudziestolecia, które w roku 2001 zrealizowaliśmy w Zespole Szkół w Objezierzu i w roku 2011 w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Nawiążemy także do prezentacji naszego Towarzystwa podczas „Dnia organizacji pozarządowych”, organizowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz do naszej konferencji przeprowadzonej w roku 2006 w Instytucie Zachodnim, poświęconej Poznańskiemu Czerwcowi 1956 oraz wydarzeniom w marcu 1953 w Berlinie i innych miastach ówczesnej NRD. Przypomnimy także Kongres Towarzystw Polsko – Niemieckich w Poznaniu, który zorganizowaliśmy w roku 2008 oraz nasz udział w takim samym Kongresie w Gdańsku w roku 2009. Proponowany tytuł konferencji, która będzie częścią jubileuszowego projektu, to: „ Model współpracy polskich i niemieckich organizacji pozarządowych”. Cały projekt planujemy zorganizować już po wakacjach, w miesiącu październiku 2016 r.
    Zrealizowany na poprzednim spotkaniu „Mały kontakt z językiem niemieckim” w postaci konwersacji o krótkim tekście, jako podtrzymywanie kontaktu z tym językiem został powtórzony. Taka sama próba kontynuowana będzie na spotkaniu czerwcowym.    
Termin kolejnego, ostatniego przed przerwą wakacyjną spotkania przypada na dzień 14. czerwca 2016 r., tradycyjnie zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

 

KWIECIEŃ 2016

    W dniu 12. kwietnia br. przeprowadzone zostało kolejne otwarte posiedzenie zarządu Towarzystwa. 
    Przedstawione zostały raz jeszcze, w pełniejszym stopniu, przebieg i ocena przygotowanej i przeprowadzonej z naszym udziałem konferencji w Instytucie Historii UAM, pod tytułem: „Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po roku 1945”. Obecnie trwa praca nad materiałami konferencyjnymi, która powinna zostać zakończona już niedługo, bo w czerwcu br. Dodać trzeba, że już teraz materiały z tej konferencji są prezentowane podczas innych projektów i wywołują pozytywne zainteresowanie. Ten powrót do lutowej konferencji zamyka sprawę aż do podjęcia decyzji o kontynuacji tematu, o co będziemy się starać u władz Wydziału Historycznego UAM. Jedną z form tego starania się są nasze podziękowania dla Dziekana Wydziału oraz dla Dyrektora Instytutu Historii, które zostały przedstawione na spotkaniu i są załącznikami do protokołu z kwietniowego spotkania.
    Przedstawiony został pomysł na realizację jubileuszu dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa, składającego się z konferencji naukowej oraz przedsięwzięć towarzyszących. Konferencja będzie oparta na doświadczeniach polskich i niemieckich organizacji pozarządowych od roku 1991, prezentowanych przez przedstawicieli zarówno polskich jak i niemieckich stowarzyszeń. Naszą sprawą będzie znalezienie chętnych do współpracy i do wykonania materiałów konferencyjnych. Chodzi oczywiście o stowarzyszenia polsko-niemieckie i niemiecko-polskie po obu stronach Odry i Nysy. Przygotujemy także podróż studyjną dla polskich i niemieckich uczestników projektu. Do współpracy w organizacji i realizacji projektu zaprosimy Wydział Historyczny UAM. Planowany termin realizacji jubileuszu to październik roku 2016. 
    Przedstawiona podczas spotkania idea konferencji, związanej z jubileuszem 25-lecia naszego Towarzystwa nawiązywać będzie do jubileuszów naszego dziesięcio- i dwudziestolecia, które w roku 2001 zrealizowaliśmy w Zespole Szkół w Objezierzu i w roku 2011 w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Nawiążemy także do prezentacji naszego Towarzystwa podczas „Dnia organizacji pozarządowych”, organizowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz do naszej konferencji przeprowadzonej w roku 2006 w Instytucie Zachodnim, poświęconej Poznańskiemu Czerwcowi 1956 oraz wydarzeniom w marcu 1953 w Berlinie i innych miastach ówczesnej NRD. Przypomnimy także Kongres Towarzystw Polsko – Niemieckich w Poznaniu, który zorganizowaliśmy w roku 2008 oraz nasz udział w takim samym Kongresie w Gdańsku w roku 2009. Proponowany tytuł konferencji, która będzie częścią jubileuszowego projektu, to: „ Model współpracy polskich i niemieckich organizacji pozarządowych”. Cały projekt planujemy zorganizować już po wakacjach, w miesiącu październiku 2016 r.
    Zrealizowany na poprzednim spotkaniu „Mały kontakt z językiem niemieckim” w postaci konwersacji o krótkim tekście, jako podtrzymywanie kontaktu z tym językiem został powtórzony. Taka sama próba kontynuowana będzie na spotkaniu majowym.    
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 10. maja 2016 r., tradycyjnie zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

MARZEC 2016

    Kontynuując kilkuletnią współpracę z poznańskim oddziałem stowarzyszenia „Civitas Christiana” uczestniczyliśmy dniu 05.III.2016  w czwartej już konferencji z cyklu: „Kościół na straży polskiej wolności”, której tytuł, podobnie jak tytuł promowanej książki brzmiał: ”Czas walki z Bogiem”. Była to czwarta i ostatnia konferencja z tego cyklu, poprzednie trzy odbyły się w latach 2013, 2014 i 2015, wszystkie w Pałacu Działyńskich. Tytułami wspomnianych wyżej konferencji były: w roku 2013 - „Korona i Krzyż”, na temat książki o tym samym tytule, autorstwa Krzysztofa Ożoga, w roku 2014 - „Przedmurze Chrześcijaństwa”, na temat książki autorstwa Roberta Kościelnego oraz w roku 2015 - „Naród bez państwa”, na temat książki autorstwa Martyny Deszczyńskiej. Tym razem konferencja zrealizowana została w Pałacu Górków a swoją książkę promował krakowski historyk, profesor Andrzej Nowak. Podobnie jak w poprzednich latach, do zakupu przedstawianej książki ustawiła się długa kolejka chętnych, tym bardziej, że można było uzyskać osobistą dedykację autora, z czego skorzystał nie tylko autor niniejszych aktualności.      
    Na zebraniu Towarzystwa, w dniu 08. marca, przedstawiona została polsko – niemiecka konferencja pod tytułem: „Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po roku 1945” oraz udział naszego Towarzystwa w jej realizacji. Jako instytucja, głównym organizatorem konferencji był Instytut Historii, należący do Wydziału Historycznego UAM, konferencja zrealizowana została w dniach 26-27. lutego br. w nowym gmachu tego Wydziału, w Sali im. prof. Gerarda Labudy. Głównym organizatorem konferencji był wiceprzewodniczący naszego Towarzystwa, p. dr hab. Jerzy Kołacki, pracownik naukowy Instytutu Historii UAM. Nasz udział polegał uczestnictwie w pracach organizacyjnych, wspomagających głównego organizatora oraz na prezentacji materiałów i moderowaniu dyskusji. Referat pod tytułem: „Koncepcja badań cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce” oraz moderowanie panelu dyskusyjnego: „Zagadnienia historiograficzne i źródłowe” przeprowadził p. dr hab. Jerzy Kołacki. Moderowanie panelu dyskusyjnego „Sesja warsztatowa. Część I – doświadczenia – praktyka” oraz referat pod tytułem: „Cmentarze ewangelickie w fotograficznych zbiorach internetowych” zrealizował p. Hubert Owczarek. Referat pod tytułem: „Rewitalizacja cmentarzy ewangelickich w powiecie obornickim” przedstawił p. Adam Maliński. Na konferencję dotarło także kilku naszych członków, zarówno w pierwszym, jak i w drugim jej dniu. Niezależnie od wszystkiego udział w tej konferencji był to dobrą okazją do zapoznania się z nowym miejscem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ponieważ konferencja zrealizowana została w kampusie na Morasku.
     Na marcowym zebraniu przedstawiony został również stan naszej wieloletniej współpracy z poznańskim oddziałem katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, który aktualnie polega na udziale w projektach tej organizacji. W roku ubiegłym uczestniczyliśmy w spotkaniach przedstawiających wielokulturowość naszego regionu, które miały miejsce w Sierakowie i Poznaniu. W roku bieżącym kontynuujemy tę współpracę. Na spotkaniu we Wolsztynie w miesiącu lutym braliśmy udział w spotkaniu poświęconym wielokulturowości Wielkopolski ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedwojenny graniczny polsko – niemiecki powiat wolsztyński, w którym żyło do końca II. wojny światowej wielu obywateli polskich, narodowości niemieckiej.
    Zaproponowany na lutowym spotkaniu „Mały kontakt z językiem niemieckim” w postaci konwersacji o krótkim tekście, jako podtrzymywanie kontaktu z tym językiem został na spotkaniu marcowym powtórzony i będzie też kontynuowany na zebraniu kwietniowym.   
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 12. kwietnia 2016 r

 

LUTY 2016

    W dniu 09. lutego br. przeprowadzone zostało pierwsze w tym roku otwarte posiedzenie zarządu Towarzystwa. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Towarzystwa, zaczynając od przedstawienia porządku spotkania oraz protokołu ze styczniowego zebrania Towarzystwa. Porządek zebrania zrealizowany został w całości.
    Przedstawione zostały: Plakat, program i zaproszenia na konferencję w Instytucie Historii UAM w dniach 26 – 27.II.2016. Przewodniczący Towarzystwa przedstawił stan przygotowania konferencji, w której merytorycznie zaangażowani byli trzej członkowie naszej organizacji. Wiceprzewodniczący Towarzystwa, p. dr hab. Jerzy Kołacki przedstawiał temat: „Koncepcja badań cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce” a także moderował drugą część sesji warsztatowej: „Doświadczenia – praktyka” oraz brał udział w dyskusji i podsumowaniu obrad.
    Przewodniczący Towarzystwa p. Hubert Owczarek przedstawiał referat pod tytułem: „Cmentarze ewangelickie w fotograficznych zbiorach internetowych” oraz moderował pierwszą część sesji warsztatowej: „Doświadczenia i praktyka”. Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, p. Adam Maliński prezentował temat: „Rewitalizacja cmentarzy ewangelickich w powiecie obornickim”. Konferencja miała charakter otwarty, kilku członków i sympatyków naszego Towarzystwa wzięło w niej udział, zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu jej trwania. Niezależnie od wszystkiego była to dobra okazja do zapoznania się z nowym miejscem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ponieważ konferencja zrealizowana została w gmachu Collegium Historicum Novum, w Sali im. Gerarda Labudy, w kampusie na Morasku. Pierwsze oceny samej konferencji jak i naszego w niej udziału są pozytywne, do tego tematu będziemy wracać na naszej stronie internetowej nie tylko w następnych „Aktualnościach” tym bardziej, że wszystko wskazuje na kontynuację tematu, oczywiście także z naszym udziałem.
    Przedstawiony został również stan naszej wieloletniej współpracy z poznańskim oddziałem stowarzyszenia Civitas Christiana, który aktualnie polega na udziale w projektach tej organizacji. W roku ubiegłym uczestniczyliśmy w spotkaniach przedstawiających wielokulturowość naszego regionu, które miały miejsce w Sierakowie i Poznaniu. Zrealizowana została także kontynuacja tego tematu na spotkaniu we Wolsztynie w miesiącu lutym. Pozostał jeszcze udział w czwartej już konferencji na temat: „Kościół na straży polskiej wolności”, która zaplanowana jest na 05.III.2016 w Pałacu Górków. Początek konferencji o godzinie 11.30. 
    Przedstawiona została także propozycja „Małego kontaktu z językiem niemieckim”, jako formy podtrzymywania kontaktu z tym językiem na kolejnych spotkaniach.
Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 08. marca 2016 r. Podobnie jak w roku ubiegłym - zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

 

STYCZEŃ 2016

    W dniu 12. stycznia br. przeprowadzone zostało zebranie sprawozdawcze po pierwszym roku kadencji nowych władz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu. Tradycyjnie miało ono charakter otwartego zebrania, na które zaproszeni byli oprócz członków Towarzystwa także jego sympatycy oraz osoby zainteresowane naszą działalnością.
    W zebraniu, przeprowadzonym w Bibliotece Niemieckiej, udział wzięło 14 członków i sympatyków Towarzystwa, w tym 6 członków zarządu Towarzystwa. Zebranie prowadził Przewodniczący Towarzystwa, zaczynając od przedstawienia porządku spotkania oraz odczytania protokołu z otwartego posiedzenia Zarządu w dniu 08.XII.2015. Porządek zebrania zrealizowany został w całości.
    Przewodniczący Towarzystwa przedstawił sprawozdanie z pierwszego roku działalności nowych władz Towarzystwa, które zostanie także opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa. Kolejno przedstawione zostało sprawozdanie ze stanu finansów Towarzystwa oraz sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej Towarzystwa.
    Z dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami najważniejszymi wnioskami były:
    Aktywność działania władz Towarzystwa utrzymana była przez cały okres sprawozdawczy na właściwym poziomie. Przeprowadzane regularnie, wcześniej zapowiadane otwarte posiedzenia zarządu oraz otwarte zebrania Towarzystwa spełniały swoje zadania, umożliwiając przygotowanie planowanych własnych przedsięwzięć i udział w przedsięwzięciach, na które otrzymaliśmy zaproszenia. Podtrzymanie dobrych kontaktów z Towarzystwami Niemiecko – Polskimi zostało także ocenione pozytywnie. Współpraca z Biblioteką Niemiecką – Partnerem Instytutu Goethego będzie kontynuowana, jako szczególnie pożyteczna. Niestety niezrealizowanym zadaniem pozostaje uruchomienie i prowadzenie niemieckojęzycznej wersji strony internetowej Towarzystwa, co obok udziału w polsko - niemieckiej konferencji w lutym 2016 i zorganizowania jubileuszu dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa stanie się trzecim głównym zadaniem na rok 2016.
    Ponieważ działalność władz Towarzystwa w pierwszym roku nowej kadencji została oceniona pozytywnie, podjęta została uchwała o udzieleniu tym władzom absolutorium za pierwszy rok działania w trzyletniej kadencji 2015 - 2017.
    Już za niecały miesiąc, w dniach 26 – 27.II.2016 w Instytucie Historii UAM przeprowadzona będzie polsko – niemiecka konferencja naukowa na temat: "Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku”. Udział naszego Towarzystwa polegać będzie na przedstawieniu dwóch referatów i moderowaniu jednego panelu dyskusyjnego. Miejscem konferencji będzie Wydział Historyczny w kampusie uniwersyteckim na Morasku, czyli Collegium Historicum Novum UAM.  Więcej na ten temat przedstawione zostanie na naszym spotkaniu lutowym.
    Termin kolejnego spotkania przypada na dzień 09. lutego 2016 r. Podobnie jak w roku ubiegłym - zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

 

GRUDZIEŃ 2015

    W zebraniu Towarzystwa, przeprowadzonym w Bibliotece Niemieckiej, udział wzięło 18 członków i sympatyków Towarzystwa, w tym 7 członków władz Towarzystwa. Zebranie prowadził Przewodniczący Towarzystwa, zaczynając od przedstawienia porządku spotkania oraz odczytania protokołu z otwartego posiedzenia Zarządu w dniu 10.XI.2015. Spotkanie poświęcone było głównie trzem zagadnieniom, przedstawianym poniżej.
    Przedstawiony został stopień zaawansowania projektu dotyczącego polsko-niemieckich miejsc pamięci, realizowanego w Instytucie Historii UAM z udziałem naszego Towarzystwa. Temat projektu brzmi: „Wielkopolscy niemieccy ewangelicy po roku 1945 – spuścizna i kontynuacja”. Zostały dokonane uzgodnienia w przedmiocie treści pierwszego elementu projektu, którym będzie konferencja naukowa, przewidziana się  na 26 i 27. lutego 2016 r. Na konferencji, w oparciu o wyniki już zrealizowanych badań, określone zostaną cele i prognozowane efekty dalszych badań, w tym także planowane publikacje. Nasze Towarzystwo prezentować będzie koncepcję badań cmentarzy ewangelickich oraz stan dokumentacji fotograficznej pozostałości cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce w zbiorach internetowych. Na spotkaniu styczniowym przedstawiony zostanie cały program konferencji.

    Otrzymaliśmy propozycję wspólnego projektu z berlińskim stowarzyszeniem, w którym zawarta byłaby konferencja w Poznaniu oraz wspólne zwiedzanie miasta. Możliwy termin realizacji projektu to czerwiec 2016 r. Planowany czas trwania wizyty gości niemieckich to cztery dni. Aby projekt został w pełni i dobrze zrealizowany, powinniśmy mieć swój udział w sprawach organizacyjnych ale przede wszystkim w przygotowaniu i przedstawieniu referatów oraz prezentacji, których treść zostanie jeszcze dokładnie uzgodniona. Więcej informacji przedstawione zostanie podczas naszego kolejnego spotkania w styczniu. Sytuacja ta wynika z faktu, że potrzebne jest jeszcze uzgodnienie niektórych punktów projektu. 
    Zarząd Towarzystwa rozpoczął pracę nad projektem: „Dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”. Równolegle pracujemy nad programem konferencji oraz nad wnioskiem o wsparcie do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Bardzo wskazane jest uzupełnienie zespołu autorskiego. Przewodniczący Towarzystwa przyjmuje zgłoszenia chętnych, dla których już są przygotowane zadania a wśród nich poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia tego projektu spoza Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    Otrzymaliśmy kolejne informacje o działaniach Towarzystw Niemiecko – Polskich w Dreźnie i Monachium. Do wymienionych Towarzystw wysłana zostanie informacja o naszych działaniach, co jest wstępem do zaproszenia tych Towarzystw do współpracy w roku przyszłym.

     W wolnych głosach podjęty został temat zebrania sprawozdawczego po pierwszym roku kadencji nowych władz Towarzystwa. Zebranie odbędzie się w terminie spotkania styczniowego, to jest w dniu 12. stycznia 2016. W nawiązaniu do planowanego zebrania dyskutowano na temat zmiany roli takich organizacji pozarządowych jak nasze Towarzystwo, w porównaniu do czasu sprzed przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz o roli partnerstw polsko-niemieckich samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych. Obecnie koniecznymi wydają się podtrzymywanie, a jeszcze bardziej aktywizacja dotychczasowych kontaktów z Towarzystwami Niemiecko – Polskimi, głównie przez realizację wspólnych projektów. Jest to możliwe, ponieważ mamy propozycje w tym zakresie od Towarzystw Niemiecko-Polskich w Monachium, Bonn i Dreźnie. Przede wszystkim jednak ważne jest, że zapraszamy stronę niemiecką do współudziału w realizacji projektu, prowadzonego w Instytucie Historii UAM. Projekt ten jest dla naszego Towarzystwa równie ważny jak przygotowywany, również z udziałem niemieckich partnerów, jubileusz dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa w roku 2016.
    Dwóch członków władz naszego Towarzystwa w dniu 21.XII. br. wzięło udział w Święcie Patrona Zespołu Szkół w Objezierzu, którym jest Adam Mickiewicz. Ta współpraca ma już długą tradycję. W tym Zespole Szkół zrealizowaliśmy jubileusz naszego dziesięciolecia w roku 2001, uczniowie tej Szkoły wielokrotnie brali udział w projektach naszego Towarzystwa a także w XIV. Kongresie Towarzystw Polsko – Niemieckich i Niemiecko – Polskich w Poznaniu w roku 2008. Ponadto regularnie uczestniczą w polsko – niemieckich wymianach młodzieżowych. Przewodniczący Towarzystwa oraz Dyrektor Zespołu Szkół w swoich wystąpieniach jednoznacznie potwierdzili wolę dalszego kontynuowania współpracy.
     Kontynuujemy także dobrą współpracę z Oddziałem Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu. Przygotowujemy się do udziału w kolejnej, organizowanej przez Oddział, debacie pod wspólnym hasłem „Kościół na straży polskiej wolności”. Podobnie jak w trzech poprzednich debatach, treścią będzie kolejna książka wydawnictwa „Biały Kruk”. Jednocześnie uczestniczymy w organizowanych w Oddziałach Terenowych Stowarzyszenia, spotkaniach z cyklu „Wielokulturowe dziedzictwo Wielkopolski”, gdzie prezentowane są świadectwa wielokulturowej przeszłości wybranych regionów oraz ich materialne, do dziś widoczne ślady.
W końcu roku odnowiliśmy kontakt z Towarzystwem Niemiecko – Polskim w Poczdamie, co powinno zaowocować ich udziałem w naszych projektach, planowanych na rok 2016. Również ta sprawa przedstawiona zostanie w pełnym wymiarze na spotkaniu styczniowym.

     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 rozesłane zostało wiele życzeń do osób oraz instytucji w Polsce i w Niemczech, współpracujących z naszym Towarzystwem. Otrzymaliśmy także wiele pozdrowień i życzeń od naszych partnerów i wieloletnich przyjaciół z obu krajów.
    Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku 2016 zarząd Towarzystwa zwraca się także do wszystkich swoich sympatyków i przyjaciół a przede wszystkim do Członków Towarzystwa z życzeniami Zdrowia i Szczęścia oraz Uśmiechu Losu i Powodzenia na każdy dzień Tego Nowego Roku.
Termin kolejnego spotkania, którym będzie Roczne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa, przypada na dzień 12. stycznia 2016 r. Zapraszamy także sympatyków naszego Towarzystwa.

 

LISTOPAD 2015

    Na listopadowym spotkaniu głównym tematem był projekt związany z polsko-niemieckimi miejscami pamięci w Wielkopolsce, realizowany w Instytucie Historii UAM z udziałem naszego Towarzystwa. Temat projektu brzmi: „Wielkopolscy niemieccy ewangelicy po roku 1945 – spuścizna i kontynuacja”. Zostały dokonane uzgodnienia w przedmiocie treści pierwszego elementu projektu, którym będzie konferencja naukowa, przewidziana się  na 26 – 27. lutego 2016 r. Na konferencji, w oparciu o wyniki już zrealizowanych badań, określone zostaną cele i prognozowane efekty dalszych badań, w tym także planowane publikacje. Nasze Towarzystwo prezentować będzie koncepcję badań cmentarzy ewangelickich oraz stan dokumentacji fotograficznej pozostałości cmentarzy ewangelickich w Wielkopolsce w zbiorach internetowych.
    Zarząd Towarzystwa rozpoczął prace nad projektem: „Dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”. Niezależnie od stanu opracowania wniosku o wsparcie do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, jest potrzeba uzupełnienia zespołu autorskiego, również o osoby z zewnątrz, najlepiej ze składu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Umożliwi to wzbogacenie treści projektu a może i pozyskanie dodatkowego wsparcia tego projektu spoza Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    W ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział w Poznaniu, zrealizowana została w Sierakowie, prezentacja tematu: „Wielokulturowe dziedzictwo ziemi sierakowskiej”, związana z tegorocznym wiodącym tematem naszego Towarzystwa. Treścią prezentacji było dziedzictwo tamtego regionu, w którym mocno zaznaczyło się nie tylko osadnictwo olenderskie ale także niemieckie i czeskie, po których pozostały wprawdzie nieliczne, ale chronione od zapomnienia pamiątki. 
    Otrzymaliśmy kolejne informacje o działaniach Towarzystw Niemiecko – Polskich w Dreźnie i Monachium. Do wymienionych Towarzystw wysłana zostanie informacja o naszych działaniach, co jest wstępem do zaproszenia tych Towarzystw do współpracy w roku przyszłym.
    Przyjęty został pod termin kolejnego spotkania - otwartego posiedzenia zarządu Towarzystwa w dniu 08.XII.2015 r.

 

PAŹDZIERNIK 2015

    Październikowe spotkanie było kontynuacją wcześniejszej tematyki i poświęcone zostało projektowi: „Wielkopolscy niemieccy ewangelicy po roku 1945 – spuścizna i kontynuacja”. Przewodniczący Towarzystwa krótko przedstawił stopień zaawansowania projektu dotyczącego polsko-niemieckich miejsc pamięci, realizowanego w Instytucie Historii UAM z udziałem naszego Towarzystwa. Obecnie obszarem zainteresowania i badań jest powiat międzychodzki. Współdziałanie z poznańskim oddziałem stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sposób istotny rozszerzyło pole badawcze i dobrze rokuje na przyszłość. Z kolei z obszaru gminy Kłecko mamy szansę pozyskać cenne opisy i zdjęcia, wykonane w przeszłości. To wszystko wzbogaca materiały, przygotowywane na planowaną lutową konferencję naukową w Instytucie Historii UAM.
    Zarząd Towarzystwa, podobnie, jak w ubiegłym miesiącu, proponował rozpoczęcie prac nad projektem: „Dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”. Temat będzie kontynuowany przez zespół autorski. Podtrzymana została propozycja zwrócenia się do Towarzystw Niemiecko-Polskich w Hanowerze i Dreźnie, jako do partnerów w projekcie. Towarzystwo wystąpi do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej o finansowe wsparcie projektu. Pozostaje poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia tego projektu spoza Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    Rozesłane z okazji „Dnia Jedności”, do naszych niemieckich partnerów życzenia zostały bardzo dobrze przyjęte, otrzymaliśmy wiele podziękowań. Szablon życzeń, wysyłanych w językach niemieckim i polskim, przedstawiony jest w aktualnościach wrześniowych.
    Przedstawiona została także informacja o kolejnej uroczystości ekumenicznej na dawnym cmentarzu w powiecie obornickim. Tym razem modlitwa odbyła się na cmentarzu w Ślepuchowie, niedaleko Objezierza, a głównym inicjatorem przedsięwzięcia był członek władz naszego Towarzystwa, nauczyciel z Zespołu Szkół w Objezierzu, p. Adam Maliński.
    Otrzymaliśmy kolejne informacje z Centrum PISOP a także ze stowarzyszenia nauczycieli języka niemieckiego, którzy zapraszają do udziału w ich spotkaniu, planowanym na 13.XI, w piątek, w Bibliotece Niemieckiej. Zaprosiliśmy członków wyżej wymienionego stowarzyszenia na nasze listopadowe spotkanie, ponawiając wcześniej wystosowane zaproszenie.
    Przyjęty został pod termin kolejnego spotkania - otwartego posiedzenia zarządu Towarzystwa w dniu 10.XI.2015 r.

 

WRZESIEŃ 2015

    Na wrześniowym spotkaniu Towarzystwa głównym punktem było przedstawienie dotychczasowych wyników prac nad projektem „Wielkopolscy niemieccy ewangelicy po roku 1945 – spuścizna i kontynuacja”. Przedstawione były głównie niemieckie i polskie mapy i plany, z których zostały uzyskane lub potwierdzone informacje o starych niemieckich kościołach i cmentarzach w Poznaniu i Wielkopolsce. Informacji tych jest już znaczna ilość, jednak pozostało jeszcze wiele obiektów do opracowania. Ostatnio pozyskana została informacja o dwóch dotąd nieujawnionych cmentarzach w powiecie Oborniki. Podobnie powiększyła się ilość informacji o kościołach i cmentarzach ewangelickich w powiecie międzychodzkim. Przedstawiający temat, wiceprzewodniczący Towarzystwa, p. dr hab. Jerzy Kołacki, przedstawił również propozycję treści konferencji, która planowana jest na pierwszy kwartał 2016 r., jako przedsięwzięcie Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym swój udział będzie miało nasze Towarzystwo.
    Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do Poznania przyjechał, zaprzyjaźniony z nami, p. Werner Meier, przewodniczący Niemiecko-Polskiego Towarzystwa z Monachium. Kontakt został podjęty, z dużą szansą na współpracę, zarówno w przedstawianym wyżej projekcie, jak i podczas przyszłorocznego jubileuszu  dwudziestopięciolecia naszego Towarzystwa.
    Z okazji Dnia Jedności wysłane zostały życzenia dla wielu naszych Znajomych i Przyjaciół za Odrą i Nysą. Dwa szablony tych życzeń, które można było indywidualnie dostosować do ich odbiorców, zostały także rozesłane do członków naszego Towarzystwa. Poniżej tekst jednego z nich:

Poznań, 01.X.2015 r.
Liebe Freunde, 
anlasslich des Tages der Einheit wunsche ich Ihnen
alles Beste  fur Ihr  Land  und alle Bundesbuerger,
weitere Erfolge und das Leben im Frieden
Mit herzlichen Grussen

Noch einmal, jetzt aber in der polnische Sprache

Szanowni i Drodzy Przyjaciele i Sąsiedzi!
Z okazji Waszego Święta – Dnia Jedności Niemiec – przesyłam najlepsze życzenia dalszego rozwoju i pomyślnego rozwiązywania problemów, jakie przynosi nam czas w którym żyjemy!
Wszystkiego Najlepszego i Szczęścia na każdy dzień!
Hubert Owczarek
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu

Przyjęty został termin kolejnego spotkania - otwartego posiedzenia zarządu Towarzystwa w dniu 13.X.2015 r.

 

LIPIEC, SIERPIEŃ 2015

    W lipcowym posiedzeniu zarządu Towarzystwa, przeprowadzonym w Bibliotece Niemieckiej,
krótko przypomniana została propozycja projektu dotyczącego polsko-niemieckich miejsc pamięci, który jest realizowany w ścisłym współdziałaniu z Instytutem Historii UAM i pod jego naukowym patronatem. Temat projektu brzmi: „Wielkopolscy niemieccy ewangelicy po roku 1945 – spuścizna i kontynuacja”. Jak przedstawione było na zebraniu Towarzystwa w dniu 12. maja, pierwszym ważnym elementem projektu będzie konferencja naukowa, której termin przewiduje się  na pierwszy kwartał roku 2016. Na konferencji tej przedstawione zostaną wyniki dotychczasowych badań, w postaci wyników kwerendy archiwalnej, zdjęć cmentarzy oraz ich opisów, głównie w północnej i wschodniej części Wielkopolski. Informacji tych jest już znaczna ilość, jednak pozostało jeszcze wiele obiektów do opracowania. W południowej i zachodniej części Wielkopolski liczba cmentarzy „poniemieckich” jest podobnie duża a większym problemem będzie w tym przypadku wykonanie pełnych opisów tych obiektów.
    Przychodzi czas wykonania znaczącego kroku do przodu w postaci uruchomienia strony internetowej projektu, w jednym z dwóch wariantów: Osobna strona internetowa, wykonana przez „nieamatora” i ulokowana w dobrym miejscu, przynajmniej dość mocno odporna na zakłócenia lub przetworzona dla celów projektu strona internetowa Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu, spełniająca warunki z punktu pierwszego.
    Zarząd Towarzystwa proponuje rozpocząć pracę nad projektem: „Dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”. Sprawa podjęta zostanie po otwartym, wrześniowym zebraniu Towarzystwa, to jest po przerwie wakacyjnej. Przewodniczący Towarzystwa, w nawiązaniu do daty 07. czerwca 1991 (pierwsze zebranie Towarzystwa), przypomniał zrealizowane w latach 2001 i 2011 jubileusze dziesięciolecia i dwudziestolecia Towarzystwa oraz podtrzymał propozycję zwrócenia się do Towarzystw Niemiecko-Polskich w Hanowerze i Dreźnie, jako do partnerów w projekcie. Towarzystwo wystąpi do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej o finansowe wsparcie projektu. Pozostaje poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia tego projektu spoza Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    W miesiącu sierpniu nie przewiduje się comiesięcznego spotkania. Przyjęty został termin otwartego zebrania Towarzystwa na wtorek, 08.IX.2015 r.

 

CZERWIEC 2015

    Podczas comiesięcznego spotkania w Bibliotece Goethego przedstawiony był stan prac nad przygotowaniem polsko-niemieckiego projektu, który jest głównym zadaniem Towarzystwa na kadencję obecnych władz, czyli na przynajmniej trzy lata.

    Przez poznańską Bibliotekę Goethego otrzymaliśmy zaproszenie z Instytutu Goethe’go z Warszawy, na imprezę plenerową, poświęconą promocji języka niemieckiego, podczas której zakończony został również projekt DEUTSCH-WAGEN-TOUR.
Tytuł projektu: NIEMIECKI DO POZNANIA 
Miejsce:         Poznań, Stary Browar, 20.VI.2015
Program:        I. „Przyjdź i baw się z nami” – Piknik rodzinny i pożegnanie projektu
DEUTSCH-WAGEN-TOUR                        
II. „Niezwykłe brzmienie” – koncert zespołu MOOP MAMA
Impreza była bardzo sympatycznie przeprowadzona, na spotkaniu lipcowym przedstawione zostaną materiały, przekazane nam przez organizatorów.

    Przez Poznań, w swojej podróży rowerowej na Wschód przejeżdżał sympatyczny Saksończyk, emerytowany lekarz. Ponieważ stosownie wcześnie zapowiedział swoje przybycie, korzyść była dwustronna - podczas spotkania można było poćwiczyć język niemiecki, ponieważ nasz Gość nie mówił po polsku a także odświeżyć sobie pamięć historyczną podczas wspólnego spaceru po naszym mieście śladami wspólnej, wielowiekowej przeszłości polsko-niemieckiej. Głównym celem podróży były Kujawy z którymi Podróżnik jest związany rodzinnie. Niecodzienny rajd rowerowy  niemieckiego seniora posłużył też do nawiązania kontaktów z tamtejszymi rowerzystami.

 

MAJ 2015

    W dniu 12. maja br. przeprowadzone zostało pierwsze w nowej kadencji władz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu otwarte zebranie, na które zaproszeni byli oprócz członków Towarzystwa także jego sympatycy oraz osoby zainteresowane naszą działalnością. Jest to więc powrót do pewnej tradycji, skutecznie realizowanej we wcześniejszych kadencjach władz Towarzystwa. Spełniły się niestety pewne stereotypy, w tym stereotypowa opinia, że tak początki, jak i powroty są zazwyczaj trudne. Niemniej krok został wykonany i następne zebranie otwarte Towarzystwa będzie miało miejsce we wrześniu bieżącego roku, o czym stosownie wcześniej będziemy informować. 
    Prowadzący wymienione zebranie po przywitaniu zebranych, przedstawieniu porządku zebrania oraz odczytaniu protokołu z kwietniowego posiedzenia zarządu Towarzystwa, krótko przypomniał propozycję projektu dotyczącego polsko-niemieckich miejsc pamięci, który planowany jest do realizacji w ścisłym współdziałaniu z Instytutem Historii UAM i pod jego naukowym patronatem. Temat projektu brzmi: „Wielkopolscy niemieccy ewangelicy po roku 1945 – spuścizna i kontynuacja”.
    Następnie oddał głos Wiceprzewodniczącemu Towarzystwa, dr. hab. Jerzemu Kołackiemu, który jako pracownik naukowy Instytutu Historii, przedstawił cały projekt a ponadto uczestnikom zebrania wręczył kilkustronicowe wprowadzenie do przedstawianego tematu. Pierwszym znaczącym elementem projektu, pokazującym nasze działanie na zewnątrz, będzie konferencja naukowa, której termin przewiduje się  na pierwszy kwartał roku 2016. Na konferencji tej przedstawione zostaną wyniki dotychczas zrealizowanych działań oraz perspektywy realizacji projektu. W interesie Towarzystwa jest przygotowanie na tę konferencję wyników badań, które prowadzone są już od czasu sformułowania idei projektu. Po skończeniu prezentacji dr hab. Jerzy Kołacki odpowiadał na pytania wynikające zarówno z przedstawionej prezentacji jak i z przekazanego tekstu wprowadzenia w temat.
    Następnie przedstawione zostało także rozwinięcie propozycji Zarządu w sprawie rozpoczęcia pracy przy projekcie: „Dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”. Przewodniczący Towarzystwa, w nawiązaniu do daty 07. czerwca 1991 (pierwsze zebranie Towarzystwa), przypomniał zrealizowane w latach 2001 i 2011 jubileusze dziesięciolecia i dwudziestolecia Towarzystwa oraz zaproponował jako partnerów Towarzystwa Niemiecko-Polskie w Hanowerze i Dreźnie. Do następnego zebrania pozostawiono odpowiedzi na pytania o możliwości pozyskania wsparcia tego projektu spoza Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    Niestety w zebraniu nie wzięli udziału przedstawiciele zaproszonego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu. W tej sytuacji odłożone zostały na następne posiedzenie zarządu dwie sprawy: Prowadzenia strony internetowej Towarzystwa  Polsko - Niemieckiego w Poznaniu oraz w perspektywie uruchomienie jej niemieckojęzycznej wersji a także możliwości i zakres współpracy obu naszych stowarzyszeń.
    Przyjęty został termin kolejnego otwartego posiedzenia zarządu Towarzystwa na dzień 09.VI.2015 r., początek godzina 17.30.

 

KWIECIEŃ 2015

    W dniu14. kwietnia zrealizowane zostało otwarte posiedzenie Zarządu Towarzystwa. Poświęcone było przygotowaniom do realizacji projektów polsko-niemieckich oraz przygotowaniu pierwszego w bieżącym roku otwartego zebrania naszego Towarzystwa, zaplanowanego na dzień 12. maja br.
    Licząc na nawiązanie efektywnej współpracy, odpowiedzieliśmy pozytywnie na zaproszenie do Biblioteki Niemieckiej, na spotkanie pod tytułem: "Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia, na które zostaliśmy zaproszeni, było zaplanowanie i przygotowanie wspólnych przedsięwzięć  propagujących język niemiecki oraz wiedzę na temat państw niemieckiego obszaru językowego, nie tylko wśród uczniów i studentów w Poznaniu i Wielkopolsce. Temat przedstawiony zostanie na majowym otwartym zebraniu Towarzystwa, w dniu 12.V.2015 r.

 

MARZEC 2015

    W dniu 07. marca br. uczestniczyliśmy w kolejnej debacie historycznej w Pałacu Działyńskich przy Rynku Starego Miasta. Przedstawiana była treść książki „Naród bez państwa” z czterotomowego cyklu „Kościół na straży polskiej wolności”. Poprzednie dwie debaty z tego cyklu, związane z książkami: „Korona i Krzyż” oraz „Przedmurze chrześcijaństwa” przedstawiliśmy w „Przeglądzie Zachodnim” nr 3 (352) 2014.
    W dniu 10. marca br. przeprowadzone zostało pierwsze otwarte posiedzenie zarządu Towarzystwa po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Przyjęte zostały dwa priorytety na nową kadencję władz: Polsko-niemiecki projekt poświęcony miejscom pamięci oraz projekt „Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu w roku 2016”. Do Sądu Gospodarczego w Poznaniu złożyliśmy dokumenty z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, dla wprowadzenia zmian personalnych, wynikających z wyborów.
    Po tragicznej katastrofie niemieckiego samolotu A-320 w Alpach wysłaliśmy wyrazy żalu i współczucia do zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami niemieckich organizacji obywatelskich, głównie Towarzystw Niemiecko-Polskich. Prawie natychmiast otrzymaliśmy kilka odpowiedzi w formie podziękowań za ten odruch współczucia.
Kolejne otwarte posiedzenie Zarządu Towarzystwa planowane jest na 14.IV. bieżącego roku.

 

STYCZEŃ, LUTY 2015

    Pierwsze dwa miesiące roku 2015 zdominowane zostały przez akcję sprawozdawczo-wyborczą władz Towarzystwa po kadencji 2012–2014. Akcja zrealizowana została pomyślnie. Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczącej Towarzystwa, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji, ustępujące władze uzyskały absolutorium, co zamknęło pierwszą część zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 27.I.2015. Zgodnie z uchwałą zebrania jego druga część odbyła się w dniu 10.II.2015 a jej wynikiem był wybór nowych władz Towarzystwa.
    Przewodniczący Towarzystwa przygotował na pierwsze otwarte posiedzenie nowego zarządu, projekt programu działania na kadencję 2015 – 2017 oraz projekt planu działania na rok 2015. Projekty te po przedyskutowaniu na otwartym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa w dniu 10. marca powinny stać się obowiązującymi dokumentami.
    Rozesłana została informacja o planowanej przez organizację „Civitas Christiana” na dzień 07.III. br. (sobota), kolejnej debacie z cyklu „Kościół na straży polskiej wolności”. Przedmiotem debaty będzie treść książki „Naród bez państwa”. Debata odbędzie się w Pałacu Działyńskich, początek o godzinie 11.00. Uczestniczyliśmy w dwóch poprzednich debatach, zrealizowanych w latach 2013 i 2014, kiedy tematem były treści książek „Korona i Krzyż” oraz „Przedmurze chrześcijaństwa”. Treść tych debat przedstawiliśmy w numerze 3 (352) 2014 „Przeglądu Zachodniego”.
    Uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Instytut Zachodni w Poznaniu, wykładzie pt. „Kontrowersje wokół nowego symbolu Berlina”. Symbolem tym ma stać się Humboldt-Forum, a wykład przedstawiła Bibliotece Raczyńskich, w dniu 27.II. br. p. dr Maria Wagińska-Marzec. 

 

GRUDZIEŃ 2014

    Miesiąc grudzień prawie w całości poświęcony został na przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego po upływie trzyletniej kadencji władz Towarzystwa. Zebranie zaplanowane zostało na dzień 27. stycznia 2015 r., początek o godzinie 17.30. Miejscem zebrania będzie Biblioteka Niemiecka w Instytucie Germanistyki, czyli w miejscu stałych spotkań Towarzystwa. Informacja o zebraniu przekazana zostanie członkom Towarzystwa niezależnie od tego komunikatu.
    Prowadzona od kilku miesięcy akcja wspierania jednostek służby zdrowia we wschodnich powiatach naszego województwa, której głównym organizatorem jest jeden z członków naszego Towarzystwa, trwać będzie jeszcze w roku przyszłym. Dzięki naszym kontaktom, głównie w kraju związkowym Dolna Saksonia, do szpitali oraz domów pomocy społecznej w Wielkopolsce trafiają łóżka szpitalne oraz sprzęt rehabilitacyjny, uzupełniając w istotnym stopniu wyposażenie tych jednostek.
    Zainicjowane zostały prace nad uruchomieniem projektu badawczego, dotyczącego historii ewangelików wielkopolskich. Projekt ma szanse być realizowany we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako ambitne zadanie, dające szanse rozwoju Towarzystwa, będzie to głównie sprawdzian skuteczności działania nowych władz Towarzystwa w roku poprzedzającym dwudziestopięciolecie powstania tej naszej organizacji.         

 

LISTOPAD 2014

    W dniu 07.XI.br. w Centrum Kultury Zamek otwarta została uroczyście wystawa fotografii Ernsta Stewnera, który fotografował Poznań i Wielkopolskę w okresie międzywojennym i w czasie wojny. Szczególną informacją jest, że Ernst Stewner, czujący się jednoznacznie poznańskim Niemcem, pracował w atelier fotograficznym przy Placu Wolności 8, które przed wojną należało do Kazimierza Gregera, autora wielu zdjęć z okresu Powstania Wielkopolskiego. Ernst Stewner w swoim zakładzie zatrudniał wyłącznie Polaków, stwarzając im bardzo dobre warunki pracy. Współorganizatorem wystawy był Instytut Herdera w Marburgu.
    Honorowy Patronat nad wystawą przyjęli: p. profesor Małgorzata Omilanowska jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasador RFN w Polsce i Prezydent Miasta Poznania. Wystawa fotografii Ernsta Stewnera, czynna będzie do końca grudnia i jest bezwzględnie warta zobaczenia, tym bardziej, że zwiedzanie połączyć można ze zwiedzeniem przebudowanej części Centrum Kultury Zamek. W otwarciu wystawy udział wzięła prawie dwudziestoosobowa grupa z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze. Szerszą informację o wystawie przeczytać można na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek.
    W dniach 24 – 30.XI. br. w poznańskim kinie MUZA przedstawiony został „Tydzień Filmu Niemieckiego”, organizowany przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Otwarciem „Tygodnia …” był przedpremierowy pokaz filmu „Zachód” w reżyserii Christiana Schwochowa, prezentowany w języku niemieckim, z polskimi napisami. Jest to kolejna już prezentacja Tygodnia Filmu Niemieckiego, przestawiana w kinie Muza, przy ulicy Święty Marcin 30. Można zapytać czy to, że widzami tego cyklu filmów są głównie ludzie młodzi jest otwieraniem się na kulturę a może i na język niemiecki tego właśnie pokolenia?
    W dniach 07 – 09. listopada 2014 w Dreźnie odbyło się kolejne niemiecko-polskie spotkanie zatytułowane XXIII Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich, na które nasi bardzo dobrzy znajomi i partnerzy z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z tego miasta zaprosili również nasze Towarzystwo. Spotkanie zapowiedziane zostało w numerze 108 (02/2014) czasopisma DIALOG. Program spotkania był bardzo interesujący, jego szczegóły z pewnością zaprezentuje kolejny numer wymienionego czasopisma.

    Zapraszamy na nowe forum TPN.  

PAŹDZIERNIK 2014

    W Bibliotece Goethego w Collegium Novum, w dniu 06. listopada br. podyskutować będzie można z dr. Markiem Rajchem z UAM, na temat stosunków polsko-niemieckich. Spotkanie zaproponowała p. Zuzanna Sikorska, kierująca Biblioteką. Po dyskusji przedstawiony będzie związany z tematem film niemiecki. Wymienione przedsięwzięcia są wprowadzeniem do wystawy pod tytułem: „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”, czynnej w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka w czasie od 06.XI do 05.XII. br. Głównym organizatorem wystawy jest Niemiecki Instytut Polski w Darmstadt, a tytuł wystawy nawiązuje do podręcznika, który ukazał się w niemieckim wydawnictwie Cornelsen. Przedsięwzięciem towarzyszącym wystawie będzie wykład dr. Marka Rajcha z Instytutu Germanistyki UAM na temat stosunków polsko-niemieckich, przedstawiony w dniu 12.XI. o godzinie 16.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej.
    W dniu 07.XI.br. w Centrum Kultury Zamek otwarta zostanie fotowystawa niemieckiego fotografa Ernsta Stewnera, który fotografował Poznań w okresie międzywojennym i w czasie wojny. Swój udział w uroczystym otwarciu wystawy zapowiedziała grupa z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze. Szerzej o wystawie napiszemy w aktualnościach listopadowych.
    W dniach 24 – 30.XI. br. w poznańskim kinie MUZA przedstawiany będzie „Tydzień Filmu Niemieckiego”, organizowany przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Otwarciem „Tygodnia …” będzie przedpremierowy pokaz filmu „Zachód” w reżyserii Christiana Schwochowa, prezentowany w języku niemieckim, z polskimi napisami. Jest to kolejna już prezentacja Tygodnia Filmu Niemieckiego, przestawiana w kinie Muza, przy ulicy Święty Marcin 30. Na całość składają się następujące filmy: Droga krzyżowa, Rodzice, Między światami, Finsterwold, Opuścić Marakesz oraz Beltracchi – sztuka fałszerstwa, wyświetlane dzień po dniu, o godzinie 19.00 od poniedziałku 24.XI br.
    Powtórzyć wypada, że coraz bardziej zbliża się termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Towarzystwie, jako że kadencja obecnych władz kończy się w grudniu bieżącego roku. Październikowe i listopadowe otwarte spotkania władz Towarzystwa poświęcone są w największym stopniu temu wydarzeniu oraz przygotowaniu programu działania na zbliżający się rok 2015.

WRZESIEŃ 2014

    Na początku września odwiedziła Poznań i okolice grupa z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Kolonii i Bonn, dla podtrzymania “starych” znajomości oraz w celu zwiedzenia miejsc, z którymi znaczna ich część powiązana jest rodzinnie i emocjonalnie. Była to dla nas świetna okazja do odnowienia kontaktów oraz poćwiczenia i podtrzymania znajomości języka niemieckiego. Tradycyjnie wspomagaliśmy uczestników tej wyprawy do Wielkopolski.
    Od naszych przyjaciół z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze otrzymaliśmy wiadomość, że poznańskie Centrum Kultury Zamek przygotowuje się do otwarcia i eksponowania wystawy fotograficznej niemieckiego artysty Ernsta Stewnera. Artysta żył w latach 1907 - 1996 i większość jego prac pochodzi z okresu międzywojennego i z czasu II. wojny światowej, kiedy mieszkał i pracował w Poznaniu. Uroczyste otwarcie wystawy w Centrum planowane jest na piątek 07. listopada. Będzie to kolejna okazja do spotkania ze starymi znajomymi z Hanoweru oraz szansa odnowienia tych tak dobrych i częstych kontaktów.
    Warto dodać, że we wrześniu informacji w sprawie wystawy w Centrum Kultury Zamek zasięgał, przy naszej pomocy, nasz “stary” znajomy z Lubeki, Helmut Brauer, syn innego niemieckiego fotografa, pastora Wilhelma Brauera. Powodem zainteresowania było to, że w okresie międzywojennym oraz w czasie II. wojny światowej Wihelm Brauer fotografował Wielkopolskę i zgromadził bogaty zbiór tych zdjęć. Helmut Brauer przekazał ten zbiór do Urzędu Miasta Oborniki, jako że Jego Ojciec był ostatnim pastorem w tym mieście. O ile zdjęcia Ernsta Stewnera zostaną pokazane na poznańskiej wystawie, zdjęcia Wilhelma Brauera wciąż czekają na swój czas, choć wiele z nich jest już dobrze znanych w Wielkopolsce. Jest możliwe, że Centrum Kultury Zamek podejmie ten temat.

    Wrzesień jest tradycyjnie miesiącem, w którym spotykamy się z naszymi niemieckimi znajomymi, przyjeżdżającymi do Wielkopolski. W dniu 27. września pomagaliśmy zwiedzać Poznań grupie z Wendland, z powiatu Luechow, partnerskiego dla Powiatu Obornickiego. Goście wykorzystali możliwość zobaczenia poznańskich Koziołków na wieży ratuszowej a przedtem zrobienia krótkiego spaceru na Ostrowie Tumskim. Niespodzianką było zobaczenia kolumny ułanów z 15. Pułku Ułanów podczas przemarszu przez Rynek Starego Miasta pod “swój” pomnik przy ulicy Ludgardy. W małych grupkach goście zobaczyli, co i jak zmieniło się w naszym mieście od czasu ostatniej wizyty. Przy pięknej pogodzie była okazja do odnowienia starych znajomości i nawiązania nowych kontaktów, co wykorzystała czwórka młodych, którym Zarząd Towarzystwa gratuluje inicjatywy.
    Coraz bardziej zbliża się termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Towarzystwie, jako że kadencja obecnych władz kończy się w grudniu bieżącego roku. Październikowe i listopadowe otwarte spotkania władz Towarzystwa poświęcone będą w największym stopniu temu wydarzeniu oraz przygotowaniu programu działania na zbliżający się rok 2015. Zarząd zachęca członków do aktywnego udziału w tych spotkaniach, które planowane są tradycyjnie w październiku oraz w listopadzie w Bibliotece Niemieckiej Instytutu Goethego w Collegium Novum UAM, IV. piętro.

SIERPIEŃ 2014

    W dniu 02. sierpnia br. kolejny raz przebywała w Poznania grupa niemieckiego stowarzyszenia historycznego, związanego z wolsztyńskim kołem Landsmannschaftu Weichsel-Warthe. Tym razem głównym wydarzeniem przyjazdu była uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej duszpasterzowi dawnej ewangelickiej parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża, pastorowi Karolowi Greulichowi, który w kościele przy ulicy Ewangelickiej pełnił posługę duszpasterską w latach 1896 - 1932. Znaczącym polem działania pastora Greulicha była muzyka kościelna, a w tym założenie i prowadzenie śpiewaczego koła “Posener Bachverein”, które oprócz śpiewu w kościele Świętego Krzyża dawało koncerty nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce.
    Po nabożeństwie, w czasie którego przedstawiona została osoba i działalność pastora Greulicha oraz historia kościoła, uczestnicy tego nabożeństwa przeszli przed budynek dawnej pastorówki, gdzie przy wejściu do obecnie tam znajdującego się przedszkola, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy.
    Na zaproszenie głównego organizatora przedsięwzięcia w uroczystości wzięło udział kilku członków Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu, przy okazji niejako spotykając starych znajomych i zawierając  nowe znajomości. Miłym i pożytecznym akcentem udziału w tym przedsięwzięciu były także rozmowy z niemieckimi gośćmi, traktowane również jako ćwiczenia gramatyczne, odnawiające i utrwalające znajomość języka niemieckiego.    

LIPIEC 2014

     Najnowszy numer czasopisma DIALOG nr 107 (01/2014) zawiera na stronie 42  informację, że w dniach 7-9. listopada 2014, w Dreźnie odbędzie się XXIII Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich, pod hasłem: “Sąsiedztwo w centrum Europy”. Jest to właściwie tylko zapowiedź tego wydarzenia, bez pokazania programu i określenia kosztów oraz warunków udziału.
    Trzeba powiedzieć jasno, że jest to przedsięwzięcie Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich z siedzibą w Berlinie a nie zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Dreźnie. Tak samo powiedzieć trzeba, że jest to projekt dla Towarzystw Niemiecko-Polskich, w którym udział Towarzystw Polsko-Niemieckich nie jest warunkiem koniecznym.
    Jednak rozważenia wymagać będzie nasz możliwy udział, mogący być dobrym zamknięciem trzeciego, czyli ostatniego roku obecnej kadencji władz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu. Nie bez znaczenia jest także szansa uwiarygodnienia i wzmocnienia naszej wielkopolsko-saksońskiej współpracy przez  aktywną obecność poznańskiej delegacji w tym niemiecko-polskim spotkaniu.

 

CZERWIEC 2014

    W dniach 11-12. czerwca w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu przeprowadzona została interesująca i ważna konferencja pt: “Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989. Bilans, debaty, perspektywy”. Współorganizatorem konferencji ze strony niemieckiej był Kulturpolitische Gesellschaft e.V. w Bonn, a ze strony polskiej Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu a także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Miasta Poznania, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i  fundacja Art Stations by Grażyna Kulczyk w Poznaniu.
    Program konferencji był bardzo bogaty, zawierał trzy panele dyskusyjne oraz jedną dyskusję podiumową. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu pożytecznie wykorzystało zaproszenie do udziału w tym projekcie.
    Ze znacznym opóźnieniem, bo dopiero na koniec czerwca dotarło do czytelników czasopismo DIALOG nr 107 (01/2014), zawierające kilka bardzo interesujących publikacji. Wydaje się, że szczególnie warte polecenia są publikacje poświęcone dziesięcioleciu polskiej obecności w Unii Europejskiej a także europejskiej i niemieckiej kulturze pamięci w odniesieniu do przypadających na rok 2014 rocznic: setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej oraz dwudziestej piątej rocznicy wielkiej transformacji społecznej w Europie Środkowej. Do DIALOG’u wkroczyła także tematyka wschodnioeuropejska i jej przedstawianie z niemieckiego punktu widzenia, wcale nie jednolitego, jest warte polecenia.

 

PAŹDZIERNIK 2012

    Na spotkaniu TPN dnia 9 października 2012 pojawiła się propozycja zorganizowania spotkania z Karin Kaper – autorką filmu „Aber das Leben geht weiter” („Ale życie toczy się dalej”), który porusza tematykę ucieczek, wypędzeń, utraty ojczyzny, przedstawiając historię Niemców i Polaków po II wojnie światowej. W spotkaniu tym mogli by uczestniczyć zarówno członkowie TPN, jak również wszyscy zainteresowani tą tematyką.
    Kolejny pomysł dotyczył nawiązania współpracy z wydawnictwem „Poltex”, a także wprowadzenia zmian w formie spotkań (poświęcanie mniej czasu sprawom organizacyjnym na korzyść bloków tematycznych).
    W trakcie zebrania została zaprezentowana książka Wolfganga Büschera pt. „Berlin-Moskwa. Podróż na piechotę” , przedstawiającą relację głównego bohatera, który wyruszył pieszo Berlina do Moskwy oraz czasopismo „Odkrywca – Skarby. Wojna. Historia”, poświęconym tematyce stosunków polsko- niemieckich. Ponadto, na spotkaniu omówiono szczegółowo kwestie, związane z modernizacją strony internetowej oraz zaproponowano, by na następnym zebraniu został przedstawiony film, ukazujący historię muru berlińskiego, począwszy od jego powstania, jak i zburzenia.

 

WRZESIEŃ 2012

    Na spotkaniu TPN dnia 11 września 2012 roku zaproponowano, by Towarzystwo Polsko-Niemieckie zaczęło prowadzić działalność gospodarczą, omówiono powstanie Niemieckiego Klubu Dyskusyjnego oraz zajęć dla osób, zaczynających naukę języka niemieckiego od podstaw. Ustalono następujące terminy: Niemiecki Klub Dyskusyjny – spotkania we wtorek, natomiast nauka języka niemieckiego od podstaw – w poniedziałki. Godzina spotkań w obu przypadkach to 17, godzina ta może ulec zmianie w zależności od dostosowania sali ( albo na Uniwersytecie Ekonomicznym albo w Instytucie Zachodnim).
    Ponadto, na spotkaniu skupiono się na temacie poświęconym stronie internetowej, która jest w trakcie modernizacji i którą trzeba na bieżąco uzupełniać. Istotnym punktem spotkania był również temat założenia grupy TPN na facebook’u. Pojawił się pomysł wyjazdu TPN w okolice Eisenach. Kwestią otwartą zostało nawiązanie współpracy z wydawnictwem LektorKlett.

    Na spotkaniu TPN dnia 4września2012 podjęto decyzję o zmodernizowaniu strony internetowej TPN, a także dyskutowano na tematy, związane z przystąpieniem TPN do Forum Ruchu Europejskiego, jednak zdecydowano, by nie uczestniczyć w tej inicjatywie z tytułu wielu niejasności i braku konkretów (brak informacji o wielkości składek, zarządu i udziału TPN w FRE). Ponadto, pojawił się pomysł wyjazdu na Łużyce oraz omówione zostały bieżące potrzeby TPN, a także kwestia powstania nowych projektów, na które można otrzymać dofinansowanie.

WRZESIEŃ 2012


    Tak się niestety składa i niestety tak być musi, że każdego z nas dosięga co jakiś czas smutna wiadomość o odejściu kogoś bliskiego, znajomego czy też przyjaciela. Taka wiadomość przyszła tym razem do nas, jako członków Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu, szczególnie do tych starszych, znających i pamiętających tych Znakomitych Ludzi, członków Towarzystw Niemiecko-Polskich, którzy tworzyli podstawy dzisiejszych polsko-niemieckich relacji, pomiędzy naszymi Towarzystwami a także pomiędzy nami, zwykłymi obywatelami naszych sąsiadujących państw.
    Odszedł do Wieczności wieloletni Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze, także Członek Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, Albrecht Richers. Był to nasz Wielki Przyjaciel i Znakomity Znawca obywatelskich spraw polsko-niemieckich. Należał do ścisłego grona tych Niemców, członków Towarzystw Niemiecko-Polskich, którzy w roku 1991, w ówczesnej siedzibie Instytutu Zachodniego, w Pałacu Działyńskich przy Rynku Starego Miasta w Poznaniu zainicjowali Kongresy Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich i których działalność była najsilniejszym impulsem, skutkującym powstaniem Towarzystw Polsko-Niemieckich, w tym także Towarzystwa w Poznaniu.
    Albrecht Richers w czasie, kiedy już przekazał przewodniczenie Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Hanowerze swoim następcom i przeszedł do działalności w Federalnym Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, pozostał nadal kreatorem tych dobrych relacji pomiędzy Towarzystwami w Hanowerze i Poznaniu, uczestnicząc w projektach naszych Towarzystw, również jako referent na seminariach i konferencjach.
    Odejście Albrechta Richersa, podobnie jak wcześniejsza śmierć Przewodniczącego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego we Wolfsburgu Pana Horsta Weissa i byłego Przewodniczącego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu Pana Profesora Jerzego Kozłowskiego jest wielką stratą dla naszej działalności, jest jednakże również wezwaniem do podjęcia działań, które będą kontynuacją aktywności tych wcześniej wymienionych Wspaniałych Ludzi.
    Pozostawmy więc Naszego Przyjaciela Albrechta Richersa i dwóch tu również wspomnianych Drogich Zmarłych w naszej dobrej pamięci i poświęćmy im chwile zadumy podczas najbliższych spotkań.    

 

LIPIEC 2012

WYSTAWA
NAUKA - PLANOWANIE - WYPĘDZENIA
Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów

    W dniu 31. lipca 2012 do Poznania trafiła szczególna wystawa, przygotowana przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG). Otwarcia wystawy dokonali: Profesor Peter Funke - wiceprezes DFG, dr Rafał Reczek - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz profesor Tomasz Jasiński - Dyrektor Biblioteki Kórnickiej. Wystawa przedstawia Generalny Plan Wschodni niemieckich narodowych socjalistów, sprawujących władzę w Niemczech w latach 1933 - 1945, w okresie nazywanym Trzecią Rzeszą Niemiecką. Plan ten miał być naukowym opracowaniem i uzasadnieniem niemieckiej ekspansji na wschód, jego realizacja miała przyśpieszać germanizację “terenów wschodnich”, czyli obszaru Państwa Polskiego oraz zdobytej w wyniku wojny do 1942 roku  zachodniej części Związku Radzieckiego. W dalszej perspektywie plan ten miał wspomagać zagospodarowanie całej Wschodniej Europy według założeń nowego, nacjonalistycznego, niemieckiego porządku. W efekcie realizacji Generalnego Planu Wschodniego, na wymienionym obszarze w ciągu 25 lat miało zostać osiedlonych pięć milionów Niemców a dotychczasowi mieszkańcy, czyli Polacy, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi a także Litwini, Łotysze i Estończycy mieli zostać zniewoleni, wypędzeni lub fizycznie wyniszczeni, jako ludzie niepełnowartościowi.
    Generalny Plan Wschodni jest wynikiem kilkuletniej pracy wieloosobowego zespołu niemieckich naukowców, którym kierował Konrad Meyer, profesor agronomii na Uniwersytecie im. Friedricha Wilhelma w Berlinie, będący jednocześnie funkcjonariuszem SS w randze generała. Generalny Plan Wschodni traktowany był jako jeden z największych niemieckich projektów naukowych i stosownie do tego finansowany przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG), w całym okresie istnienia Trzeciej Rzeszy. To pokazuje w jak dużym stopniu niemiecka nauka zaangażowana była w służbę niemieckiego narodowego socjalizmu i jego rasistowską, ludobójczą politykę.
    Wyjaśnienia związków niemieckiej nauki z hitlerowskim faszyzmem podjęła się w roku 2000, grupa niezależnych niemieckich historyków, powołana przez DFG w celu zbadania jak ta największa niemiecka organizacja wspierająca badania naukowe rozwijała się od lat dwudziestych do osiemdziesiątych dwudziestego wieku, szczególnie w okresie Trzeciej Rzeszy. W efekcie badań, prowadzonych głównie przez takich naukowców jak profesorowie: Ruediger vom Bruch, Ulrich Herbert, Isabel Heinemann, Sabine Schleiermacher, Willi Oberkrome oraz Patrick Wagner zrekonstruowany został Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów oraz powstała wystawa “Nauka - planowanie -wypędzenia”, pokazująca bliskie związki niemieckiej nauki i polityki w czasie Trzeciej Rzeszy. Wprowadzający w tematykę wystawy profesor Peter Funke, wiceprezes Niemieckiej Wspólnoty Badawczej wyraził  w swoim wystąpieniu nadzieję, że wystawa stanie się impulsem do intensyfikacji wspólnych badań nad tym trudnym rozdziałem w historii polsko-niemieckiej oraz do wzmożenia wysiłków na rzecz pełnego rozrachunku z tamtym czasem. Wyraził także nadzieję, że pojawią się przy tej okazji możliwości zacieśnienia współpracy polskich i niemieckich naukowców.
    Drugi z referentów, wprowadzający zebranych w tematykę wystawy, profesor Willi Oberkrome w wykładzie pt: “Niemieckie badania w zakresie rolnictwa a Generalny Plan Wschodni” powiedział, że wbrew temu, co się dość powszechnie uważa, Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów nie był planem faszystowskiej elity, skupionej wokół Hitlera i Himmlera. To był plan Niemców, jako narodu, reprezentowanego przez niemiecką naukę uniwersytecką. W tym przypadku były to głównie nauki rolnicze a profesor Konrad Meyer, jako wysoki funkcjonariusz SS kierował zespołami naukowców z niemieckich uniwersytetów, którzy z własnej inicjatywy i dobrowolnie tworzyli ten w gruncie rzeczy rasistowski i ludobójczy plan. Po wystąpieniach wprowadzających w treść wystawy licznie zebrani uczestnicy spotkania zapoznawali się z jej eksponatami. Obecni na spotkaniu członkowie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu wykorzystali możliwość bezpośredniej rozmowy z niemieckimi autorami oraz organizatorami wystawy. 
    Dotychczas wystawa zaprezentowana została w ponad 20 niemieckich miastach, głównie w dużych uniwersytetach a także na terenie byłych obozów koncentracyjnych Bergen-Belsen oraz Mittelbau-Dora. Z inicjatywy prezesa PAN profesora Michała Kleibera wystawa pokazana została również w Polsce, w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu a po miesięcznej ekspozycji w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Działyńskich na Rynku Starego Miasta w Poznaniu odwiedzi jeszcze Gdańsk i Gdynię. Patronat nad wystawą objęli: przewodniczący Bundestagu prof. Norbert Lammert oraz marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

 

 

MAJ, CZERWIEC 2012

    W dniach 08-09. maja w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przeprowadzona została III. Polsko-Niemiecka Konferencja pod tytułem: “Unia Europejska - Drogi wyjścia z kryzysu. Polski i niemiecki punkt widzenia”. Polscy i niemieccy uczestnicy projektu zapewnili wysoki poziom prezentowanych referatów oraz ciekawą dyskusję, również podczas przerw w obradach.
    Na początku czerwca Towarzystwo zaproszone zostało do współdziałania przy realizacji spektaklu teatralnego, traktującego o sytuacji Niemców w Poznaniu, rodzinach polsko-niemieckich i koegzystencji tych dwóch nacji w tym mieście. Po interesującej wymianie korespondencji oraz bezpośrednim kontakcie osobistym oczekujemy na przejście do etapu przygotowania tego spektaklu i naszej współpracy w jego realizacji.
    W maju Zarząd Towarzystwa uczestniczył w spotkaniu z niemiecką grupą z Magdeburga, z przewodniczącym Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Saksonii - Anhalt na czele. Przewodniczący Krzysztof Blau potwierdził zamiar przyjazdu grupy z Magdeburga do Poznania w drugiej połowie roku, podobnie jak w roku 2011.
W ślad za zmianą miejsca i czasu stałych spotkań Towarzystwa z Civitas Christiana do Biblioteki Niemieckiej w Collegium Novum w Alejach Niepodległości 4, w miesiącu czerwcu zmieniona została również siedziba i adres Towarzystwa dla korespondencji, na ulicę Mostową 27, w budynku Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Stosowny wniosek przekazany został również do Wydziału VIII KRS, Sądu Gospodarczego w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 6.

 

MARZEC, KWIECIEŃ 2012

    W dniu 03. marca w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie polsko-niemieckie, współorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Fundację Konrada Adenauera oraz Instytut Zachodni. Zaproszenie na to spotkanie otrzymaliśmy właśnie z Civitas Christiana. Spotkanie poświęcone było osobie kapitana Wehrmachtu Wilma Hosenfelda i książce “Starałem się ratować każdego”, przedstawiającej Jego wysiłki na rzecz ratowania Polaków i Żydów w Generalnym Gubernatorstwie w czasie wojny. Gościem szczególnym była wdowa po kompozytorze Władysławie Szpilmanie, którego po upadku Powstania Warszawskiego przed śmiercią w gruzach Warszawy uratował właśnie Wilm Hosenfeld. Nasza obecność, szczególnie młodszych członków Towarzystwa, została bardzo dobrze zauważona, co potwierdziło się podczas rozmów z organizatorami przedsięwzięcia.
    Przeciągająca się nieco procedura aktualizacji składu nowych władz w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń została zakończona i w ten sposób nowe władze Towarzystwa uzyskały pełną legitymację do sprawowania swoich funkcji.

STYCZEŃ, LUTY 2012

    W dniu 10. stycznia przeprowadzona została druga część Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa a następnie dokonany został podział funkcji w nowo wybranych władzach. Otrzymanie z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń informacji o wpisaniu zmian do Rejestru będzie jednoznaczne z pełnym przekazaniem władzy w Towarzystwie na następną, trzyletnią kadencję.      
    Nastąpiło przeniesienie czasu i miejsca naszych comiesięcznych spotkań na drugi wtorek miesiąca, do Biblioteki Niemieckiej w Collegium Novum UAM, przy Alejach Niepodległości 4. Pozostał bez zmian czas rozpoczęcia spotkań o godzinie 17.00. W ramach tych spotkań kontynuowany będzie cykl prelekcji pod wspólnym tytułem “Spotkania z ludźmi, kulturą i językiem niemieckim”, otwarty dla sympatyków Towarzystwa.

    Z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze otrzymaliśmy ich okresowy biuletyn o nazwie “Sprachrohr”, a w nim dwie istotne informacje: W marcu planują zrealizowanie swojego walnego zebrania sprawozdawczego oraz zbierają chętnych na październikową wyprawę przez północną część Polski, z odwiedzeniem naszego miasta włącznie. Przewidują spotkanie z członkami naszego Towarzystwa z tym, że szczegóły zostaną uzgodnione w późniejszym czasie.
    Otrzymaliśmy zaproszenie do uczestniczenia w spotkaniu w Pałacu Działyńskich w dniu 03. marca, organizowanym przez Fundację Konrada Adenauera, Instytut Zachodni oraz Civitas Christiana. Temat spotkania brzmi: “Starałem się” i jest wspomnieniem o człowieku w mundurze oficera Wehrmachtu, który odważył się ratować Polaków w czasie II. wojny światowej. Wspomnienia te oparte są o jego korespondencję z rodziną oraz o dzienniki, prowadzone w czasie wojny i zachowane w rodzinie.

 

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2011

    W dniach 25. listopada i 16. grudnia 2011 w Czytelni Niemieckiej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyły się projekcje dwóch części filmu “Marlene Dietrich in Memoriam”, autorstwa członka naszego Towarzystwa p. Kamila Basińskiego. Film zrealizowany został w polskiej i niemieckiej wersji językowej i miał swoją premierę w lipcu 2011 w Stuttgarcie. W Poznaniu przedstawiony został dzięki inicjatywie i zaangażowaniu dyrektor Czytelni Niemieckiej p. Zuzanny Sikorskiej. Członkowie naszego Towarzystwa stanowili znaczącą część widzów tej projekcji.
    W dniu 12. grudnia 2011 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu została otwarta druga edycja wystawy “Polacy i Niemcy - bardziej sobie bliscy niż sądzimy / Polen und Deutsche - verwandter, als es manchem gefaellt”. Pierwsza edycja wystawy powstała w roku 1986 jako wynik współpracy berlińskiej i poznańskiej szkoły średniej. Jej otwarcie nastąpiło w dniu 18.IX.1996 roku w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od tego czasu zaprezentowano ją w 22 miejscowościach w Polsce i w Niemczech, w tym w budynku Bundestagu w Berlinie. W otwarciu wystawy uczestniczyli niemieccy inicjatorzy wystawy, przedstawiciele Gustav-Heinemann-Oberschule z Berlina. Na otwarcie wystawy zapraszał dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu p. Marek Grefling. Niemieccy goście w osobach dyrektora i nauczycieli oraz młodzieży, zwiedzili również wystawę poświęconą Willy’emu Brandtowi, prezentowaną także w tamtej Wyższej Szkole, przy ul. Kutrzeby 10.
    Na dzień 16. grudnia otrzymaliśmy z Instytutu Zachodniego zaproszenie na seminarium pod tytułem: “Unia Europejska w kryzysie”. Referaty: “Gospodarka Niemiec w czasie kryzysu”, “Kraje PIGS-u. Najsłabsze ogniwa Unii Europejskiej”, “Na ratunek Grecji - inicjatywy rządowe i unijne” oraz “Państwo jako stabilizator rynku finansowego w trakcie kryzysu - casus RFN”, opracowane i przedstawione przez pracowników Instytutu wywołały dyskusję, która znacznie wykroczyła poza planowane ramy czasowe przedsięwzięcia.
    Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu otrzymało zaproszenie do uczestniczenia w komisjach dialogu społecznego przy samorządzie poznańskim. Zaproszenie zostało przyjęte i nasi przedstawiciele weszli do dwóch komisji - przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz przy Wydziale Oświaty Urzędu Miasta. Komisje podjęły prace w listopadzie.
    W dniu 06. grudnia 2011 odbyło się pierwsza część Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa po kadencji 2009-2011. Przedstawione zostały sprawozdania przewodniczącego i skarbnika Towarzystwa oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej. Sprawozdanie przewodniczącego, jako przedstawienie najważniejszych wydarzeń w czasie kadencji oraz wnioski z realizacji projektów i propozycje dalszych działań, przedstawione są również na stronie internetowej Towarzystwa. Po dyskusji nad referatami Zebranie podjęło uchwałę akceptującą treść i zakres działań władz Towarzystwa i udzieliło ustępującym władzom absolutorium. Podjęta została także uchwała, aby część wyborczą Walnego Zebrania przeprowadzić w dniu 10. stycznia w pomieszczeniach stowarzyszenia Civitas Christiana

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2011

    Planowany na przełom września i października  projekt: “Na drodze ku wspólnej przyszłości”,, został zrealizowany pomyślnie. Jego poznańską częścią było spotkanie w Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Głogowskiej. Sprawozdanie z projektu, jak i treść wniosku o wsparcie, wysłanego do Fundacji znajduje się już na stronie internetowej. Cechą szczególną tego projektu jest jego przeprowadzenie bez wsparcia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz to, że jego treść przedstawiona była także w połowie października w Niemczech na seminarium pod tytułem: Narodowość i religia w XX i XXI wieku”.
    Zainteresowani sprawą członkowie Towarzystwa uczestniczyli w organizowanych przez Europejski Fundusz Społeczny szkoleniach, ukierunkowanych na pisanie projektów społecznych wspieranych przez ten Fundusz. Jest możliwość ubiegania się o takie wsparcie dla polsko-niemieckich projektów, które dotychczas, dość oszczędnie, wspierała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wyszedł nowy numer niemiecko-polskiego magazynu DIALOG, w którym między innymi znajdują się warte przeczytania artykuły przedstawicieli Fundacji: Albrechta Lemppa i Małgorzaty Ławrowskiej, nawiązujące do dwudziestolecia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
    Poznańska Czytelnia Instytutu Goethego została przeniesiona z budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka do budynku Collegium Novum przy ulicy Kościuszki, między Izbą Rzemieślniczą a budynkiem biurowca Hochtief. Znajduje się na czwartym piętrze, w końcu korytarza, dojazd windami po prawej stronie holu.
W dniu 19. października br. w Instytucie Zachodnim odbyło się spotkanie autorskie z p. prof. dr hab. Anną Wolff-Powęską, poświęcone publikacji: “Pamięć - brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)”.

LIPIEC, SIERPIEŃ 2011

    Miesiące wakacyjne poświęcone były pracy nad projektem pod tytułem: “Na drodze ku wspólnej przyszłości”, planowanym do realizacji w dniach 30.IX-03.X.2011r., wspólnie ze stowarzyszeniem Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung e.V. z Dolnej Saksonii, z Götingen. Wniosek o wsparcie projektu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej został złożony w dniu 20. lipca br., jednak odpowiedź z Fundacji jest niestety negatywna, a więc jeszcze gorsza niż w przypadku projektu: “Dwudziestolecie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”, gdzie jednak otrzymaliśmy połowę wnioskowanej sumy i całe jej rozliczenie zostało przez Fundację zaakceptowane. Nasi partnerzy z Götingen prawdopodobnie i tak przyjadą, jednak zamiast polsko-niemieckiego projektu, będzie to tylko jedna z wielu niemieckich wycieczek do Wielkopolski podczas której może będzie miało miejsce spotkanie członków obu naszych stowarzyszeń.
    W tej sytuacji zarząd Towarzystwa skupia uwagę i wysiłek na przygotowaniu otwartego posiedzenia władz w dniu 06. września, podczas którego rozpatrywane będą:
1. Przedstawienie korespondencji Towarzystwa z miesięcy lipiec i sierpień, a w tym:
    a) z redakcją portalu POINT w sprawie publikacji,
    b) z Instytutem Zachodnim w Poznaniu w związku z planowaną zmianą adresu
dla korespondencji,
    c) z Biblioteką Instytutu Wolfganga Goethego w związku z możliwością
realizacji tam wybranych spotkań,
    d) z TN-P w Magdeburgu w sprawie dalszej współpracy,
    e) z FWPN w sprawie złożonego wniosku o dotację na projekt, planowany na
30.IX- 03.X.2011r.
    f) w sprawie XX. Kongresu we Frankfurcie nad Odrą w październiku 2011r. oraz
jubileuszu XX. lecia TP-N w Gdańsku, we wrześniu bieżącego roku.
4. Informacja o tegorocznym “Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych” i możliwym wyjeździe do Warszawy w ramach tego przedsięwzięcia.
5. Stan przygotowań do grudniowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu po kadencji 2009-2011.
6. Wolne głosy.

MAJ, CZERWIEC 2011

    Miesiąc maj poświęcony był prawie w całości przygotowaniu jubileuszowego czerwcowego projektu, „Dwudziestolecie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu”, zaplanowanego do realizacji na dni 03-05. czerwca 2011 r. Do zaproszonych, którymi byli członkowie i sympatycy Towarzystwa z Polski i Niemiec, wysłane zostały powiadomienia i przypomnienia o terminie projektu. Zakończono też przygotowanie i wykonanie materiałów, niezbędnych do zrealizowania obu dni projektu. W wyniku ostatecznych ustaleń część pierwszą projektu w postaci konferencji przeprowadzono w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, część druga jako podróż studyjna wiodła przez powiat obornicki. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu założone zostało 07. czerwca 1991 roku i dla zaznaczenia tej daty postanowiono projekt zrealizować na początku czerwca, w dniach możliwie najbliższych dnia zebrania założycielskiego. Wybranym terminem, odpowiadającym prawie wszystkim zaproszonym gościom, okazał się czas od 03 do 05. czerwca 2011 roku.
    Projekt składał się z konferencji i podróży studyjnej. Konferencja poświęcona była dwudziestoletniej działalności Towarzystwa oraz perspektywom dalszego działania takich organizacji pozarządowych w Polsce i w Niemczech. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu przedstawiło dwa referaty, zawierające spojrzenie na historię oraz perspektywę dalszej działalności. Nasi Partnerzy z Dolnej Saksonii oraz Saksonii przedstawili trzy referaty. Czas konferencji wypełniony został więc spojrzeniem na to dwudziestolecie z polskiej i niemieckiej perspektywy. Przedstawione referaty oraz dyskusja stały się podstawą do przyjęcia dokumentu końcowego konferencji, przekazanego przedstawicielom środków masowego przekazu, obecnych na konferencji.
    Do udziału w projekcie zaproszeni zostali także członkowie Towarzystwa Bambrów Poznańskich i jednym z punktów programu stało się zwiedzenie Muzeum Bambrów Poznańskich, znajdującego się po sąsiedzku z Instytutem Zachodnim, przy Muzeum Etnograficznym. Ten punkt programu okazał się szczególnie interesujący dla niemieckich uczestników projektu. Szczególną częścią projektu okazał się także zrealizowany w dniu 03. czerwca wieczór integracyjny, zainicjowany przez grupę niemiecką z Magdeburga, której członkowie swoją wizytę w Poznaniu i udział w konferencji potraktowali jako wzbogacenie kursu języka polskiego, prowadzonego w tamtejszym Towarzystwie Niemiecko-Polskim. Krótką informację z konferencji nadał w TVP3 „Teleskop”, informacja o projekcie i samym Towarzystwie poszła również w radiu „Merkury”. O projekcie napisał „Głos Wielkopolski” a o jego drugiej części „Gazeta Powiatowa”, wychodząca w Obornikach Wielkopolskich.
    Drugi dzień projektu przeznaczony był na podróż studyjną śladami polsko-niemieckiej przeszłości przez powiat obornicki. Składał się z kilku części. Najpierw odwiedzno miejsce pamięci narodowej w Lasach Rożnowickich koło Obornik Wielkopolskich, gdzie znajduje się największe w powiecie cmentarzysko ofiar wojny i czasu faszyzmu z lat 1939-1945. W lesie, na obszarze kilku hektarów, w masowych grobach pochowanych zostało tam około dwunastu tysięcy rozstrzelanych osób, głównie Polaków ale także i Niemców a nawet około stu angielskich jeńców. Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.
    W dalszej części podróży zapoznano się ze stanem prac, mających na celu odnowienie dawnego kościoła ewangelickiego w Ryczywole i przekształcenie go w obiekt służący rozwojowi kultury w gminie. Przedstawiciele miejscowych organizacji pozarządowych zapoznali także uczestników projektu ze stanem prac przy oczyszczaniu terenów dwóch dawnych cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Ryczywół. Prace te mają na celu nadanie tym miejscom funkcji miejsc pamięci o polsko-niemieckiej przeszłości tej ziemi.
    Uczestnicy projektu spotkali się w siedzibie Urzędu Gminy Ryczywół z Wójtem Gminy i przedstawicielami władz samorządowych. Rozmawiano o przeszłości i perspektywach relacji polsko-niemieckich w regionie i w gminie, w dwadzieścia lat po podpisaniu „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Współnie złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar wojny na rynku. Ostatnim akcentem podróży była wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej, będących ośrodkiem pomocy dla niepełnosprawnych, który mieści się na terenie gminy, ale służy potrzebującym pomocy z terenu całego powiatu obornickiego.
    Projekt zrealizowany został przy wsparciu dwóch sponsorów: Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie oraz firmy Hama-Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Drugi ze sponsorów przekazał dodatkowo znaczki – Symbole przyjaźni polsko-niemieckiej, przedstawiające dwie uściśnięte dłonie pod skrzyżowanymi ze sobą flagami - polską i niemiecką. Znaczki te trafiły do uczestników projektu, pewna ich ilość przekazana została także nauczycielom biorącym udział w projekcie, jako symboliczne wsparcie polsko-niemieckich wymian młodzieżowych, prowadzonych w szkołach wielkopolskich.

 

MARZEC 2011

    Na dzień 04. marca br. o godzinie 17.30, w Czytelni Niemieckiej Biblioteki Uniwersyteckiej, przy ulicy Franciszka Ratajczaka odbyła się prelekcja na temat jednego z ważniejszych kościołów ewangelickich w Berlinie. Prelegentem był doktorant z naszego Uniwersytetu. Zarząd Towarzystwa na spotkaniu marcowym zachęcał do udziału w prelekcji, która miała dość liczną frekwencję i była interesującą, choć nieco kontrowersyjną prezentacją.
    Towarzystwo otrzymało propozycję współpracy z polsko – niemieckim portalem „POINT”, należącym do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Zaczęło się od otrzymywania kolejnych numerów tego magazynu, teraz przyszedł czas na dodawanie swoich informacji o działaniach Towarzystwa na polu współpracy polsko – niemieckiej.
    Miesiąc marzec poświęcony został przygotowaniu materiałów do czerwcowego projektu, który poświęcony w całości będzie jubileuszowi dwudziestolecia naszego Towarzystwa i składał się będzie z konferencji w Instytucie Zachodnim oraz podróży studyjnej na północ od Poznania, aż do Rogoźna. Bliższe szczegóły przedstawione zostaną na otwartym posiedzeniu zarządu w dniu 05. kwietnia, tradycyjnie w „Civitas Christiana”, o godzinie 17.00.

" Europejski klimat się zmieni " - Krzyżowa Programm – Klimawandeln, 2011.- Final .
    W dniach 10- 13.02.2011 Fundacja Krzyżowa razem z Center for Applied Policy Resercarch, Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Schumana zorganizowała w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieżowych  seminarium " „Europejski klimat się zmieni ".
Gra symulacyjna została opracowana na zlecenie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego (Przedstawicielstwo w Monachium), przez grupę badawczą „Młodzież i Europa” przy Centrum Stosowanych Badań Politycznych
.    Prowadzące Szkolenie, Dr. Barbara Tham CZP, Eva Feldmann- Wojtachnia CAP Muenchen, Elżbieta Kosek, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Anne Maria Velder, Konrad Adenauer Stiftung , Annemarie Franke, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
    W obliczu wyraźnie zachodzących zmian klimatycznych i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na energię, gra symulacyjna „Europejski klimat się zmieni” posłużyła konfrontacji z Bardzo Ważnym tematem zrównoważonego rozwoju w zaopatrywaniu w energię .!!!
    Wśród uczestników z Polski i Niemiec był również reprezentant Zespołu Szkól w Objezierzu - społeczny koordynator współpracy zagranicznej powiatu obornickiego - Adam Maliński,
    Wielkopolskę reprezentowały jeszcze dwie  osoby : Jerzy Depko i Remigiusz Dickhardt z Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu ,W programie konferencji były m.in: warsztaty praktyczne aspekty międzynarodowych  spotkań młodzieży, dynamika grupy, międzykulturowe uczenie się, praca w międzynarodowym zespole, przedstawienie  Centrum  Stosowanych Badań Politycznych, przedstawienie gier symulacyjnych, metody wprowadzające  do gry planszowej, historia, polityka i idea Unii Europejskiej, wprowadzenie w grę planszową, przydział ról, wczytanie się w przydzielone role i ich zadania, ćwiczenia obrad stołowych, przesłuchania grup lobbystycznych, faza negocjacji, pedagogika i dydaktyka gry symulacyjnej, ewaluacja szkolenia i wyjaśnienie otwartych pytań.
    Uczestnicy szkolenia w podsumowaniu przyznali wielką wagę świeżo zdobytych  doświadczeń dla pracy w wymianie międzynarodowej oraz działalności społecznej
    Istotnym było też poznanie wielu ciekawych ludzi z kraju i zagranicy oraz poszerzenie horyzontów europejskiej polityki klimatycznej.
Każdy z biorących udział w szkoleniu otrzymał certyfikat.

Finansowanie projektu: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Współorganizatorzy: Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa

Więcej o Krzyżowej na www.krzyzowa.org.pl

 

LUTY 2011

    Spotkaniem Noworocznym w Klubie „Jubilat” na Osiedlu Tysiąclecia w dniu 28. stycznia br. weszliśmy udanie w rok 2011. Przy pełnej sali znany nam z występu na XIV. Kongresie Towarzystw Polsko – Niemieckich i Niemiecko – Polskich zespół „Staropolanie” przedstawił prawie godzinne widowisko muzyczne pod nazwą „Jasełka”, w finale którego śpiewała cała sala. Po zakończeniu widowiska spotkaliśmy się z członkami zespołu i naszymi sympatykami. Była okazja porozmawiać, wymienić poglądy i przedstawić swoje pomysły na działalność w rozpoczynającym się roku.
    W miesiącu lutym nasza trzyosobowa delegacja uczestniczyła w polsko – niemieckim projekcie, poświęconym szeroko pojętej ekologii. Były to przeprowadzone w dniach 10 – 12. lutego w Krzyżowej międzynarodowe warsztaty szkoleniowe, wspierane przez Fundację Adenauera, na temat zmian klimatycznych, źródeł energii odnawialnych i ochrony środowiska. Jest możliwość przeniesienia tej tematyki do naszej działalności i kontynuowania udziału w podobnych projektach.
    Otrzymaliśmy propozycję od Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych włączenia się do działań na rzecz utworzenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Poznaniu. Pierwsze spotkanie przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych odbyło się w dniu 17. lutego, a kolejne, na pewno nie ostatnie przypada na dzień 10. marca.
    Organizacja nasza otrzymała propozycję włączenia się do grona współpracowników portalu POINT, który jest projektem prowadzonym przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej, jako dwujęzyczna strona internetowa, prezentująca wydarzenia w stosunkach polsko – niemieckich a także informacje kulturalne i społeczne. Wejście w tą współpracę da Towarzystwu Polsko – Niemieckiemu w Poznaniu szansę przedstawiania swojej działalności znacznie większej liczbie odbiorców a przez to szersze wyjście w polsko – niemiecką przestrzeń społeczną niż dotychczasowe prezentowanie naszych projektów tylko na własnej stronie internetowej, która w dalszym ciągu pozostanie naszą internetową wizytówką.
    Bieżący miesiąc to głównie czas przygotowywania czerwcowego projektu, zaplanowanego do realizacji na dni 03 – 05.VI.2011 r. W wyniku ostatecznych ustaleń część pierwsza w postaci konferencji przeprowadzona zostanie w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, część druga jako podróż studyjna zaplanowana jest na terenie powiatu obornickiego. Pełniejsza informacja znajdzie się na „Forum” naszej strony internetowej w marcu, po otwartym posiedzeniu zarządu Towarzystwa w dniu 01.III.2011, tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca, w Civitas Christiana o godzinie 17.00

 

STYCZEŃ 2011

    Miesiąc styczeń planujemy zakończyć tradycyjnym spotkaniem noworocznym, choć zrealizowanym w innej formie. W dniu 28. stycznia w Domu Kultury na Osiedlu Tysiąclecia wystąpi z przedstawieniem „Jasełek” zespół „Staropolanie”. Początek o godzinie 18.00. Zespół ten jest znany nam z występu na XIV Kongresie Towarzystw Polsko – Niemieckich i Niemiecko – Polskich w Poznaniu w roku 2008. Wejście na występ jest bezpłatne. Po występie spotykamy się przy kawie i „słodkim”, za symboliczną opłatą. Dojazd prawie na miejsce tramwajem na pętlę przy Osiedlu Lecha. Dojazd samochodem z miasta ul. Baraniaka, za hotelem „Park” na światłach w prawo, w ul. Inflancką, potem w lewo, w osiedle.

    Druga połowa grudnia wypełniona była w największym stopniu pamięcią o przyjaciołach, sympatykach i znajomych, poprzez składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych. Rozesłanych zostało znacznie ponad sto tradycyjnych oraz internetowych kartek z pozdrowieniami i życzeniami, ilość korespondencji skierowanej do naszego Towarzystwa była podobna.

    W dniu 05. stycznia zarząd Towarzystwa spotkał się na pierwszym posiedzeniu w Nowym Roku. Omawiane były sprawy organizacyjne, jako że weszliśmy w kilkakrotnie jubileuszowy rok polsko - niemiecki, a w nim:
    1. W czerwcu przypada dwudziestolecie naszego Towarzystwa, założonego w dniu
07.06.1991 roku, które wtedy działało jako Towarzystwo Polsko - Niemieckie w
Warszawie - Koło Poznań.
    2. W czerwcu minie także dwadzieścia lat od podpisania polsko – niemieckiego
“Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.
    3. Dwadzieścia lat minie również od powstania Fundacji Współpracy Polsko –
Niemieckiej, która już kilkakrotnie wspierała nasze polsko - niemieckie projekty.

    Jak było to sygnalizowane w grudniowych aktualnościach, na rok bieżący zarząd przygotowuje dwa nowe polsko - niemieckie projekty, na czerwiec i wrzesień, oba związane z wymienionymi wyżej rocznicami. Już dzisiaj apeluje się o czynny udział w tych przedsięwzięciach poprzez pomoc w ich organizacji oraz przez uczestnictwo. Wiadomo ponadto, że na początku maja będziemy mieli możliwość spotkania się z grupą Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Saksonii a na październik zaproszeni jesteśmy na projekt do Frankfurtu nad Odrą przez Towarzystwo Niemiecko - Polskie z Brandenburgii. Kontynuować będziemy także dalszą współpracę z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Hanowerze, między innymi poprzez udział w Hanowerze w ich muzycznym projekcie kwietniowym.
Udział naszych członków w wymienionych projektach i spotkaniach rozszerzy nasze możliwości dalszych kontaktów.

 

GRUDZIEŃ 2010

    Grudniowe Walne Zebranie członków Towarzystwa, przeprowadzone w dniu 07. grudnia, zrealizowane zostało zgodnie z planem. Po sprawozdaniu z rocznej działalności, ocenie tej działalności przez Komisję Rewizyjną oraz dyskusji, zarząd Towarzystwa otrzymał absolutorium za działalność w drugim roku kadencji. Uzupełniony został także skład władz Towarzystwa a na posiedzeniu w dniu 15. grudnia dokonany został podział funkcji w uzupełnionym składzie władz.

    Na posiedzeniu organizacyjnym władz Towarzystwa zostało postanowione, że pierwsze posiedzenie zarządu w nowym roku 2011 będzie miało charakter zamknięty. Postanowiono również, że nie będzie spotkania w pierwszy wtorek stycznia, w dniu 04.I.2011, natomiast w dniu 29. stycznia odbędzie się Spotkanie Noworoczne, którego miejsce i czas podane zostaną w „Aktualnościach styczniowych”.

    Zarząd postanowił zweryfikować skład Towarzystwa, w związku z czym do członków zalegających ze składkami przesłane zostaną wezwania do uzupełnienia zaległości pod rygorem sankcji statutowych.

    Zarząd postanowił także o rozpoczęciu przygotowania do dwóch projektów polsko – niemieckich w nowym roku. Pierwszy planowany jest na pierwszy weekend czerwca jako konferencja w Instytucie Zachodnim oraz podróż studyjna, całość z udziałem młodzieży polskiej i niemieckiej. Drugi projekt realizowany będzie w miesiącu wrześniu, również składał będzie się z dwóch części, podobnie jak projekt pierwszy.

    Poza tym nasze Towarzystwo otrzymało z Towarzystwa Niemiecko – Polskiego w Poczdamie zaproszenie na październikowy projekt we Frankfurcie nad Odrą. Otrzymaliśmy także propozycję dalszej współpracy z Towarzystwem Niemiecko – Polskim w Hanowerze, w skład której wchodzi możliwość udziału w projekcie muzycznym, który nie doszedł do skutku w roku ubiegłym.

 

LISTOPAD 2010 

    W tym miesiącu otwarte zebranie zarządu Towarzystwa odbyło się w dniu 09. listopada i poświęcone było przygotowaniu zebrania grudniowego, zaplanowanego na dzień 07. grudnia 2010 r. Ze względu na konieczność rekonstrukcji składu władz Towarzystwa zebranie to będzie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Początek zebrania o godzinie 17.00, drugi termin zebrania, w przypadku braku kworum, przewidziany jest na godzinę 17.30 tego samego dnia.

    Ruszył proces przygotowania przedsięwzięć obchodów dwudziestolecia założenia Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu. Przedsięwzięciem głównym będzie polsko - niemiecki projekt w drugiej połowie roku. Jak dotąd zainteresowanie udziałem w naszym jubileuszu zgłosiły trzy Towarzystwa Niemiecko - Polskie. Z prowadzonej korespondencji wynika, że uzyskanie znaczącego wsparcia z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej dla naszego jubileuszowego projektu jest wysoce prawdopodobne.

    W dniach 18 - 20. listopada w Instytucie Zachodnim miała miejsce konferencja pod tytułem: “Poznań: Miasto utracone, miasto odzyskane”, w organizację której zaangażowane były dwie instytucje: Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu reprezentowane było przez cztery osoby. Moderatorzy w osobach prof. Joachima Rogalla, Helgi Hirsch i Jacka Kubiaka zapewniły interesujący przebieg dyskusji. Konferencja swoim charakterem oraz postawionymi celami w znacznym stopniu nawiązywała do październikowej konferencji z ubiegłego roku, której tytuł brzmiał: ”Przesiedleni - Wypędzeni. Niemcy i Polacy 1939 - 1945 w Kraju Warty”. Galerię zdjęć oraz sprawozdanie z tegorocznej konferencji znaleźć będzie można w grudniu na FORUM naszej strony internetowej.

 

PAŹDZIERNIK 2010

    Otwarte zebranie zarządu Towarzystwa w dniu 05. października poświęcone było przedstawieniu udziału Towarzystwa w Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych w dniach 06 - 11. września oraz wieczorowi autorskiemu Basi Erdmann, który miał miejsce w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 16. września, z udziałem członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Przedstawiony został także zamiar przeprowadzenia zebrania grudniowego i przygotowującego to zebranie posiedzenia władz Towarzystwa w dniu 02. listopada 2010 r. Oprócz podsumowania drugiego roku kadencji naszych władz trzeba będzie również dokonać ich rekonstrukcji. Obie sprawy powinny mieć miejsce na walnym zebraniu w Civitas Christiana w dniu 07. grudnia 2010 r. i są absolutnym priorytetem w działaniach władz i członków Towarzystwa.

    Podjęte zostały prace nad projektem polsko - niemieckim, przewidzianym dla uświetnienia jubileuszu dwudziestolecia naszego Towarzystwa, założonego w dniu 07. czerwca 1991 roku. Zarząd zachęca zainteresowanych członków i sympatyków do zgłaszania własnych inicjatyw poprzez kontakt w temacie JUBILEUSZ DWUDZIESTOLECIA TP-N W POZNANIU na FORUM naszej strony internetowej www.tpn-poznan.pl oraz na adres tpnpoznan@gmail.com.

    Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu, poprzez udział jednego z naszych członków jako lektora, zaznacza swoją obecność w spotkaniach z kulturą niemiecką w "Klubie Seniora", mieszczącym się w Szkole Podstawowej nr 82, przy ulicy Strzeleckiej/Krakowskiej (wejście od ulicy Krakowskiej przy kościele Bożego Ciała). Dwa najbliższe spotkania odbędą się: 16. listopada o godz. 16.15, gdzie tematem będzie "Historyczne i współczesne spojrzenie na Niemcy" oraz 30. listopada o godz. 16.15 - "Adwentowe i Bożonarodzeniowe obrazki i nastroje". Spotkania mają charakter otwarty, goście są mile widziani.

    Otrzymaliśmy pisemną informację od naszych przyjaciół z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze o ich listopadowych zamierzeniach. W dniu 08. listopada planowane jest tradycyjne spotkanie towarzyskie "Stammtisch" w kawiarni "Schaukelstuhl" przy Seelhorststr. 12. W dniu 26. listopada dziewczęcy chór "Skowronki" z Poznania koncertował będzie w kościele pod wezwaniem św. Henryka przy ulicy Sallstrasse 74. W dniu 29. listopada w Freizeitheim Vahrenwald p. Hans-Joachim Grunze przedstawi swoją rowerową wyprawę z Hanoweru do Poznania, którą podjął jako ambasador trzydziestolecia partnerstwa Hanower - Poznań w roku 2009. Odłożony jesienny projekt z seminarium i koncertem "Przez muzykę do przyjaźni", z udziałem orkiestry ze Zgorzelca zostanie zrealizowany w dniach 31. marca - 03. kwietnia 2011. Informacje powtórzone i uszczegółowione będą na tradycyjnym listopadowym spotkaniu w dniu 02. 11. o godzinie 17.00 w Civitas Christiana.

    Przy wsparciu naszego Towarzystwa w październiku miały miejsce dwa wydarzenia: Szachowe spotkanie młodzieżowe uczniów ze szkół w Rogoźnie oraz w Bad Münder, jako kontynuacja wymian młodzieżowych, zainicjowanych już kilka lat temu oraz spotkanie w Szkole Muzycznej przy ulicy Głogowskiej, przygotowujące wymianę młodzieżową pomiędzy szkołami muzycznymi w Poznaniu i Bad Münder.

    Na dzień 27. października, godz. 11.00 do Instytutu Zachodniego zaprasza profesor Andrzej Sakson na drugą już dyskusję wokół książki "Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie", wydanej pod redakcją profesora Huberta Orłowskiego. W dyskusji udział brali będą: dr Andrzej Byrt, prof. Waldemar Łazuga, dr Łukasz Musiał, prof. Hubert Orłowski i prof. Waldemar Pfeiffer. Dyskusję prowadził będzie prof. Henryk Olszewski. Pierwsze spotkanie było bardzo interesujące a skład dyskutantów zapowiada bardzo interesujące dla nas, jako członków i sympatyków Towarzystwa, spotkanie.

 

WRZESIEŃ 2010

    Zapowiadane we wcześniejszych informacjach wrześniowe przedsięwzięcia Towarzystwa zrealizowane zostały w całości. Wprawdzie bez wielkiego rozmachu i zadęcia, ale w planowanym terminie przedstawiony został w dniu 07.IX. na spotkaniu w Civitas Christiana temat: “Możliwości kształtowania relacji polsko - niemieckich w regionie poprzez działania organizacji pozarządowych”. Towarzystwo, jako organizacja pozarządowa, zaprezentowało się również podczas Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych w dniu 11. września, w swoim stoisku na Placu Wolności, w czasie od godziny 10.00 do 18.00. Oprócz przedstawienia na planszach, ważniejszych wydarzeń w prawie dwudziestoletniej działalności Towarzystwa, wsparliśmy tam także zaprzyjaźnione z nami niemieckojęzyczne przedszkole “Ene-Due-Rabe”, prezentując jego planszę. Zapowiadaliśmy również przygotowany na 16. września wieczór autorski Basi Erdmann, niemieckiej poetki, należącej do naszego Towarzystwa. Krótkie podsumowanie tego Tygodnia znajduje się w tej części naszej strony internetowej, która zatytułowana jest “Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych”.
    W dniu 16. września w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbył się wieczór autorski Basi Erdmann, w bardzo pięknej oprawie muzycznej. W prezentacji twórczości Autorki udział miało dwóch członków naszego zarządu. Wśród licznych słuchaczy obecni byli także przedstawiciele naszego Towarzystwa.
    W tegorocznym numerze 2 (335) “Przeglądu Zachodniego”, w dziale “Inicjatywy obywatelskie”, ukazała się publikacja “Porozumienie i współpraca polsko - niemiecka”, przedstawiająca działalność Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu. Jest to już czwarty artykuł na temat działalności Towarzystwa, w tym czasopiśmie naukowym, wydawanym przez Instytut Zachodni w Poznaniu.

 

SIERPIEŃ 2010

    Miesiąc sierpień, jako wakacyjny, zaznacza się tylko przygotowaniami do udziału Towarzystwa w II. Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych, sygnalizowanym już we wcześniejszych aktualnościach. Zamknięciem przygotowań jest przygotowane przez Urząd Miasta Poznania spotkanie organizacyjne w dniu 31. sierpnia br. Nasz udział w przedsięwzięciu, zgodnie z planem polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu debaty na temat: “Możliwości kształtowania relacji polsko - niemieckich w regionie poprzez działania organizacji pozarządowych” w dniu 07. września oraz na prezentacji naszego Towarzystwa na Placu Wolności w dniu 11. 09., w stoisku nr 24, od strony Księgarni Świętego Wojciecha.
    W niemiecko - polskim magazynie “DIALOG” nr 92 (2010), w krótkim artykule pod tytułem: “Wieloperspektywiczność jako wyzwanie” przedstawione jest sprawozdanie z pierwszego kongresu polskich niemcoznawców, który miał miejsce we Wrocławiu, w dniach 9 - 11. maja 2010. Może nieco dziwić fakt, że autorem sprawozdania jest młody Niemiec, Adrian Hartschuh, jednak w końcu DIALOG jest magazynem niemiecko - polskim. Dla nas najistotniejsze jest, że w kongresie brało udział dwóch wybitnych znawców problemu - prof. dr hab. Hubert Orłowski - rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Andrzej Sakson - Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. Jeszcze ważniejsze jest to, że następny kongres ma mieć miejsce właśnie w Poznaniu, za dwa lata, czyli w roku 2012. Można już dziś zacząć myśleć o tym, czy nasze Towarzystwo, mające na swoim koncie wiele projektów i innych działań na rzecz współpracy polsko - niemieckiej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego, może w takim kongresie również wziąć czynny udział.

LIPIEC 2010

    Mimo wakacyjnej przerwy pewne działania Towarzystwa są kontynuowane, w tym głównie przygotowanie do udziału w sygnalizowanym już w majowych i czerwcowych AKTUALNOŚCIACH, niemiecko – polskim projekcie w Hanowerze w dniach 30. września – 02. października br.

    Przygotowujemy się także do planowanego na wrzesień bieżącego roku udziału w Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniach 06 – 11. września 2010 r. Nasz udział, zgodnie ze zgłoszeniem, polegać będzie głównie na prezentacji Towarzystwa w dniu 11. września, na Placu Wolności, w stoisku nr 24, w części A.

    Oprócz tego planujemy zorganizowanie i przeprowadzenie, w dniu 07. września, w siedzibie Civitas Christiana, debaty na temat organizacji pozarządowych, działających na polu współpracy polsko – niemieckiej. Nasze Towarzystwo w ostatnim dziesięcioleciu może poszczycić się pewną ilością publikacji na temat swojej działalności. Publikacje te wynikały głównie z realizacji polsko – niemieckich projektów, które doczekały się sprawozdań i opisów w prasie a także w wydawnictwie naukowym Instytutu Zachodniego w Poznaniu, którym jest „Przegląd Zachodni”. W roku bieżącym ponadto w jednej z poznańskich wyższych uczelni została obroniona praca magisterska pod tytułem „Kształtowanie relacji polsko – niemieckich w regionie na przykładzie działalności Towarzystwa Polsko – Niemieckiego w Poznaniu”. Te właśnie materiały wykorzystane zostaną do przygotowania debaty, głównie jej referatu wprowadzającego. Wprowadzenie do debaty przedstawione zostanie w sierpniu na naszej stronie internetowej pod hasłem „Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych”, zgodnie z deklaracją zgłoszenia naszego Towarzystwa do udziału w tym przedsięwzięciu. Informacja o debacie znajdzie się także w „Kalendarzu Tygodnia Organizacji Pozarządowych”, przedstawiającym realizację całego projektu. Kalendarz wydaje Urząd Miasta Poznania.

    Współpraca z Towarzystwem Niemiecko – Polskim w Poczdamie rozwija się pomyślnie. Po spotkaniu w dniu 26. czerwca w Poznaniu, mimo wakacyjnej przerwy, nastąpiła pierwsza wymiana korespondencji, przygotowująca plan współpracy obu stowarzyszeń w roku 2011. Będzie potrzebne zorganizowanie się zespołu, który ten temat rozwinie w pierwszoplanowe zadanie Towarzystwa w następnym roku

CZERWIEC 2010


    Planowane na dzień 06. lipca br. otwarte posiedzenie zarządu nie odbędzie się, ponieważ w tym dniu pomieszczenie Civitas Christiana nie będzie dostępne. Jak co roku robimy przerwę wakacyjną w miesiącu sierpniu, więc najbliższy termin spotkania przypada na pierwszy wtorek miesiąca września, to jest 07.09.2010.
    Jest zmiana w terminie wrześniowego projektu Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Tak, jak było to przekazane na spotkaniu czerwcowym, projekt został przesunięty o dwa tygodnie i zaczyna się w dniu 30. września. Pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.
    Po spotkaniu z Christliche Seniorenbund z Laatzen w dniu 14. maja br. otrzymaliśmy korespondencję od p. dr. Helmuta Duthweilera z bardzo wielkim podziękowaniem za spotkanie, które zorganizowaliśmy tej grupie w klubie seniora “Hetman”. Do podziękowania załączony jest krótki opis całej wycieczki przez Polskę oraz zaproszenie do spotkania wspólnie z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Hanowerze. W tym miejscu raz jeszcze serdecznie dziękuję, za udział w spotkaniu, tym naszym członkom, którzy znaleźli czas, siły i ochotę, aby spotkać się z przyjezdnymi i tak dobrze reprezentować nasze Towarzystwo.
    W sobotę 26. czerwca, miało miejsce spotkanie z ośmioosobową grupą młodych członków Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Poczdamie, którzy postanowili podjąć kontakt z naszym Towarzystwem. Spotkanie zapowiada owocną współpracę, wynikającą z przedstawionych propozycji oraz zaangażowania naszych gości w sprawę. Postanowione zostało, że po wymianie korespondencji przyjęte zostanie wspólne stanowisko w sprawie współpracy naszych Towarzystw w latach 2010 i 2011.
    We wrześniu bieżącego roku, w ramach Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych, w dniu 11.09.2010, w mieście będą mogły prezentować się organizacje pozarządowe. Miejscami prezentacji będą niewielkie stoiska, ustawione na Placu Wolności. Ponadto będą także organizowane przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania spotkania i dyskusje w dniach od szóstego do jedenastego września. Możemy wziąć w tym udział, przygotowując projekt na urządzenie stoiska oraz przeprowadzenie spotkania prezentującego naszą działalność.
    W dniu 24. czerwca br. przewodniczący Towarzystwa uczestniczył w Wielkopolskiej Konferencji Konsultacyjnej na temat: “Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Zawodowej “Kadry dla Europy”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kilku poznańskich organizacji pozarządowych oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

MAJ 2010

1. Organizacyjne
    W dniu 10. maja br. miało miejsce Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich, podczas którego wybrane zostały nowe władze Związku. Przewodniczącym Związku pozostał w dalszym ciągu p. Zbigniew Leraczyk. W związku z pełnieniem funkcji przewodniczącego Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, ze stanowiska sekretarza Zarządu Związku Krajowego ustąpił p. Hubert Owczarek. Pełny skład nowych władz Związku przedstawiony zostanie na spotkaniu czerwcowym.

2. Projekt wrześniowy Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze
    W końcu kwietnia Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Hanowerze przekazało do Poznania informację o przygotowaniach do realizacji swojego projektu muzycznego, planowanego na wrzesień roku bieżącego. Projekt ma formę organizacyjną seminarium pod tytułem: “Durch Musik zur Freundschaft: Jugendmusikgruppen als Erziehungsprojekt in Polen und Deutschland am Beispiel des Jugend - Mandolinenorchesters in Zgorzelec, Dolnośląskie, Polen und der Big Band des Carl - Friedrich Gauß- Schule in Hemmingen, Region Hannover, Deutschland”. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazana została do Hanoweru nasza deklaracja współpracy przy realizacji projektu, pierwsza informacja o przygotowaniach do projektu przedstawiona została na spotkaniu majowym.
    Projekt realizowany będzie w dniach 16 - 19. września, nasz udział rozpocząć może się w dniu 16. lub 17. września, ponieważ pierwszy dzień przeznaczony będzie głównie na próby muzyczne. Zarząd apeluje o zgłaszanie udziału w projekcie w miesiącu czerwcu, najlepiej już podczas comiesięcznego, czerwcowego spotkania.

3. Spotkanie w klubie seniora “Hetman”, w dniu 14. maja 2010
    W kwietniu przyszło z Dolnej Saksonii do Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu zapytanie o możliwość spotkania w Poznaniu. Propozycja złożona przez Christliche Seniorenbund z Laatzen dotyczyła spędzenia w dniu 14. maja dwóch sympatycznych godzin przy kawie i ciastku w celu zapoznania się i przedstawienia swoich organizacji. Po bezskutecznych próbach znalezienia w centrum miasta lokalu, w którym w piątek po południu mogłoby razem usiąść ponad sześćdziesiąt osób, padła propozycja spotkania w klubie seniora “Hetman” na Osiedlu Jana III. Sobieskiego, przyjęta wcześniej przez kierowniczkę tego klubu. W tej nowej sytuacji z prawie pięćdziesięcioosobową grupą dolnosaksońskich seniorów mieli spotkać się przedstawiciele Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu oraz osiedlowego klubu seniora “Hetman” i zaplanowane dwie godziny wypełnione miały zostać w całości prezentacją organizacji oraz rozmowami ich członków.
    Goście realizowali wycieczkę przez Polskę, której pierwszym etapem była Wielkopolska. Tutaj zaplanowano zwiedzanie miasta Poznania i poznańskiej fabryki Volkswagen. Mając wcześniejsze, dobre doświadczenie z kontaktu z Towarzystwem Polsko - Niemieckim w Poznaniu w roku poprzednim, jeden z członków niemieckiej grupy zaproponował dodatkowo kontakt z tą właśnie polską organizacją pozarzarządową. Z kolei przewodniczący Towarzystwa - Hubert Owczarek, jednocześnie członek klubu seniora “Hetman”, wykorzystał szansę poszerzenia kontaktu i pokazania gościom rzeczy dla nich nieznanej, czyli osiedla na obrzeżu miasta i tamtejszego klubu seniora.
    Najpierw było jednak nieco nerwów a nawet horroru. Na początku maja, kiedy ustalone zostały już sprawy organizacyjne i miejsce spotkania, zupełnie zerwała się łączność z przedstawicielem niemieckiej grupy. Brak kontaktu trwał do dnia poprzedzającego przyjazd i przy świadomości, że grupa gości to ludzie w zaawansowanym wieku, bardzo niepokoił organizatorów spotkania. Wszystko jednak poszło bardzo dobrze.
    Spotkanie z grupą Christliche Seniorenbund Laatzen zaczęło się ich odbiorem, przez przewodniczącego Towarzystwa, na Placu Mickiewicza, przed pomnikiem “Poznańskiego Czerwca 1956”, dokładnie w wyznaczonym czasie. Dojazd stamtąd, zatłoczoną trasą na Piątkowo odbył się bez zakłóceń, do klubu “Hetman” autobus dotarł prawie co do minuty. Nie zawiedli także polscy uczestnicy spotkania, którzy stawili się w komplecie. Z naszej strony obecni byli: Basia Erdmann, Małgosia Wiater, Jurek Depko, Henio Józefowski, Boguś Kowalczyk i Hubert Owczarek. Byli też, nieco liczniej reprezentowani, miejscowi seniorzy.
    Po wstępnym przywitaniu podana została kawa i herbata do będącego już na stołach ciasta i po chwili oddechu dla wszystkich, goście przywitani zostali przez kierowniczkę klubu jako gospodarza obiektu. Jako, że niemiecka grupa była stowarzyszeniem chrześcijańskim, jej prezentacji po starszym grupy, dokonał także ewangelicki pastor. W ten sposób doszło do spotkania dwóch teologów, ponieważ kierowniczka klubu “Hetman” jest właśnie teologiem z wykształcenia. Do przedstawienia obu polskich organizacji wykorzystany został referat przewodniczącego Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, przygotowany na seminarium w Sozialwerk Berlin e.V., w dniach 9 - 14. maja 2010 r. Po prezentacji tekst niemiecki przekazany został stronie niemieckiej, zaś tekst polski - kierowniczce klubu “Hetman”, p. Steni Golińskiej.
    Ponieważ goście należeli do stowarzyszenia, mającego w nazwie słowo “Chrześcijański”, znalazł się też czas na odwiedzenie osiedlowego kościoła. Pod koniec pobytu w klubie prawie połowa niemieckich uczestników wyraziła chęć pójścia do kościoła, w którym powoli zaczęli zbierać się ludzie przed nabożeństwem majowym. Przychodzili ludzie starsi wraz z dziećmi, ubranymi w komunijne szaty, jako że maj jest miesiącem pierwszych komunii. Trochę szkoda, ale księdza w kościele jeszcze nie było. Po krótkim oglądnięciu kościoła, pastor niemiecki, jako przewodnik grupy, zachęcił swoich współtowarzyszy do zajęcia miejsc w czterech pierwszych ławkach i tam goście razem odśpiewali, według ewangelickiego obrządku, jeden z psalmów. Dodać jednak należy, wśród niemieckich gości byli również katolicy, biorący udział w tym śpiewie. Byliśmy więc świadkami polsko - niemieckiej ekumenii w praktyce, może w tym kościele po raz pierwszy.
    Planowany czas spotkania 16 - 18.00 wykorzystany został maksymalnie. Przyjazd gości nastąpił o 16.05, po wejściu na stoły wjechała kawa i herbata, ciasta już były. Przywitania, prezentacje i rozmowy trwały przez półtorej godziny. O wpół do szóstej padła propozycja, aby pójść do kościoła, co razem zajęło niecałe pół godziny. Po powrocie z kościoła zrobione zostały jeszcze zdjęcia na zewnątrz, przy autobusie i odjazd nastąpił o godzinie 17.59.
    Ze spotkania pozostała dobra dokumentacja. Zrobiono wiele zdjęć, ponadto do księgi pamiątkowej klubu seniora zostały dokonane wpisy przez gości z Niemiec oraz z Towarzystwa Polsko - Niemieckiego. Wpisy podpisane zostały przez prawie wszystkich uczestników spotkania. Tym spotkaniem Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu po raz kolejny dołożyło pozytywnie cegiełkę do dzieła właściwego kształtowania relacji polsko - niemieckich w regionie.

 

KWIECIEŃ 2010

Tragedia narodowa - katastrofa pod Smoleńskiem
    W dniu 10. kwietnia 2010 roku miała miejsce wielka polska tragedia narodowa - podczas próby wylądowania na lotnisku pod Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot Tu - 134 z prawie stu pasażerami. Nikt nie przeżył katastrofy. Zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i towarzyszące mu osoby ze świata polityki, życia publicznego i kultury, w przeważającj części związani z partią Prawo i Sprawiedliwość. Wymiar tragedii wywołał szok nie tylko w Polsce i Europie. Wyrazy współczucia i kondolencje przychodziły z całego świata, odbierali je przedstawiciele władz i organizacji a także zwykli obywatele polscy. Najdalsze przyszły z Meksyku, gdzie akurat przebywało dwoje młodych Niemców, sympatyków naszego Towarzystwa.
    Razem do Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu, jak i do jego pojedynczych członków przyszło prawie trzydzieści korespondencji z wyrazami współczucia i solidarności w tym nieszczęściu, na które do każdego z nadawców wysłane zostało podziękowanie. Pani Barbara Erdmann przesłała nam wiersz żałobny, który przetłumaczyła na język polski Pani Elżbieta Skowrońska. Wiersz odnosi się do dwóch naszych, polskich tragedii - mordu w Katyniu przed siedemdziesięciu laty i katastrofy pod Smoleńskiem dokładnie siedemdziesiąt lat później.

 

Worte der Trauer - den Menschen in Polen
10.04.1940
Massaker der Welt
durch Menschenhand
Schuld, Gedenken
Versöhnung
in Blumen gebunden
Tränen der Erinnerung
für den Friedhof des Grauens

in guter Absicht
die Taube des Friedens
in euren Händen
fallt ihr selbst
menschlichen Versagen
zum Opfer
begraben unter den Kränzen
der Hoffnung
Gott, wo war
deine schützende Hand
über unseren Schwestern und Brüdern

Słowa żalu - ludziom w Polsce
10.04.2010
Ludobójstwo świata
rękę człowieka
wina, pamięć
pojednanie
w wiązankach kwiatów
łzy wspomnień
na cmentarz okrucieństwa

w dobrej wierze
gołąb pokoju
w waszych rekach
sami padacie ofiarą
bo ludzie zawiedli
pogrzebani
pod wieńcami
nadziei
Boże, gdzie była
Twa chroniąca ręka
nad naszymi siostrami i braćmi

 

MARZEC 2010

    Ciąg dalszy aktualności w tym roku wpisał się nam raz jeszcze w kolorze żałoby. W dniu 16. marca odszedł od nas do Wieczności Pan Profesor Jerzy Kozłowski. Spoczął na naramowickim cmentarzu, niedaleko miejsca, na które odprowadziliśmy w ubiegłym miesiącu naszą Koleżankę Krysię Radomską. Wspomnieniu o zmarłym poświęcona będzie część naszego comiesięcznego spotkania w Civitas Christiana w dniu 06. kwietnia.

    W dniach 12 – 14. marca, jako polska organizacja pozarządowa zaistnieliśmy na seminarium pod tytułem „Europa gestalten! Gemeinsam in die Zukunft”, zorganizowanym przez Ostseegesellschaft e.V. w Luebeck – Travemuende, w Ostsee – Akademie. Przewodniczący Towarzystwa, p. Hubert Owczarek w swoim referacie przedstawiał na przykładach zrealizowanych projektów działalność naszej organizacji na rzecz polsko – niemieckiego pojednania i współpracy. Wystąpienie to dobrze korespondowało z dwoma niemieckimi referatami. Pierwszy poświęcony był dawnym niemieckim cmentarzom na ziemiach polskich, jako śladom niemieckiej przeszłości, drugi był wspomnieniem o ostatnim ewangelickim pastorze w Obornikach Wielkopolskich, pokazanym na tle bardzo bogatej fotograficznej dokumentacji dawnej parafii ewangelickiej w tym mieście. Znaczna część tych zdjęć dokumentowała czas hitlerowskiej okupacji Obornik. Całość tej dokumentacji wykonana przez wspominanego ostatniego obornickiego pastora została przekazana władzom samorządowym Obornik. W seminarium brały udział dwie grupy polskiej młodzieży szkolnej, dla których treść seminarium była znaczącą lekcją współczesnej historii Polski i Niemiec.

    Na seminarium prezentowany był również film „Sandbostel 2009” o spotkaniu oraz wspólnej pracy i zabawie młodzieży z kilku krajów podczas jednego z projektów unijnych. Autor filmu Szymon Solarski, obecnie student Kolegium Europejskiego w Gnieźnie jest absolwentem Zespołu Szkół w Objezierzu. Artystycznym dopełnieniem seminarium był jednoznacznie antywojenny muzyczny spektakl pod tytułem „Ein Dichter darf nicht schweigen”, w wykonaniu młodzieży niemieckiej i polskiej z Norden i Miastka.

    Grupa młodzieży z powiatu obornickiego jeszcze przed dojazdem na miejsce zwiedziła Kościół Mariacki w Lubece, zapoznając się z historią i legendą budowy tej świątyni, której konstrukcja stała się wzorem do naśladowania dla budowniczych kilkudziesięciu świątyń. Oprowadzającym po świątyni był pastor Helmut Brauer, syn ostatniego obornickiego pastora, ten sam, który potem wspominał, w bardzo wiarygodny sposób, swojego ojca, ewangelicką gminę w Obornikach oraz czas wojny i okupacji w tym mieście.

Zdjęcia z przedstawianych wydarzeń miesiąca marca znajdą się w naszej galerii w krótkim czasie.

 

STYCZEŃ, LUTY 2010

Pierwsze spotkanie w nowym roku
    W dniu 05. stycznia miało miejsce pierwsze otwarte posiedzenie zarządu Towarzystwa, poświęcone sprawom organizacyjnym. Przedstawione zostały założenia oferty realizacji jednego z zadań publicznych w konkursie ogłoszonym przez samorząd wojewódzki na rok 2010. Oferta złożona została do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Na całość oferty składa się kilka projektów z zakresu popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Wielkopolan, planowanych do realizacji w roku 2010. Do współdziałania zaproszone zostało Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Hanowerze, które potwierdziło swój udział przekazaniem “Deklaracji współpracy”, podnoszącej wartość złożonego wniosku. Wyniki konkursu znane będą w miesiącu marcu.

Szanse na rozwój i aktywność
    1. Projekt pod tytułem “Droga do przyjaźni poprzez muzykę i słowo”, złożony w grudniu do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej uzyskał akceptację i wsparcie. W tej sytuacji spotkanie autorskie Barbary Erdmann, będące główną częścią projektu, z udziałem gości z Hanoweru realizowane będzie w planowanym terminie 12 - 13. lutego, a jego rezultaty przedstawione zostaną w następnych komunikatach.
    2. Stoimy przed dużą szansą ubiegania się o znaczące wsparcie naszych projektów, w ramach dwóch ogłoszonych konkursów na lata 2007 - 2013, pod następującymi hasłami: “Europa dla obywateli” oraz “Młodzież w działaniu”. Sprawy organizacyjne, tworzenie zespołów autorskich oraz formułowanie założeń do projektów będzie treścią spotkań w miesiącach lutym i marcu. Udział w tych konkursach jest szansą dalszego rozwoju naszego projektu: “Spotkania z ludźmi, kulturą i językiem partnerów w Unii Europejskiej”
    3. W związku z przygotowaniami Polski do pełnienia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o przyznawanie patronatu Prezydencji Polskiej dla swoich projektów i innych przedsięwzięć, których celem będzie wsparcie promocji Prezydencji Polski w Radzie w roku 2011. Zarząd Towarzystwa sugeruje rozważenie przygotowania takiego projektu, który spełniał będzie wymagania w przedmiotowej sprawie. Sprawa dotyczy roku 2011, a więc roku jubileuszu dwudziestolecia naszego Towarzystwa.

Bieżące sprawy programowe
    Przełom stycznia i lutego postawił całe nasze Towarzystwo przed koniecznością podjęcia istotnych działań organizacyjnych. W dniu 27. stycznia ponieśliśmy wielką stratę, ponieważ po ciężkiej chorobie zmarła p. Krystyna Radomska, skarbnik naszego Towarzystwa. Msza święta za spokój duszy zmarłej oraz pogrzeb miały miejsce w dniu 02. lutego. Uczestniczyliśmy w tych uroczystościach, złożyliśmy kwiaty z dedykacją od przyjaciół z Towarzystwa i zapaliliśmy znicze na grobie Zmarłej.
    W tym samym dniu spotkaliśmy się w Civitas Christiana, na tradycyjnym spotkaniu comiesięcznym, podczas którego uczciliśmy pamięć Zmarłej. W dalszej częsci spotkania został podjęty zamiar przeprowadzenia w dniu 02. marca Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego, w celu uzupełnienia składu zarządu Towarzystwa a także przygotowania zmian w statucie Towarzystwa, mających na celu poprawienie efektywności działania.
    Zebranie poprzedzone będzie opracowaniem dokumentacji przez władze Towarzystwa i działaniami na rzecz zapewnienia jak najwyższej frekwencji.

 

LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2009

Spotkanie Towarzystw Niemiecko - Polskich w Versmold
    W dniach 06 - 08. listopada 2009 r. odbyło się, w miejscowości Versmold, coroczne spotkanie Towarzystw Niemiecko - Polskich, organizowane przez ich Zarząd Krajowy. O spotkaniu jest informacja w DIALOGU nr 88, której treść brzmi:
“Kongres Towarzystw Niemiecko - Polskich odbędzie się w Versmoldzie
    Tegoroczny kongres Towarzystw Niemiecko - Polskich odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2009 w Versmoldzie w Nadrenii Północnej - Westfalii pod hasłem “Sąsiedztwo w centrum Europy”. Federalny Związek Towarzystw Niemiecko - Polskich przyjął zaproszenie członka swojego kuratorium i burmistrza Versmoldu Thorstena Klutego, który od lat działa na rzecz współpracy polsko niemieckiej. Patronat objęła Regina von Dinther, przewodnicząca Landtagu Nadrenii - Północnej Westfalii. W kongresie udział wezmą m.in. ambasador RP w Berlinie Marek Prawda oraz wybitni pisarze Paweł Huelle i Hans-Ulrich Treichel.”
    Nie otrzymaliśmy zaproszenia do udziału ani jako Towarzystwo Polsko - Niemieckie, nie otrzymał także zaproszenia Krajowy Związek Towarzystw Polsko - Niemieckich, nie bardzo więc wiadomo w związku z tym, o sąsiedztwie z kim na tym spotkaniu planowane były dyskusje. Liczymy na informacje lub sprawozdanie z przedsięwzięcia przedstawione w czasopiśmie “Dialog”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze po pierwszym roku kadencji władz Towarzystwa

    W dniu 01. grudnia miało miejsce zebranie podsumowujące pierwszy rok działalności władz Towarzystwa w kadencji 2009 - 2011. Odbyło się w pierwszym zaplanowanym terminie, przy dobrej frekwencji. Cechą charakterystyczną tego roku była znaczna ilość przedsięwzięć wynikających z nieplanowanych kontaktów i wizyt gości z Niemiec w Poznaniu, co znacznie zmieniło przyjęty na początku roku 2009 plan działania. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, w wyniku dyskusji i postawionego wniosku, zarząd Towarzystwa uzyskał akceptację całorocznych działań w postaci jednogłośnego absolutorium. Po dyskusji nad przedstawionymi propozycjami podjęta została także uchwała zatwierdzająca plan działania Towarzystwa w roku 2010, z propozycjami spotkania noworocznego w końcu stycznia oraz przeprowadzeniem pierwszego projektu w miesiącu lutym.

Bieżące
    Z przyczyn losowych nie odbyło się planowane na dzień 05. grudnia w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich. Kolejny planowany termin to styczeń roku 2010.
    Podjęta została bardzo interesująca współpraca z Biurem Polsko - Niemieckim w Poznaniu, która ma szanse skutkować wspólnymi lub wspieranymi projektami polsko - niemieckimi. Towarzystwo uzyskało możliwość prezentacji swoich planów i działań w biuletynie Biura.

 

 

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2009

    Po sierpniowych przygotowaniach przyszedł kolejny czas bardzo intensywnych kontaktów, udziału w projektach oraz spotkań w pierwsze wtorki miesiąca, o siedemnastej, przy Kramarskiej 2. Po spotkaniach w dniach 01. września i 06. października kolejne nasze spotkanie odbędzie się w dniu 03. listopada i będzie pierwszą przymiarką do nowej formuły spotkań. Ponadto zarząd Towarzystwa przypomina, że w pierwszy wtorek grudnia, w dniu 01.XII. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze po pierwszym roku kadencji nowych władz.

Projekt IBB z Darmstadt
    Zgodnie z sierpniową zapowiedzią trzech naszych ludzi uczestniczyło w dniach 31.sierpnia - 06. września w projekcie organizowanym przez Internationales Bildungs- und Begegnungswerk Darmstadt przy wsparciu Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie. W projekcie brało udział kilkunastu obywateli niemieckich, kilkoro Polaków (z czego trzech z Poznania) oraz znaczna liczba mieszkańców Białorusi.

    XV. Kongres Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich do Gdańska
Organizatorem XV. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich było w tym roku Towarzystwo w Gdańsku. Kongres odbył się w dniach 11 - 13. września. Koszty udziału w Kongresie po raz pierwszy znacznie wzrosły, ponieważ do kosztu wpisowego w wysokości 100 złotych oraz kosztu dojazdu doszła po raz pierwszy cena hotelu. Dodać jednak trzeba, że podczas spotkań Towarzystw Niemiecko - Polskich takie płatności obowiązują co najmniej od roku 2006. Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu uczestniczyło grupą w sile jedenastu ludzi, widocznych i aktywnych podczas obrad i dyskusji. Obszerny opis Kongresu znajdzie się pod hasłem “Gdańsk 2009”. Opis i program Kongresu jest dostępny jest także na stronie gdańskiego Towarzystwa Polsko - Niemieckiego www.tpn-gdansk.info.

Kontakt z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Dreźnie
    W ubiegłym miesiącu doszło do bardzo sympatycznego kontaktu, rokującego duże nadzieje na wznowienie współpracy z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Saksonii. W wyniku współdziałania naszego Towarzystwa z Fundacją “Promocja zdrowia” oraz dzięki pomocy Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Saksonii, z siedzibą w Dreźnie, zostało zorganizowane polsko - niemieckie spotkanie ludzi z Wielkopolski i Saksonii zajmujących się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom w tych regionach. Dotychczas rozmawialiśmy kilkakrotnie o przygotowaniu wielkopolsko - saksońskiego projektu, były nawet deklaracje podjęcia pracy w tym przedmiocie, między innymi w oparciu o dotychczasowe kontakty z Serbołużyczanami. Zaistniały warunki do rozwinięcia pomysłu we wiosenny projekt. Zarząd oczekuje na podjęcie tego tematu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w dniu 01. grudnia bieżącego roku.

Inne

    Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w październiku, miały miejsce w hanowerskim ratuszu przedsięwzięcia nazwane “Dzień Polski”, w ramach “Dni Hanoweru”. W roku bieżącym przypadło to na środek tygodnia, nie zostało wsparte żadnym projektem, obniżającym koszty udziału, więc odbyło się bez naszego udziału. Jest pytanie, jaki wpływ będzie to miało na udział gości z Hanoweru w naszym Spotkaniu Noworocznym.

    W dniach 06 -08. listopada odbędzie się, w miejscowości Versmold, coroczne spotkanie Towarzystw Niemiecko - Polskich, organizowane przez ich Zarząd Krajowy. O spotkaniu jest informacja w DIALOGU nr 88, której treść brzmi:
“Kongres Towarzystw Niemiecko - Polskich odbędzie się w Versmoldzie
Tegoroczny kongres Towarzystw Niemiecko - Polskich odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2009 w Versmoldzie w Nadrenii Północnej - Westfalii pod hasłem “Sąsiedztwo w centrum Europy”. Federalny Związek Towarzystw Niemiecko - Polskich przyjął zaproszenie członka swojego kuratorium i burmistrza Versmoldu Thorstena Klutego, który od lat działa na rzecz współpracy polsko niemieckiej. Patronat objęła Regina von Dinther, przewodnicząca Landtagu Nadrenii - Północnej Westfalii. W kongresie udział wezmą m.in. ambasador RP w Berlinie Marek Prawda oraz wybitni pisarze Paweł Huelle i Hans-Ulrich Treichel.”
Nie otrzymaliśmy zaproszenia do udziału, nie bardzo wiem w związku z tym, o sąsiedztwie z kim na tym spotkaniu będzie mowa. Mówię to z dużą przykrością, jako, że jestem sekretarzem zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich.

“Przesiedleni - Wypędzeni. Niemcy i Polacy 1939 - 1945 w Kraju Warty”
    W dniach 16 - 18. października br. w Instytucie Zachodnim miała miejsce konferencja poświęcona próbie przekształcenia Wielkopolski w czasie hitlerowskiej okupacji we wzorcową część Trzeciej Rzeszy, czyli przekształcenia Wielkopolski wcielonej do Rzeszy z Wartheland w Warthegau czyli Mustergau. Głównymi uczestnikami konferencji byli obywatele niemieccy, w przedziale wiekowym od sześćdziesięciu pięciu do osiemdziesięciu lat - członkowie Deutsch - Baltische Gesellschaft, którzy w dużej części zachowali pamięć przesiedlenia z krajów nadbałtyckich do Wielkopolski. Polscy uczestnicy konferencji, w liczbie około dwudziestu osób dopełnili salę konferencyjną prawie do kompletu. Program konferencji był dostępny na stronie internetowej Instytutu Zachodniego, jednak ze względu na szczupłość sali konferencyjnej w Instytucie, lista zaproszeń na konferencję była krótka, przez co przedsięwzięcie tylko w składzie referentów miało charakter polsko - niemiecki. Na sali przeważali Niemcy, ilościowo w dyskusjach również.

    Jest możliwość udziału w tegorocznym spotkaniu adwentowym u seniorów w Berlinie, na samym początku adwentu. Udział nie będzie w żaden sposób wspierany, zarząd przewiduje skład grupy nie większy niż pięć osób.

    Przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego za pierwszy rok kadencji nowych władz, planowanego na 01. grudnia br. oraz Spotkania Noworocznego w styczniu roku przyszłego zamknięte zostanie na posiedzeniu władz Towarzystwa, najpóźniej do dnia 20. listopada br.

 

 

SIERPIEŃ 2009

    W miesiącu lipcu, jako wakacyjnym nie było spotkania w pierwszy wtorek miesiąca. Kolejne otwarte posiedzenie Zarządu Towarzystwa miało miejsce w pierwszy wtorek sierpnia, to jest w dniu 04. sierpnia, zgodnie ze zwyczajem.

Jedziemy na XV. Kongres Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich do Gdańska
    Organizatorem XV. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich jest w tym roku Towarzystwo w Gdańsku. Kongres odbędzie się w dniach 11 - 13. września. Na spotkaniu sierpniowym zostały zamknięte sprawy organizacyjne. Zgłosiliśmy dość liczny udział w tym przedsięwzięciu, mamy nadzieję, że udział naszych partnerów z Hanoweru też będzie zauważalny. Listę uczestników zamknęliśmy w dniu 10. sierpnia. Na koszt udziału składają się: sto złotych jako wpisowe (młodzież - połowa tej sumy), dojazd do Gdańska, który realizujemy indywidualnie oraz koszty noclegu. Pełny program Kongresu jest dostępny na stronie gdańskiego Towarzystwa Polsko - Niemieckiego www.tpn-gdansk.info.

Wizyta z Wolfsburga
    W dniu 30. czerwca mieliśmy przyjemność spotkać się z grupą z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego we Wolfsburgu. Grupa ta, przejeżdżając przez Poznań w swojej podróży studyjnej, zgłosiła chęć nawiązania kontaktu z naszym Towarzystwem i zrealizowania spotkania zapoznawczo - integracyjnego. Pierwszy kontakt, pomiędzy przedstawicielami zarządów obu Towarzystw miał miejsce w hotelu, w którym grupa się zatrzymała. Po nim miało miejsce krótkie zwiedzanie Starego Miasta i udział w seansie “Średniowieczny Poznań”, w podziemiach kościoła przy ulicy Ludgardy. Właściwe spotkanie członków obu Towarzystw miało miejsce w restauracji na Starym Mieście. Było bardzo udane, może być zapowiedzią nowych kontaktów i współpracy naszych Towarzystw.

Wizyta z Kassel
    Z okazji podróży studyjnej grupy z Heskiej Akademii Planowania Przestrzennego w Kassel, na ich propozycję, miało miejsce spotkanie zapoznawcze w siedzibie Civitas Christiana, w dniu 17. lipca. Grupa z Kassel liczyła osiem osób, nasz udział był podobnie liczny. Przewodniczący Towarzystwa przedstawił krótko historię, cele statutowe i program działania naszego stowarzyszenia, następnie wysłuchaliśmy informacji o działalności Akademii. Po części oficjalnej spotkanie przeszło w fazę rozmów indywidualnych pomiędzy uczestnikami i zakończyło się po prawie trzech godzinach. Pewnym utrudnieniem był brak tłumacza, ponieważ nikt z gości nie mówił po polsku. Mimo tego spotkanie uznać należy za udane, tym bardziej, że nawiązany został kontakt korespondencyjny z propozycjami tematów współpracy, już po powrocie naszych gości do Hesji.

Kontakt z Polsko - Niemieckim Klubem z Berlina
    W miesiącu lipcu Przewodniczący Towarzystwa otrzymał propozycję spotkania się z grupą Niemców z Berlina, która przebywała na krótkim kursie języka polskiego w Puszczykówku i chciała nawiązać kontakt z Towarzystwem Polsko - Niemieckim w Poznaniu. Doszło do spotkania organizatora kursu z przewodniczącym Towarzystwa i wzajemnej prezentacji Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu i Niemiecko - Polskiego Klubu w Berlinie. Możliwa jest kontynuacja kontaktów, o ile dojdzie do ponownego przyjazdu uczestników kursu do Poznania, w trzeciej dekadzie sierpnia.

Projekt IBB z Darmstadt
    Nasze Towarzystwo otrzymało korespondencję z Internationales Bildungs- und Begegnungswerk Darmstadt w sprawie projektu niemiecko - polsko - białoruskiego, planowanego na przełom sierpnia i września. Była to propozycja uczestniczenia trzech osób z naszego Towarzystwa w projekcie tego Instytutu. Propozycja została przyjęta. Czas trwania projektu to osiem dni, miejsce - Białoruś. Informacja o przebiegu projektu oraz o możliwościach dalszej współpracy z wymienionym Instytutem ukaże się w aktualnościach październikowych.

Sprawy bieżące
    Bieżący rok jest czasem dalszej, bardzo aktywnej działalności Towarzystwa, jest także czasem problemów, które weryfikują nasze plany i program działania. Planowany na wiosnę wspólny projekt w Poznaniu, w uzgodnieniu z naszymi partnerami z Hanoweru, nie doszedł do skutku, ponieważ jego temat w znacznej części realizowany będzie podczas kongresu w Gdańsku. Nie będziemy w tym roku również realizować projektu związanego z rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Mimo tego, jak widać wyraźnie, nasza aktywność wcale nie będzie mała, a naszymi priorytetami będą:
    a) udział w projekcie IBB Darmstadt w Polsce i na Białorusi w dniach 31. sierpnia - 06. września 2009 r.
    b) udział w Kongresie w Gdańsku w dniach 11 - 13. września br.
    c) udział w październiku, w Hanowerze, w “Dniu Polskim”, w ramach “Dni Hanoweru”,
    d) udział w spotkaniu Towarzystw Niemiecko - Polskich, o którym dziś wiemy, że będzie miało miejsce w zachodniej części Republiki Federalnej Niemiec,
    e) udział w tegorocznym spotkaniu adwentowym w Berlinie,
    f) przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz Spotkania Noworocznego, w grudniu br. i w styczniu roku przyszłego.

Są następujące problemy i sprawy organizacyjne:
    1. Trzeba zorganizować zespół, który podejmie trud uruchomienia i prowadzenia cyklicznego projektu pod tytułem SPOTKANIA Z KULTURĄ I JĘZYKIEM NIEMIECKIM. Wymaga to napisania projektu i wystąpienia o wsparcie dla tej inicjatywy.
    2. Trzeba podnieść jakość przekazu i atrakcyjności naszej strony internetowej, dobrze byłoby dodać jej niemieckojęzyczną wersję. Jest to zadanie na drugi rok kadencji naszych władz. Może być realizowane łącznie z wymienionym wyżej projektem.

 

CZERWIEC 2009

Przygotowanie do Kongresu w Gdańsku
    W sprawie XV. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich do naszego Towarzystwa przyszła kolejna korespondencja, potwierdzająca dotychczasowe ustalenia. Kongres zaczyna się w dniu 11. września (piątek), zwiedzaniem Gdańska w godzinach dopołudniowych. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 18.00. W sobotę 12. września realizowana będzie część merytoryczna w postaci dyskusji panelowych i debat, niedziela 13. września będzie miała charakter plenerowy z przedstawieniem historii Pomorza i Gdańska. Koszt tych trzech kongresowych dni dla uczestników z Polski wynosił będzie 100 złotych jako wpisowe, 160 złotych jako koszty noclegu oraz osobno koszty dojazdu. Nie planuje się centralnie organizowanego dojazdu.
Podczas spotkania otwarta została lista uczestników, która zamknięta zostanie na spotkaniu w dniu 04. sierpnia. Ostateczny termin wpłaty wpisowego - 04. sierpnia.

Wizyta z Wolfsburga
    W dniu 30. czerwca spotykamy się z grupą z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego we Wolfsburgu. Grupa ta przejeżdża przez Poznań i zgłosiła chęć nawiązania kontaktu z naszym Towarzystwem. Spotkanie będzie miało miejsce w restauracji w obrębie Starego Miasta, od godziny 18.00. Lista chętnych do udziału pozostaje w dalszym ciągu otwarta, zgłoszenie udziału możliwe jest u Przewodniczącego Towarzystwa per e-Mail lub telefonicznie. Szczegóły organizacyjne przekazane zostaną chętnym do udziału w dniach 25 - 27. czerwca.

    W miesiącu lipcu nie będzie spotkania w pierwszy wtorek miesiąca. Następne spotkanie odbędzie się w pierwszy wtorek sierpnia, to jest w dniu 04. sierpnia, zgodnie ze zwyczajem.

Wizyta z Hamburga
    Na spotkaniu w dniu 02. czerwca gościliśmy Przewodniczącą Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hamburgu, p. Violę Krizak, która po krótkiej prezentacji swojego Towarzystwa, przedstawiła zebranym treść “Apelu dotyczącego pracy Fundacji ’Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie’ ”, z zapytaniem o nasze stanowisko w tej sprawie i możliwość współdziałania. Ponieważ w naszym Towarzystwie trwały już prace nad dokumentem w podobnej sprawie, zostało uzgodnione, że na stronach internetowych obu Towarzystw zostaną umieszczone oba dokumenty a ponadto zarządy obu Towarzystw przekażą te apele przedstawicielom miejscowych władz oraz do mediów. Teksty obu dokumentów przytoczone są poniżej.

 

Apel
dotyczący pracy Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”

    Ostra, publiczna dyskusja na temat składu komitetu doradczego Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” skłoniła Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Hamburgu do wystąpienia z apelem, skierowanym do opinii publicznej.

    Pamiętając o krzywdach wyrządzonych narodowi polskiemu już podczas zaborów, dokonanych w 18. wieku przez Prusy, Rosję i Austrię, a szczególnie w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939 -1945, Towarzystwo Niemiecko-Polskie od lat dąży do pojednania, porozumienia i przyjaźni między obywatelami Niemiec i Polski.

    Mimo wielu przeszkód, na jakie natrafiała ta współpraca w czasach, gdy w Polsce rządzili komuniści, a także niestety w związku ze sporami wokół Układu Polska-RFN, obywatele RFN, zrzeszeni w Towarzystwach Niemiecko-Polskich, przyczynili się do tego, że „między Niemcami i Polakami możliwa jest, szczególnie po okresie przełomu politycznego, przyjacielska współpraca na zasadach równouprawnienia i wzajemnego szacunku.” Powstały liczne partnerstwa na płaszczyźnie komunalnej i regionalnej, podobnie jak Towarzystwa Polsko-Niemieckie po stronie naszych sąsiadów oraz różnorodne formy kontaktów partnerskich we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

    Na tych obywatelskich postawach mogli oprzeć się kanclerz Kohl i premier Mazowiecki:

    Zawierając traktat o uznaniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej (14 listopada 1990 r.) oraz traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (17 czerwca 1991 r.) stworzyli podstawę dla przyszłej, pokojowej i przyjaznej koegzystencji państw Europy Środkowej, która mimo pojawiających się zagrożeń trwa do dzisiaj.

    Trudno było oczekiwać dobrosąsiedzkich stosunków w obliczu naszej wspólnej historii, która kosztowała miliony ludzkich istnień, a na której bolesne piętno odcisnął narodowy socjalizm niemiecki. Prawie każda rodzina polska odczuła skutki bezprawia i zbrodni popełnionych w imieniu narodu niemieckiego. Wielu Polaków starszego pokolenia, byłych więźniów obozów koncentracyjnych czy robotników przymusowych, wykonujących niewolniczą pracę, cierpi do dziś na skutek tych zbrodni.

    W tej sytuacji nie dziwi nieufność i zmasowana krytyka pojawiających się po stronie niemieckiej niepokojących tendencji wobec Polaków. Z negatywną oceną spotykają się Niemcy,

    - którzy w swoich działaniach nie uwzględniają historycznych obciążeń, bądź uwzględniają je w stopniu niewystarczającym,

    - którzy w przeszłości permanentnie zwracali się przeciw porozumieniu z Polską między innymi przez odrzucanie postanowień Układu Polska-RFN z 1970 roku, traktatu o uznaniu granicy na Odrze i Nysie z 1990 roku oraz traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku,

    - którzy wypowiadają się przeciw uznaniu następstw drugiej wojny światowej,

    - którzy kwestionowali dojrzałość Polski do członkowstwa w Unii Europejskiej.

    Praca Fundacji „ Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” stawia sobie za cel m.in. utrwalenie pamięci o cierpieniu niemieckiej ludności wypędzonej ze swych stron rodzinnych. Należy oprzeć się wszelkim próbom relatywizowania własnej odpowiedzialności za drugą wojnę światową.

    Prosimy o dużą delikatność w kształtowaniu i pielęgnowaniu stosunków polsko-niemieckich. Wymagają one wzajemnego zaufania i pewności, że odpowiedzialna polityka uwzględni interesy i nastroje sąsiadów po drugiej stronie granicy. Zasada ta dotyczy wszystkich sąsiadów państwa niemieckiego. Poszanowanie odczuć sąsiadów nie ogranicza wolności obywatelskiej!

    Domagamy się więc, by prace Fundacji i planowany „zauważalny znak” (jak Kanclerz Angela Merkel określiła sposób upamiętnienia wypędzeń, przyp. tłumacza) brały pod uwagę polską historię i kulturę. Niemcy, nie zapominając o własnych ofiarach wojny, dążyć powinni do otwartego i szczerego dialogu z Polakami. Dyskusja o stanowisku Polski na ten temat, nie może odbywać się bez polskiego udziału.

    Oczekujemy, że Fundacja, organizując własne przedsięwzięcia, włączy do nich młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów europejskich, aby uniknąć wszelkich podejrzeń o subiektywną interpretację historii, uwzględniającą tylko narodowe racje oraz weźmie pod uwagę w swojej pracy sposób myślenia „nowych” Europejczyków.

    Apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych, by pracę Fundacji trzymać z dala od partyjno-politycznych dyskusji i nie nadużywać jej jako elementu kampanii wyborczej.

    Nasz apel ma się przyczynić do tego, aby nie powstawały kolejne resentymenty. Ma on także zapobiec wszelkim próbom trwałego naruszenia stosunków polsko-niemieckich.

 

Towarzystwo Niemiecko-Polskie z Hamburga

6 kwietnia 2009

 

APEL
w sprawie pogarszających się stosunków polsko - niemieckich

    Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu, jako organizacja pozarządowa, od prawie dwudziestu lat pomyślnie działająca na rzecz nawiązywania i rozwijania kontaktów polsko - niemieckich, służących wzajemnemu poznawaniu się różnych środowisk i społeczności w Wielkopolsce i krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, zwraca się z apelem do wszystkich zwolenników dobrosąsiedzkich stosunków polsko - niemieckich o podjęcie energicznych i bardziej widocznych działań mających na celu ochronę dotychczasowych owoców procesu wdrażania Traktatów polsko - niemieckich z 14. listopada 1990 roku i 17. czerwca 1991 roku. Apelujemy także gorąco o kontynuowanie wieloletnich wysiłków różnych grup społecznych i organizacji pozarządowych w Polsce i w Niemczech na rzecz budowania pojednania, porozumienia i współpracy pomiędzy Polakami i Niemcami.
    Nasze Towarzystwo od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem tworzenia i rozwijania polsko - niemieckich kontaktów, realizując wspólne projekty z wieloma organizacjami pozarządowymi w Niemczech a także wspierając polsko - niemieckie wymiany młodzieżowe w wielkopolskich szkołach średnich. Działania te budują nowe, przyjazne relacje między Polakami i Niemcami, zbliżają do siebie ludzi, rodziny i całe społeczności, tworzą też szanse na zmianę starych, niedobrych stereotypów polsko - niemieckich. Działania polityków powinny takie inicjatywy wspierać i rozwijać zamiast próbować wywoływać niechęć, nieufność a nawet wrogość pomiędzy naszymi narodami.
    Tworząc nowe kontakty z grupami społecznymi i organizacjami w Niemczech nie uchylaliśmy się od udziału w spotkaniach z organizacjami byłych niemieckich mieszkańców Wielkopolski a nawet z byłymi obrońcami “Twierdzy Poznań” z roku 1945. W naszych projektach brali także udział członkowie mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce. Każde z tych spotkań i projektów zbliżało ludzi w nich uczestniczących, tworzyło też warunki do budowania porozumienia i rozwijania współpracy pomiędzy uczestniczącymi w nich Polakami i Niemcami. Świadczą o tym wspólne deklaracje, przyjmowane jako podsumowania zrealizowanych projektów. Również wspólny projekt zorganizowany w roku 2008 w miastach Görlitz i Zgorzelec został poprowadzony tak, że przy pamięci o złej i bolesnej przeszłości, głównym punktem ciężkości było szukanie dróg rozwijania dalszej współpracy i porozumienia oraz pojednania. Każde z tych działań pokazują, że ludziom w Polsce i w Niemczech jest bliżej do siebie niż wielu politykom, których zadaniem jest ludzi tych reprezentować i na ich rzecz pracować.
    W naszych działaniach pamięć o przeszłości nigdy nie była pomijana, jednak każdorazowo staraliśmy się wytyczać nowe, przyjazne dla wszystkich drogi i cele działania. W Poznaniu, przed pięciu laty, wspólnie z przyjaciółmi z Niemiec, świętowaliśmy wejście Polski do Unii Europejskiej, robiąc sobie zdjęcia przy pamiątkowym kamieniu, na którym znajduje się motto autorstwa jednego z jej twórców. Motto to brzmi: “My nie jednoczymy państw, my jednoczymy ludzi”. Niedługo potem, również wspólnie, cieszyliśmy się z tego, że po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen zniknęły kontrole graniczne a przez to nasze kontakty stały się łatwiejsze i staliśmy się sobie znowu bliżsi.
    Pomiędzy nami byli i są ludzie, którzy mieszkają teraz w Polsce, a w wyniku nowego podziału Europy po wojnie, utracili swoje ziemie rodzinne, leżące na wschodzie, w granicach przedwojennej Polski. Współpracujemy i przyjaźnimy się z ludźmi, którzy urodzili się na terenach obecnie leżących w granicach państwa polskiego, a teraz mieszkają w Republice Federalnej Niemiec. Zachowujemy pamięć tamtej historii, ale przede wszystkim budujemy wspólną, przyjazną przyszłość, spotykając się, realizując wspólne projekty i wspierając polsko - niemieckie kontakty naszej młodzieży. W programach działania naszych organizacji zawieramy poznawanie nowych ludzi po drugiej stronie granicy i krąg takich znajomych ciągle się rozszerza.
    Ostatnie wydarzenia, w tym szczególnie agresywne podkreślanie niemieckich krzywd, doznanych w końcowych miesiącach II. wojny światowej i po zakończeniu tej wojny, budzi wielki sprzeciw i obawy o los porozumienia i pojednania polsko - niemieckiego. Tak samo wszelkie próby przerzucania, na ofiary agresji hitlerowskiej, odpowiedzialności za skutki wojny, wywołanej przez Trzecią Rzeszę Niemiecką, przyjmowane są w Polsce z wielkim rozczarowaniem, wzmagają nieufność wobec przyzwalających na to polityków i podważają wiarę w możliwość dobrosąsiedzkich stosunków polsko - niemieckich.
    Apelujemy do polityków po obu stronach polsko - niemieckiej granicy o wspieranie tych, którzy jako cel działania stawiają sobie budowanie polsko - niemieckiej przyszłości w duchu polsko - niemieckich traktatów o potwierdzeniu istniejącej granicy oraz o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Apelujemy także o zdecydowane odcięcie się od tych, którzy próbują otwarty i szczery dialog pomiędzy Polakami i Niemcami zamienić we wzajemne oskarżanie się, budowane na próbach fałszowania i relatywizowania historii.

Zarząd Towarzystwa
Polsko – Niemieckiego
w Poznaniu
15. czerwca 2009 r

MAJ 2009

Jubileusz Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze
    Pięć lat temu nasze Towarzystwo, jako jedyna zorganizowana i liczna grupa z Polski, brała udział w Jubileuszu Dwudziestopięciolecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Wtedy też po raz pierwszy, a autorem inicjatywy był p. Manfred KAROW, w Hanowerze miało miejsce wspólne posiedzenie obu naszych zarządów. Od tamtego czasu co roku prowadziliśmy dwa wspólne projekty, na przemian w Poznaniu i w Hanowerze, realizując nasze cele statutowe, czyli nawiązując i rozwijając kontakty polsko - niemieckie, służące wzajemnemu poznawaniu się, dla tworzenia lepszych warunków na rzecz wszechstronnej współpracy między Polakami i Niemcami. Spotykaliśmy się także przy innych okazjach, na przykład już wcześniej świętowaliśmy wspólnie w Poznaniu, w maju 2004, wejście Polski do Unii Europejskiej. Pełna informacja o jubileuszu znajduje się pod hasłem “Jubileusz w Hanowerze 2009”

Spotkanie majowe
    Majowe otwarte posiedzenie zarządu Towarzystwa poświęcone było przedstawieniu udziału naszej delegacji w obchodach jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze, przekazaniu informacji o przygotowywanym na wrzesień XV. Kongresie Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich w Gdańsku, informacji o berlińskiej wystawie “Wir Berliner!, My berlińczycy!” oraz sprawom organizacyjnym. Planowana druga część prezentacji historii naszego Towarzystwa, z powodu wyczerpania limitu czasu, przeniesiona została na następne spotkanie.

Kontakty, korespondencja
    W związku z bardzo dobrze rozwijającą się wymianą szkolną pomiędzy młodzieżą z powiatów Oborniki i Wągrowiec oraz powiatu Lüchow - Dannenberg w Dolnej Saksonii, wprowadzona zostanie dodatkowa zakładka na naszej stronie internetowej, dla prezentowania tej działalności.
W końcu maja lub na początku czerwca 2009 Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu planowało zorganizować seminarium “Zarządzanie wizerunkiem organizacji pozarządowej działającej na polu współpracy polsko - niemieckiej” oraz podróż studyjną szlakiem polsko - niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Ponieważ zaistniała możliwość zaprezentowania wymienionego tematu podczas Kongresu w Gdańsku, zarząd planuje zaproszenie Towarzystwa z Hanoweru do Gdańska, na realizację tego projektu. Będzie to jednocześnie spełnienie zeszłorocznego postulatu naszych hanowerskich partnerów o wyprowadzenie realizacji naszych projektów z Poznania.

KWIECIEŃ 2009

    W dniach 24 - 26. kwietnia będą miały miejsce rocznicowe obchody w Towarzystwie Niemiecko - Polskim w Hanowerze. Będzie to jubileusz trzydziestolecia istnienia Towarzystwa. Przed pięciu laty w poprzednim jubileuszu nasze Towarzystwo brało udział liczną delegacją i byliśmy tam jedyną dużą grupą z Polski. W tym jubileuszu powinniśmy również wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, szczególnie jako Towarzystwo partnerskie.
W dalszej perspektywie mamy przed sobą udział w organizowanym w Hanowerze projekcie pod tytułem “Polentag”, który mieć będzie miejsce w połowie października. Organizatorzy liczą na udział kilkuosobowej z naszego Towarzystwa. Otrzymaliśmy propozycję z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego we Wolfsburgu, aby podczas ich pobytu w Poznaniu na przełomie czerwca i lipca zorganizować spotkanie, połączone z wzajemnym przedstawieniem się. Grupa niemiecka liczyć będzie około 35 osób, w naszym mieście będą przejazdem. Jest to szansa na nawiązanie kolejnego kontaktu, po spotkaniach z grupami z Frankfurtu nad Menem i z Norymbergi, w latach poprzednich.


    Z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Kilonii otrzymaliśmy propozycję przygotowania dla ich wykonawców warunków dla zrealizowania “wieczoru poetyckiego”. Ewentualna możliwość zależeć będzie od znalezienia szkoły średniej, w której przedsięwzięcia mogłoby być zrealizowane.
Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Gdańsku podjęło się zorganizowania w dniach 11 - 13. września bieżącego roku w Gdańsku XV. Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich. Wiadomości o tym najważniejszym projekcie polsko - niemieckim przekazywane będą sukcesywnie, program i koszty udziału określone powinny zostać w pierwszej połowie bieżącego roku.

    Podczas otwartego posiedzenia zarządu Towarzystwa w dniu 07. kwietnia określone zostały sprawy organizacyjne udziału w jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Udział naszego Towarzystwa będzie istotny dla realizacji samej uroczystości, ponieważ planuje się wyjazd kilkunastoosobowej grupy, zabranie kwartetu muzycznego, który będzie koncertował podcas jubileuszu oraz zabranie dwóch studentek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które wezmą udział w przewidywanej dyskusji panelowej wraz ze studentami uniwersytetu w Hanowerze. Przewiduje się także, w przeciwieństwie do dość wysokiej średniej wieku u naszych partnerów, zróżnicowany wiekowo skład grupy. Zakwaterowanie naszej grupy będzie w części miało miejsce u członków Towarzystwa w Hanowerze, będą także zamówione miejsca w hotelu. Planuje się wręczenie p. Alicji Iburg - wiceprzewodniczącej Towarzystwa w Hanowerze wyróżnienia o nazwie “Honorowy Członek Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu”.

    W programie spotkania w dniu 07. kwietnia zrealizowana została prelekcja na temat historii naszego Towarzystwa, w części dotyczącej jego założenia w roku 1991 jako Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Warszawie - Koło Poznań i działania przez pierwsze dziesięć lat. Prelekcja ta poprzedza wprowadzenie jeszcze w roku bieżącym do działalności Towarzystwa elementu popularno - naukowego w postaci projektu o nazwie “Spotkania z kulturą i językiem niemieckim w Towarzystwie Polsko - Niemieckim w Poznaniu”.

LUTY 2009

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
    Z końcem roku 2008 skończyła się trzyletnia kadencja władz Towarzystwa wybranych w dniu 06. grudnia 2005 roku. Pierwotnego zamiaru przeprowadzenia zebrania w miesiącu grudniu 2008 nie udało się zrealizować, zebranie odbyło się w dniu 06. stycznia 2009. Przy frekwencji przekraczającej pięćdziesiąt procent ogółu członków stowarzyszenia efekty działalności Zarządu Towarzystwa ocenione zostały pozytywnie, wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi został przyjęty jednogłośnie. Uczestnicy zebrania wybrali nowego przewodniczącego Towarzystwa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wprowadzając dość duże zmiany, odmładzające skład władz. Drugi krok, polegający na podziale funkcji we władzach, dokonany został na wspólnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej, w dniu 03. lutego bieżącego roku.
    Zdarzenia te pozwoliły na wprowadzenie nowego programu i planów działania, pozwalających dalej rozwijać statutową działalność organizacji a w tym współpracę z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi. Wyniki Zebrania przekazane zostaną do Krajowego Sądu Gospodarczego oraz do Urzędu Miasta Poznania, stosownie do zapisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach”. Nowo wybrane władze Towarzystwa przedstawiają się następująco:

Zarząd TP-N:
Przewodniczący: Hubert Owczarek
Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych: Jerzy Depko
Wiceprzewodniczący ds. kontaktów zewnętrznych: Ewa Jakimowicz
Sekretarz Zarządu: Stanisław Dębiec
Skarbnik Towarzystwa: Krystyna Radomska
Członkowie Zarządu: Elżbieta Skowrońska i Sebastian Szajek.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa:
Przewodniczący: Maciej Łuszczyński
Zastępca przewodniczącego: Stanisława Dudzińska
Sekretarz Komisji: Henryk Józefowski.

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2009
    Już podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego wiadomo było, że w końcu stycznia roku 2009, na nasze tradycyjne Spotkanie Noworoczne przybędą również goście z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze, podtrzymując tą kilkuletnią już tradycję. Pierwsze takie, styczniowe spotkanie dwóch współpracujących Towarzystw: Niemiecko - Polskiego w Hanowerze i Polsko - Niemieckiego w Poznaniu miało miejsce w styczniu 2004 roku, w restauracji MURNA, na Starym Mieście. Tak więc w dniu 31. stycznia roku bieżącego przedstawiciele zaprzyjaźnionych Towarzystw spotkali się po raz piąty. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w lokalu SONATA przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu.
Wygłoszenie słów powitania przypadło dwóm nowo wybranym przewodniczącym Towarzystw. Jako przedstawiciel miejscowego Towarzystwa gości przywitał wybrany w dniu 06. stycznia br. przewodniczący Hubert Owczarek, życząc zebranym pomyślności oraz deklarując kontynuację i dalszy rozwój współpracy z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Hanowerze. Wybrany w końcu ubiegłego roku nowy przewodniczący Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze dr Dariusz Adamczyk, składając wszystkim życzenia pomyślności i szczęścia w Nowym Roku, nawiązał bardzo konkretnie do planowanej współpracy, która zresztą była głównym tematem wspólnego posiedzenia Zarządów obu Towarzystw, bezpośrednio przed Spotkaniem Noworocznym.

PROJEKTY DO REALIZACJI W ROKU 2009
Podczas wspólnego posiedzenia Zarządów współpracujących Towarzystw zgłoszone zostały cztery projekty, w których uczestniczyć mogą członkowie i sympatycy obu stowarzyszeń:
1. Z okazji jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze spotykamy się w stolicy Dolnej Saksonii w końcu kwietnia lub na początku maja 2009.
2. W końcu maja lub na początku czerwca 2009 Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu organizuje seminarium “Zarządzanie wizerunkiem organizacji pozarządowej działającej na polu współpracy polsko -niemieckiej” oraz podróż studyjną szlakiem polsko - niemieckiego dziedzictwa kulturowego.
3. Na przełomie września i października Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Hanowerze organizuje “Dzień Polski”, projekt mający już kilkuletnią tradycję.
4. W ramach udziału w obchodach dziewięćdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu organizuje projekt “Poznań 2009”, a w nim seminarium “Udział Wielkopolan innych narodowości w Powstaniu Wielkopolskim”. Drugą częścią projektu będzie podróż studyjna szlakiem czasu wspólnej przeszłości. Termin projektu: październik 2009.

    W nawiązaniu do przedstawionych wyżej przedsięwzięć a szczególnie do projektu pierwszego, dodać należy, że w roku 2004 uczestniczyliśmy w jubileuszu dwudziestolecia partnerstwa Poznań - Hanower oraz w takim samym jubileuszu powstania Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Byliśmy wtedy w Hanowerze jedynym Towarzystwem Polsko - Niemieckim a także jedyną organizacją pozarządową, zaproszoną z Polski. W roku 2009 przypada kolejna okrągła rocznica tych jubileuszy w Hanowerze i w Poznaniu. Naszemu Towarzystwu należałoby się chyba również i w tym roku godnie podczas tego jubileuszu się zaprezentować.

GRUDZIEŃ 2008

Wznawiamy wydawanie naszego okresowego “Biuletynu”, który zawierał będzie aktualności w postaci informacji bieżących oraz sprawozdań a także różne wiadomości o zdarzeniach, planach i pomysłach członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Biuletyn wydawany będzie niezależnie od prowadzenia naszej strony internetowej, którą będzie zasilał częścią swoich publikacji i będzie dostępny podczas naszych spotkań, organizowanych w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w siedzibie Civitas Christiana.

PRZYGOTOWANIA DO ZEBRANIA WALNEGO
Z końcem roku 2008 kończy się trzyletnia kadencja wybranych w dniu 06. grudnia 2005 roku, władz Towarzystwa, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W styczniu 2009 ocenimy efekty działalności Zarządu Towarzystwa i wybierzemy nowe władze. Zdarzenie to, oprócz podsumowania bardzo owocnego okresu działania pozwoli na wprowadzenie do programu i planów działania Towarzystwa nowych przedsięwzięć, mogących dalej rozwijać statutową działalność organizacji a w tym współpracę z Towarzystwami Niemiecko - Polskimi.

PRZYGOTOWANIA DO SPOTKANIA NOWOROCZNEGO
Już dzisiaj wiadomo, że w styczniu roku 2009, na nasze tradycyjne Spotkanie Noworoczne przybędą również goście z Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Myślimy też o zaproszeniu innych gości, współdziałanie z którymi może wzbogacić treść i formę działania naszego Towarzystwa. Sprawy organizacyjne należeć będą już do nowego Zarządu i są w tej chwili otwarte.

PROJEKTY DO REALIZACJI W ROKU 2009
Zgłoszona została myśl realizacji w roku przyszłym dwóch polsko - niemieckich projektów. Pierwszy, projektowany na wiosną 2009 dotyczyłby kształtowania wizenku społecznego organizacji pozarządowej, działającej na polu współpracy polsko - niemieckiej. Drugi, przeznaczony do realizacji jesienią 2009, przedstawiający udział Wielkopolan różnych nacji w Powstaniu Wielkopolskim, mieściłby się w przedsięwzięciach obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy tego powstania.

ZJAZD FEDERALNEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW NIEMIECKO - POLSKICH W MAGDEBURGU, 7 - 9. listopada 2008 r.
    W dniach 7 - 9. listopada 2008 r. miał miejsce Zjazd Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko - Polskich, który odbył się w Magdeburgu, stolicy Kraju Związkowego Saksonia - Anhalt. Zjazdy te organizowane są co roku jesienią. Dwa poprzednie odbyły się w Berlinie w roku 2006 oraz w Hamburgu w roku 2007. Zasadą stało się, że w tych przedsięwzięciach, jako zaproszeni goście, biorą udział przedstawiciele Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich. Członkowie Towarzystw Polsko - Niemieckich w tych Zjazdach mogą również uczestniczyć, jednak koszty tego uczestnictwa są znacznie wyższe niż koszty udziałów w organizowanych do roku 2003 Kongresach Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich. Także tematyka poszczególnych dyskusji bardziej przystaje do problematyki niemieckiej niż niemiecko - polskiej czy polsko - niemieckiej.
    Organizatorem Zjazdu było Towarzystwo Niemiecko - Polskie w Magdeburgu we współpracy z władzami tego miasta oraz władzami Kraju Związkowego Saksonia Anhalt. Zjazd zaplanowany został jako część przedsięwzięcia “Tydzień Mazowsza w Saksonii - Anhalt”, zorganizowanego przez miejscowe władze wspólnie z władzami samorządowymi Województwa Mazowieckiego i miasta Radomia, które jest miastem partnerskim dla Magdeburga. W ten sposób w programie Zjazdu udział wzięli przedstawiciele samorządów Mazowsza, w tym wicemarszałek Stefan Kotlewski. Ponadto przedstawicielami władz polskich byli: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Marek Prawda oraz Radca Ambasady Wojciech Pomianowski.
    Głównymi tematami Zjazdu były: “Partnerstwa regionalne jako wkład do dialogu obywatelskiego - obecna sytuacja i perspektywy współpracy polsko - niemieckiej” oraz “Działania partnerstw w świetle możliwości ich wspierania” i “Przyszłość partnerstw polsko - niemieckich wyzwaniem dla społeczeństwa obywatelskiego”. Dodatkowym elementem Zjazdu była dyskusja “Chrześcijanie w Europie. Polsko - niemiecki dialog ekumeniczny”. Pełny program przedstawiony został na naszej stronie internetowej www.tpn-poznan.pl. W dniu otwarcia Zjazdu przyjęcie wydał premier rządu Saksonii - Anhalt, w drugim dniu Zjazdu miał miejsce “Wieczór regionu Mazowsze”, jako przyjęcie wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, uświetnione recitalem fortepianowym polskiego pianisty.
    W przeciwieństwie do przeprowadzonego w maju bieżącego roku w Poznaniu Kongresu Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, gdzie zrealizowana została tematyka ekologiczna i historyczna, związana z Wielkopolską i Poznaniem, w Magdeburgu przedstawiano wymienione wcześniej tematy ogólniejsze, adresowane do samorządów terytorialnych i w znacznie mniejszym stopniu związane z działalnością organizacji pozarządowych. Również w przeciwieństwie do Kongresu w Poznaniu, gdzie postawiono na prezentacje referatów i projektów uczestników Kongresu, w Magdeburgu dyskusje zdominowane były przez moderatorów i referentów z podium, z mniejszym udziałem dyskutantów z sali. Prawdopodobnie z tego też powodu nie został przedstawiony żaden konkretny projekt przyszłego współdziałania, bardziej skupiano się na oczekiwaniach i potrzebach obu stron. Przedstawiono dwa przykłady partnerstw powiatów z Saksonii - Anhalt, przy czym partnerem w jednym przypadku był powiat wolsztyński z Wielkopolski. Nie przedstawiano przykładów współpracy Towarzystw Niemiecko - Polskich i Polsko - Niemieckich, prawdopodobnie z powodu ich braku. Ta sytuacja nie jest szczególnie dziwna, obecny Kraj Związkowy Saksonia Anhalt należał do NRD, co nie sprzyjało rozwijaniu współpracy polsko - niemieckiej, również między organizacjami pozarządowymi.

LISTOPAD 2008


    1. Z przyjemnością informujemy, że działalność Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich została zauważona na szczeblu rządowym w sposób pozytywny. Skutkiem powyższego w ubiegłym miesiącu minister spraw zagranicznych RP, p. Radosław Sikorski zaprosił przewodniczącego Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich do udziału w gremium, którym jest Rada Forum Polsko – Niemieckiego. Wymienione Forum funkcjonuje od 1976 roku, jako płaszczyzna dialogu społecznego, celowość jego istnienia została potwierdzona w Traktacie między Rzecząpospolitą Polską Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17. czerwca 1991 roku. Pracami po stronie polskiej kieruje p. profesor Teresa Lipowicz.

    Wierzymy, że powołanie to w jakiejś części związane jest także ze zrealizowanym w Poznaniu, w maju bieżącego roku, Kongresem Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, w organizacji którego nasze Towarzystwo miało bardzo istotny udział.

    Wierzyć należy, że gremium to pracować będzie skutecznie nad dalszym rozwijaniem stosunków polsko - niemieckich, w czym znaczącą rolę powinny mieć organizacje pozarządowe. Krajowy Związek Towarzystw Polsko - Niemieckich otrzymał więc nowy impuls do kontynuacji i rozwijania współpracy z niemieckimi partnerami.

    Zarząd Towarzystwa Polsko - Niemieckiego w Poznaniu postulował będzie, do tego właśnie przedstawiciela organizacji pozarządowych, o podjęcie przez Radę efektywnych działań na rzecz zwiększenia możliwości działań Towarzystw Polsko - Niemieckich. Wiadomo przecież nie od dziś, że kondycja naszych Towarzystw w wielu przypadkach potrzebuje wzmocnienia. Kierunkiem działania na rzecz tego wzmocnienia mogłoby być wsparcie uruchomienia polsko - niemieckiej strony internetowej Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich a także poprawa możliwości uzyskiwania wsparcia dla projektów składanych do Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckich przez nasze Towarzystwa. Celowym byłoby także zabieganie o powiększenie funduszu Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, jako że uzyskiwane przez grupy polskiej młodzieży wsparcie wymian bardzo często jest bardzo skromne.

    2. Jak było już wcześniej sygnalizowane, tegoroczny Zjazd Towarzystw Niemiecko - Polskich będzie w roku bieżącym miał miejsce w Magdeburgu w terminie 7 - 9. listopada. Na Zjazd zapraszają p. Angelika Schwall - Düren, Przewodnicząca Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko - Polskich i p. Krzysztof Blau, Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Magdeburgu. Informacja o programie Zjazdu znajduje się na stronach internetowych www.dpg-bundesverband.de oraz www.dpg-sachsen-anhalt.de. Sprawozdanie z polskiego udziału w Zjeździe przedstawione zostanie na naszej stronie.

    3. Jak również było sygnalizowane, przygotowujemy się do Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, podsumowującego kadencję Zarządu Towarzystwa w latach 2006 - 2008. Za kilka dni na listopadowym posiedzeniu Zarządu ustalony zostanie termin Zebrania, który przedstawiony będzie w kolejnym komunikacie Aktualności, niezależnie od zgodnego z zapisem statutowym informowania naszych członków o Zebraniu.

PAŹDZIERNIK 2008


    1. Przygotowujemy się do Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, jak to już było powiedziane na poprzednim zebraniu i jest umieszczone w aktualnościach na naszej stronie internetowej.

    2. Tegoroczny zjazd Towarzystw Niemiecko - Polskich będzie w roku bieżącym miał miejsce w Magdeburgu, termin 7 - 9. listopada, informacja o programie oraz możliwości zgłoszenia udziału znajduje się na stronie internetowej dpg-bundesverband.de.

    3. W roku przyszłym jednym z projektów naszego Towarzystwa powinna być konferencja na temat zarządzania wizerunkiem organizacji pozarządowej, działającej na polu współpracy polsko - niemieckiej, połączona z krótką podróżą studyjną. Projekt jest w opracowaniu, przedstawienie założeń planowane jest na spotkaniu w miesiącu listopadzie.

SIERPIEŃ 2008


    1. W pierwszym półroczu w Towarzystwie miały miejsce dwa ważne wydarzenia. W dniach 16 - 18. maja, w Poznaniu miał miejsce XIV. Kongres Towarzystw Polsko - Niemieckich i Niemiecko - Polskich, zorganizowany wspólnie przez Zarząd Krajowego Związku Towarzystw Polsko - Niemieckich i nasze Towarzystwo. W następnym miesiącu zaś został zrealizowany wspólnie z Towarzystwem Niemiecko - Polskim w Hanowerze, projekt “POZNAŃ - 2008. Powrót do przeszłości”. Potem przyszły dwa miesiące wakacji. Jednak ten czas już mija i w pierwszy wtorek września, to jest 02. IX., jak zawsze w siedzibie CIVITAS CHRISTIANA, o godzinie 17.00, członkowie Towarzystwa spotykają się na otwartym posiedzeniu Zarządu, aby ocenić już zrealizowane projekty i przymierzyć się do realizacji przedsięwzięć pozostałej części roku.

    2. W grudniu bieżącego roku kończy się kolejna trzyletnia kadencja władz Towarzystwa i dlatego zadaniem pierwszoplanowym staje się przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego. Oznacza to, że na grudniowe zebranie przygotować trzeba przedstawienie dokonań trzyletniego działania Zarządu i powoli przychodzi czas układania planów działania na następne trzy lata kadencji nowych władz. Można być pewnym, że ustępujący Zarząd Towarzystwa uzyska absolutorium za swoją bardzo efektywną działalność. Wierzyć także trzeba, że nowy Zarząd kontynuował będzie wiele z tradycji oraz przedstawi swoje nowe propozycje na kadencję 2009 - 2011. Praca organizacyjna na tym polu oraz pierwsza przymiarka do programu działania dla nowych władz Towarzystwa powinny zacząć się najpóźniej na pierwszym spotkaniu we wrześniu.

    3. Już od pięciu lat Zarząd Krajowy Towarzystw Niemiecko - Polskich w Berlinie organizuje jesienią, zazwyczaj na początku listopada, swoje roczne spotkania, na które zapraszani są goście z Towarzystw Polsko - Niemieckich. Jako delegacja naszego Towarzystwa uczestniczyliśmy licznie w takim spotkaniu w roku 2004, podczas jubileuszu Towarzystwa Niemiecko - Polskiego w Hanowerze. Mieliśmy również swój udział w tych spotkaniach, które miały miejsce w Berlinie w roku 2006 oraz w Hamburgu w roku 2007. W roku obecnym zapowiedziane zostało takie spotkanie w Magdeburgu, również w listopadzie. Jeżeli wiadomość zostanie potwierdzona, informacja o spotkaniu, z jego programem, dokładną datą i orientacyjnym kosztem udziału, przedstawiona będzie w naszych AKTUALNOŚCIACH.

    4. Przymierzamy się do zmiany szaty graficznej naszej strony internetowej. Oznacza to, że poszukujemy chętnych oraz mających pomysły i możliwości wdrożenia tych pomysłów.